Ktl-icon-tai-lieu

MẸO PHÁT ÂM CHO HS

Được đăng lên bởi b2thcs
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ENGLISH ALPHABET ( BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH)
I. Letters (Chữ viết trong tiếng Anh) gồm có 26 chữ - chính là các chữ trong bảng
chữ cái.
Gồm có

II. SOUNDS ( CÁC ÂM)
Để phát âm chuẩn tiếng Anh, việc biết hết các âm và phát âm đúng các âm đó là
điều rất quan trọng.Trong tiếng Anh có 44 âm được chia làm 2 nhóm : Nguyên
âm và phụ âm.
+ 20 nguyên âm : /ʌ/, /ɑ:/, /æ/, /e/, /ə/, /ɜ:/, /ɪ/, /i:/, /ɒ/, /ɔ:/, /ʊ/, /u:/, /aɪ/, /aʊ/, /eɪ/,
/oʊ/, /ɔɪ/, /eə/, /ɪə/, /ʊə/
+ 24 phụ âm: /b/, /d/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /p/, /r/, /s/, /ʃ/, /t/, /tʃ/, /θ/ ,
/ð/ , /v/ , /w/, /z/ , /ʒ/ , /dʒ/
Hướng dẫn một số âm đặc biệt
A. Nguyên âm
1. /ʌ/
ă
love / lʌv/
9. /aʊ/
ao house /haʊs/
2. /æ/
e
hat /hæt/
10. /eɪ/
ây
play /pleɪ/
3. /ə/
ơ
heard /həd/
11. /əʊ/
âu go /gəʊ/
4. /ɜ:/
ơ
shirt / ʃɜ:t/
12. /ɔɪ/
oi
boy /bɔɪ/
5. /ɒ/
o
from /frɒm/
13. /eə/
eơ pair /peə/
6. /ɔ:/
o
horse /hɔ:s/
14. /ɪə/
ia
near /nɪə/
7. /ʊ/
u
book /bʊk/
15. /ʊə/
ua tour /tʊə/
8. /aɪ/
ai
buy /baɪ/

thuyhoa2283@yahoo.com.vn

B. Phụ âm:
1. /ŋ/
ng
2. /ʃ/
s
3. /tʃ/
tr
4. /θ/
th
5. /ð/
6. /ʒ/
7. /dʒ/
8. /j/

hang/ /hæŋ/
show /ʃəʊ/
teacher / 'ti: tʃə/
thing /θiŋ/
the /ðə/
measure/ 'meʒə/
june /dʒu:n/
student /'stju:dnt/

I. CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CƠ BẢN

I.1.
* Với những từ có 2 âm tiết :
- Động từ: Trọng âm thường rơi vào tiếng thứ 2.
Ex : de'stroy; pe'rmit; sug'gest; ad'vide...
- Danh từ, Tính từ , Trạng từ : Trọng âm thường rơi vào tiếng đầu tiên.
Ex : 'doctor, 'lovely, 'careful...
* Những từ có 3 âm tiết trở lên thì trọng âm rơi vào tiếng thứ 3 từ phải sang trài
Ex : geography -> ge'ography
* Các từ có tận cùng là: -tion, -sion, -ity, -ety, -ic, -ical, -ous, -ian, -al thì
trọng âm rơi trước những từ này
Ex : preparation -> prepa'ration...
* Các từ có tận cùng là: -ese, -ee, -eer, -oo, -oon, -ique, -ed, -esque thì trọng
âm rơi vào những từ này
Ex : Vietna'mese , employ'ee...
* Một số tiền tố và hậu tố ko ảnh hưởng đến trọng âm. Lúc đó ta phải xét đến
từ gốc: re , dis, un, in, il, im, ir, ing, ful, ness, less, able, uos, ly, ment...
Ex : uncomfortable -> xét từ : comfort ( bỏ tiền tố "un" và hậu tố "able" ) đây là
tính từ có 2 âm tiết nên trọng âm ở tiếng đầu tiên . => un'comfortable
II.2. Các trường hợp đặc biệt và ngoại lệ:
* Đối với động từ: Các động từ như happen, open, offer, listen, answer,
enter... có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
* Đối với từ vừa là danh từ vừa là động từ: Những từ vừa là noun vừa là verb
có 2 âm tiết thì khi là noun trọng âm sẽ rơi vào âm đầu còn verb thì rơi vào âm
sau....
ENGLISH ALPHABET ( BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH)
I. Letters (Chữ viết trong tiếng Anh) gồm có 26 chữ - chính là các chữ trong bảng
chữ cái.
Gồm có
II. SOUNDS ( CÁC ÂM)
Để phát âm chuẩn tiếng Anh, việc biết hết các âm và phát âm đúng các âm đó là
điều rất quan trọng.Trong tiếng Anh có 44 âm được chia làm 2 nhóm : Nguyên
âm và phụ âm.
+ 20 nguyên âm : /ʌ/, /ɑ:/, /æ/, /e/, /ə/, /ɜ:/, /ɪ/, /i:/, /ɒ/, /ɔ:/, /ʊ/, /u:/, /aɪ/, /aʊ/, /eɪ/,
/oʊ/, /ɔɪ/, /eə/, /ɪə/, /ʊə/
+ 24 phụ âm: /b/, /d/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /p/, /r/, /s/, /ʃ/, /t/, /tʃ/, /θ/ ,
/ð/ , /v/ , /w/, /z/ , /ʒ/ , /dʒ/
Hướng dẫn một số âm đặc biệt
A. Nguyên âm
1. /ʌ/ ă love / lʌv/
2. /æ/ e hat /hæt/
3. /ə/ ơ heard /həd/
4. /ɜ:/ ơ shirt / ʃɜ:t/
5. /ɒ/ o from /frɒm/
6. /ɔ:/ o horse /hɔ:s/
7. /ʊ/ u book /bʊk/
8. /aɪ/ ai buy /baɪ/
9. /aʊ/ ao house /haʊs/
10. /eɪ/ ây play /pleɪ/
11. /əʊ/ âu go /gəʊ/
12. /ɔɪ/ oi boy /bɔɪ/
13. /eə/ pair /peə/
14. /ɪə/ ia near /nɪə/
15. /ʊə/ ua tour /tʊə/
thuyhoa2283@yahoo.com.vn
MẸO PHÁT ÂM CHO HS - Trang 2
MẸO PHÁT ÂM CHO HS - Người đăng: b2thcs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MẸO PHÁT ÂM CHO HS 9 10 73