Ktl-icon-tai-lieu

modification of adjs & advs

Được đăng lên bởi Le Hong Mai
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 2195 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Degree
A. modification of adjectives and adverbs
I. gradable and non-gradable
Adjectives và adverbs được dùng để nói về phẩm chất có thể thuộc loại gadable (có thể phân ra mức độ) hoặc
thuộc loại non-gradable (phi mức độ)
Gradable có nghỉa là ta có thể có các mức độ khác nhau như ít, nhiều:
- These people are more or less old/ interesting.
- These jobs are more or less difficult.
- Cars can go more or less fast
Non-gradable qualities có nghĩa là những từ không thể chia ra thành từng nấc như perfect, impossible, dead. Ta
không thể nói:
- He is very dead.

II. gradable adjectives and adverbs
1. Để thêm vào mức độ - how much - cho gradable adjectives và adverbs, ta có thể dùng:
Too, as, so, enough, extremely, very, rather, pretty, quite, fairly, a little, a bit, not very, not at all, how.
- The water is too cold to swim in.
- I’m extremely grateful to you.
- You look rather unhappy.
- You’re driving a bit fast, aren’t you?
- I was not at all enthusiastic about the idea.
- I can’t tell you how pleased I am about the result.
- How well do you speak English?
2. a little, a bit được dung chủ yếu trước các adj & adv mang nghĩa phủ định:
- I thought the house was a little small.
- You are looking a bit tired.
But not:
- You are looking a bit happy.
Vì vậy, không dùng little với nghĩa not very
- He’s not very imaginative. (He’s little imaginative.)
3. không dùng a bit, a little với các adj ở vị trí attributive (thuộc ngử: trước noun)
- I had a rather unpleasant experience.
- I had a bit unpleasant experience.
4. enough sau adj/ adv
5. indeed được dùng để nhấn mạnh sau very + adj/ adv. Không dùng indeed mà không có very:
- It’s going to be very cold indeed.
- It’s going to be cold indeed.
6. Most đôi khi được dùng với nghĩa very trước các adj trong văn phong trang trọng:
- That’s most kind of you.
7. quite, rather có thể dùng với a/an + noun. Chúng có thể đi trước a/ an dù có hay không có gradble adj.
- It’s quite a nice day.
- We watched quite an interesting film last night.
- She’s quite a woman!
- The party was quite a success.
Nhưng với non-gradable adj, quite đứng sau a/an
- It was a quite perfect day.
- He’s rather a fool!
- Jane had rather a good idea.
Or: Jane had a rather good idea.
8. very, too, so, as, how không được dùng với much + adj
- The situation is very serious (The situation is very much serious )
- I don’t care how expensive it is. (I don’t care how much expensive it is. )
Tuy nhiên very, too, so + much có thể được dùng trước so sánh hơn + adj, ad...
Degree
A. modification of adjectives and adverbs
I. gradable and non-gradable
Adjectives và adverbs được dùng để nói về phẩm chất có thể thuộc loại gadable (có thể phân ra mức độ) hoặc
thuộc loại non-gradable (phi mức độ)
Gradable có nghỉa là ta có thể có các mức độ khác nhau như ít, nhiều:
- These people are more or less old/ interesting.
- These jobs are more or less difficult.
- Cars can go more or less fast
Non-gradable qualities có nghĩa là những từ không thể chia ra thành từng nấc như perfect, impossible, dead. Ta
không thể nói:
- He is very dead.
II. gradable adjectives and adverbs
1. Để thêm vào mức độ - how much - cho gradable adjectives và adverbs, ta có thể dùng:
Too, as, so, enough, extremely, very, rather, pretty, quite, fairly, a little, a bit, not very, not at all, how.
- The water is too cold to swim in.
- I’m extremely grateful to you.
- You look rather unhappy.
- You’re driving a bit fast, aren’t you?
- I was not at all enthusiastic about the idea.
- I can’t tell you how pleased I am about the result.
- How well do you speak English?
2. a little, a bit được dung chủ yếu trước các adj & adv mang nghĩa phủ định:
- I thought the house was a little small.
- You are looking a bit tired.
But not: - You are looking a bit happy.
Vì vậy, không dùng little với nghĩa not very
- He’s not very imaginative. (He’s little imaginative.)
3. không dùng a bit, a little với các adj ở vị trí attributive (thuộc ngử: trước noun)
- I had a rather unpleasant experience.
- I had a bit unpleasant experience.
4. enough sau adj/ adv
5. indeed được dùng để nhấn mạnh sau very + adj/ adv. Không dùng indeed mà không có very:
- It’s going to be very cold indeed.
- It’s going to be cold indeed.
6. Most đôi khi được dùng với nghĩa very trước các adj trong văn phong trang trọng:
- That’s most kind of you.
7. quite, rather có thể dùng với a/an + noun. Chúng có thể đi trước a/ an dù có hay không có gradble adj.
- It’s quite a nice day.
- We watched quite an interesting film last night.
- She’s quite a woman!
- The party was quite a success.
Nhưng với non-gradable adj, quite đứng sau a/an
- It was a quite perfect day.
- He’s rather a fool!
- Jane had rather a good idea.
Or: Jane had a rather good idea.
8. very, too, so, as, how không được dùng với much + adj
- The situation is very serious (The situation is very much serious )
- I don’t care how expensive it is. (I don’t care how much expensive it is. )
Tuy nhiên very, too, so + much có thể được dùng trước so sánh hơn + adj, adj-edsorry + that clause
- I’m very much afraid that I can’t come tomorrow.
- It’s very much colder today than yesterday.
- She was very (much) annoyed to find Jake in her room.
III. comparatives
Degree 1
modification of adjs & advs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
modification of adjs & advs - Người đăng: Le Hong Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
modification of adjs & advs 9 10 328