Ktl-icon-tai-lieu

More speak english like american

Được đăng lên bởi tunth13793
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DŽƌĞ ^ƉĞĂŬ ŶŐůŝƐŚ >ŝŬĞ ĂŶ ŵĞƌŝĐĂŶ͗
>ĞĂƌŶ DŽƌĞ /ĚŝŽŵƐ Θ džƉƌĞƐƐŝŽŶƐ dŚĂƚ tŝůů ,ĞůƉ zŽƵ ^ƉĞĂŬ >ŝŬĞ Ă EĂƚŝǀĞ
<ŝŶĚůĞ ĚŝƚŝŽŶ
ďLJ ŵLJ 'ŝůůĞƚƚ

&RS\ULJKW ‹  E\ /DQJXDJH 6XFFHVV 3UHVV
EŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ǁŽƌŬ ŵĂLJ ďĞ ƵƐĞĚ͕ ƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚ Žƌ ƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞĚ͕ ŝŶ ǁŚŽůĞ Žƌ ŝŶ ƉĂƌƚ͕ ŝŶ ĂŶLJ
ĨŽƌŵ Žƌ ďLJ ĂŶLJ ŵĞĂŶƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ Žƌ ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƉŚŽƚŽĐŽƉLJŝŶŐ͕ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ ƵƉůŽĂĚŝŶŐ͕
ĚŽǁŶůŽĂĚŝŶŐ͕ Žƌ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ĂŶLJ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐƚŽƌĂŐĞ ĂŶĚ ƌĞƚƌŝĞǀĂů ƐLJƐƚĞŵ͕ ǁŝƚŚŽƵƚ ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ ŝŶ ǁƌŝƚŝŶŐ
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉƵďůŝƐŚĞƌ͘ dŽ ƌĞƋƵĞƐƚ ƐƵĐŚ ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ ĂŶĚ ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶƋƵŝƌŝĞƐ͕ ĞŵĂŝů >ĂŶŐƵĂŐĞ ^ƵĐĐĞƐƐ WƌĞƐƐ Ăƚ
ŝŶĨŽΛůĂŶŐƵĂŐĞƐƵĐĐĞƐƐƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵ͘ dŚŝƐ ǁŽƌŬ ŝƐ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ďLJ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ŽƉLJƌŝŐŚƚ Đƚ͕ ϭϳ h^
^ĞĐƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ĞƌŶĞ hŶŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ >ŝƚĞƌĂƌLJ ĂŶĚ ƌƚŝƐƚŝĐ WƌŽƉĞƌƚLJ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ hŶŝǀĞƌƐĂů ŽƉLJƌŝŐŚƚ
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘
sŝƐŝƚ ŽƵƌ ǁĞďƐŝƚĞ Ăƚ͗ ǁǁǁ͘ůĂŶŐƵĂŐĞƐƵĐĐĞƐƐƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵ



 

 

Khd d, hd,KZ
/EdZKhd/KE
>^^KE ϭ͗ 'KhZDd /EdZE d/KE > 'd^ Et KDWd/d/KE
>^^KE Ϯ͗ D Z< /^h^^^ ,/^ Z'Zd^
>^^KE ϯ͗ D Z< E /Ez , d KE d, W,KE
>^^KE ϰ͗ D Z<  >>^ /Ez  <
>^^KE ϱ͗ D Z<  E>^ ,/^  d t/d, ^ Z
Zs/t &KZ >^^KE^ ϭͲϱ
>^^KE ϲ͗ D Z< E /Ez D < /EEZ W> E^
>^^KE ϳ͗ /Ez ^<^ D Z< dK 'd  < dK'd,Z
>^^KE ϴ͗ /Ez /Es/d^ D Z< dK ,Z W> 
>^^KE ϵ͗ DKE z DKZE/E' d d, K&&/
>^^KE ϭϬ͗ ^ Z KE&ZKEd^ D Z<
Zs/t &KZ >^^KE^ ϲͲϭϬ
>^^KE ϭϭ͗ 'KhZDd /EdZE d/KE > d ><^ ^dZ d'z
>^^KE ϭϮ͗ ZKE E D Z< /^h^^ W> E 
>^^KE ϭϯ͗ D Z< E ^ Z &>z dK ,/E
>^^KE ϭϰ͗ D Z< E ^ Z s/^/d d, 'Z d t >>
>^^KE ϭϱ͗ D Z< E ^ Z /^KsZ >//Kh^ hDW>/E'^
Zs/t &KZ >^^KE^ ϭϭͲϭϱ
>^^KE ϭϲ͗ dtK dKh', KK</^
>^^KE ϭϳ͗ D Z< 'd^

^hZWZ/^  >>

>^^KE ϭϴ͗ D Z< E ^ Z KE d, hDW>/E' dZ />
>^^KE ϭϵ͗ D Z< E ^ Z D < W> E^
>^^KE ϮϬ͗ D Z< , ^

^hZWZ/^ s/^/dKZ

Zs/t &KZ >^^KE^ ϭϲͲϮϬ
>^^KE Ϯϭ͗ D Z< d>>^ ZKE Khd d, hDW>/E'^
>^^KE ϮϮ͗ d, d D D <^ W> E^ dK tKK D  D ,h
>^^KE Ϯϯ͗ D Z< WKW^ d, Yh^d/KE

>^^KE Ϯϰ͗ D  D ,h͗ ZKhE dtK
>^^KE Ϯϱ͗ KE z Z > dZ
Zs/t &KZ >^^KE^ ϮϭͲϮϱ

 ŵLJ 'ŝůůĞƚƚ ŚĂƐ ƚĂƵŐŚƚ ŶŐůŝƐŚ ĂƐ Ă ^ĞĐŽŶĚ >ĂŶŐƵĂŐĞ ;^>Ϳ ŝŶ ^ƚĂŵĨŽƌĚ͕ ŽŶŶĞĐƚŝĐƵƚ ĂŶĚ ŝŶ ƵƌŽƉĞ͘ ,Ğƌ
ĞƐƐĂLJƐ ĂŶĚ ŚƵŵŽƌ ǁƌŝƚŝŶŐ ŚĂǀĞ ĂƉƉĞĂƌĞĚ ŝŶ ŵĂŶLJ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ D  DĂŐĂnjŝŶĞ͕ ƚŚĞ ^ĂŶ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ ŚƌŽŶŝĐůĞ͕ ĂŶĚ &ĂŵŝůLJ ŝƌĐůĞ͘ ^ŚĞ ŵĂũŽƌĞĚ ŝŶ ^ůĂǀŝĐ >ĂŶŐƵĂŐĞƐ ĂŶĚ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ Ăƚ ^ƚĂŶĨŽƌĚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚLJ ĂŶĚ ŚŽůĚƐ ĂŶ D ĨƌŽŵ ŽƌŶĞůů͘ ŵLJ ŚĂƐ ƐƚƵĚŝĞĚ ĂŶĚ ǁŽƌŬĞĚ ĂďƌŽĂĚ ŝŶ ŵĂŶLJ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂŶĚ
ƐƉĞĂŬƐ ƐĞǀĞƌĂů ĨŽƌĞŝŐŶ ůĂŶŐƵĂŐĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ZƵƐƐŝĂŶ͕ njĞĐŚ͕ &ƌĞŶĐŚ͕ ĂŶĚ /ƚĂůŝ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
More speak english like american - Người đăng: tunth13793
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
More speak english like american 9 10 279