Ktl-icon-tai-lieu

Mẹo thi Toeic

Được đăng lên bởi nguyentheban10h5
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẹo thi toeic _ có mấy ai biết?

ĐỀ 4
101/ Vị trí cần 1 tính từ sở hữu: her daily routine: thói quen hằng ngày của cô ấy  B
102/ Vị trí cần 1 danh từ: Nhiều ngƣời chọn A vì nghĩ đó là thì Hiện Tại Hoàn Thành
 Nếu thì HTHT thì phải là: S + have/has + ADV + V3/ed  Trong câu này vị trí đó là
“ADJ - high” chứ không phải là adv nên cần 1 danh từ phía sau  D
103/ TIP 45  D
104/ Sau tobe có thể là Ving, V3-ed, hoặc Adj  Chúng ta chú ý understand không chia tiếp
diễn (TIP 2)  D
105/ Mệnh đề Although…………., thƣờng đi với still/also  B
106/ TIP 47  B
107/ Vị trí cần một tính từ sở hữu: their appointment: cuộc hẹn của họ  C
108/ Vị trí cần một danh từ TIP 46  C
109/ Đáp án có cả 4 adv. Xem động từ gần nhất là từ này để chọn đúng nghĩa.
 Hoàn thành  một cách nhanh chóng (shortly)  B
110/ Vị trí cần 1 danh từ:
- Development (n): việc phát triển
- Developer (n): nhà phát triển
 Việc phát triển các dây chuyền sản xuất mới……  B
111/ tobe reponsible for ~ take responsibility for: chịu trách nhiệm  A
112/ Có dấu phẩy đằng trƣớc  thƣờng là rút gọn MĐQH  TIP 7, 8
Ở đây rút gọn MĐQH dạng bị động: known as……: đƣợc biết đến nhƣ……  C
113/ tobe located near the Bank: đƣợc tọa lạc gần ngân hàng  B
114/ Sau giới từ có 2 trƣờng hợp – TIP 29



Giới từ + Noun
Giới từ + Ving + O
Các danh từ đặc biệt có đuôi _al: TIP 1
D

115/ either ………. or: TIP 39  B

ECONOMY TOEIC RC1000 VOLUME 2

Mẹo thi toeic _ có mấy ai biết?
116/ Thì hiện tại hoàn thành: has + V3/ed  B
117/ Các từ vựng đi chung với nhau: đang nói về bộ phận nhân sự: HR  application  B
118/ Vị trí cần 1 adv bổ nghĩa cho động từ “announced” TIP 1  D
119/ TIP 47  B
120/ Vị trí cần 1 danh từ TIP 1  D
121/ intend to do something: dự định làm gì  D
122/ Vị trí cần 1 tính từ bổ nghĩa chô danh từ phía sau
Phân biệt adj đuôi _ing và _ed xem TIP 27  A
123/ Thế các từ mang nghĩa “Mặc dù” vào trƣớc: in spite of + cụm danh từ  C
124/ In advance ~ Beforehand: Trƣớc  A
Thanks in advance: Cảm ơn trƣớc
125/ Sau giới từ có 2 trƣờng hợp – TIP 29



Giới từ + Noun
Giới từ + Ving + O
Ở đây có 2 danh từ: inspector (n): thanh tra viên; inspection (n): sự thanh tra
Teams of …………: 1 đội các thanh tra viên  B

126/ due to ~ because of ~ owing to + cụm danh từ  A
127/ Except to: Ngoại trừ
 Lối đi không có thẩm quyền vào tòa nhà không đƣợc phép sử dụng ngoài trừ những
ngƣời khách có thẻ an ninh đặc biệt  C
128/ Ms Tomoe đã đến Helix Labs một lần (once) nhƣng đây là lần đầu tiên thấy cơ sở vật
chất của họ  C
129/ Sau ...
Mo thi toeic _ có my ai biết?
ECONOMY TOEIC RC1000 VOLUME 2
ĐỀ 4
101/ V trí cn 1 tính t s hu: her daily routine: thói quen hng ngày ca cô y B
102/ V trí cn 1 danh t: Nhiều ngƣời chọn A vì nghĩ đó là thì Hiện Ti Hoàn Thành
Nếu thì HTHT thì phi là: S + have/has + ADV + V3/ed Trong câu này v trí đó là
“ADJ - high” ch không phi là adv nên cn 1 danh t phía sau D
103/ TIP 45 D
104/ Sau tobe có th là Ving, V3-ed, hoc Adj Chúng ta chú ý understand không chia tiếp
din (TIP 2) D
105/ Mệnh đề Although…………., thƣờng đi với still/also B
106/ TIP 47 B
107/ V trí cn mt tính t s hu: their appointment: cuc hn ca h C
108/ V trí cn mt danh t TIP 46 C
109/ Đáp án có cả 4 adv. Xem động t gn nht là t này để chọn đúng nghĩa.
Hoàn thành mt cách nhanh chóng (shortly) B
110/ V trí cn 1 danh t:
- Development (n): vic phát trin
- Developer (n): nhà phát trin
Vic phát trin các dây chuyn sn xut mới…… B
111/ tobe reponsible for ~ take responsibility for: chu trách nhim A
112/ Có du phẩy đằng trƣớc thƣờng là rút gọn MĐQH TIP 7, 8
đây rút gọn MĐQH dạng b động: known as……: đƣợc biết đến nhƣ… C
113/ tobe located near the Bank: đƣợc ta lc gn ngân hàng B
114/ Sau gii t 2 trƣờng hp TIP 29
- Gii t + Noun
- Gii t + Ving + O
Các danh t đặc biệt có đuôi _al: TIP 1
D
115/ either ………. or: TIP 39 B
Mẹo thi Toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẹo thi Toeic - Người đăng: nguyentheban10h5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mẹo thi Toeic 9 10 216