Ktl-icon-tai-lieu

MỘT CUỘC HEN VỚI BẠN

Được đăng lên bởi thuydung12-hn-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 0 lần
EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1
Bài 3: making arrangements to meet a friend (hẹn gặp bạn)
Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)
Trong bài 3, các bạn sẽ nghe ba đoạn đối thoại ngắn. Trước khi kết thúc bài, các bạn sẽ nghe
lại ba đoạn đối thoại một lúc. Khi nghe, các bạn cố gắng không nhìn vào sách. Bài đối thoại
không khó mấy, vậy các bạn cố nghe.
Hai em học sinh Anne và Jane đang dự tính xem cuối tuần sẽ làm gì. Anne muốn Jane đi tắm
biển với em, nhưng trước hết em phải hỏi xem Jane có rỗi không.
Dialogue 1:
ANNE:

Jane, are you doing anything on the weekend?

JANE:

Well, I have to do the shopping on Saturday morning…

ANNE:

Oh, well, what're you doing on Saturday afternoon?

JANE:

Sorry, I'm tied up on Saturday afternoon too.

ANNE:

Well, have you got anything on on Sunday?

JANE:

I've got something on on Sunday morning, I'm afraid, but I'm free in
the afternoon.

ANNE:

Good. Well, why don't we go to the beach?

JANE:

Great idea!

Anne và Jane quyết định địa điểm và thời gian gặp nhau.
Dialogue 2:
JANE:

Er…Where will we meet?

ANNE:

Um, at my place, OK?

JANE:

Yes… what time?

ANNE:

One o'clock?

JANE:

One o'clock.

ANNE:

Great!

Anne và Jane bàn nhau sẽ đi đâu.
Dialogue 3:
ANNE:

Have you ever been to Palm Beach?

JANE:

Yes, I went there last year. It's great.

ANNE:

Then let's go to Palm Beach next Sunday.

JANE:

Right!

ANNE:

Good. Well, I have to go. See you on Sunday!

JANE:

Bye!

Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)
An Australian

Người Australia

[ ɔs'treiljən ]
A beach

Bãi biển

[ bi:tʃ ]
A kookaburra

Chim Cúc-ca-bu-ra

[ 'kukəbʌrə ]
Palm Beach

Bãi biển Cây cọ

[ 'pa:m 'bi:tʃ ]
The weekend (=Saturday + Sunday)

Kỳ nghỉ cuối tuần

[ ðə'wi:k_'end ]
Then

Do đó, vậy thì.

[ ðen ]
At my place (=at my house/home)
[ ət 'mai pleis ]

Tại nhà tôi

Lúc này, bây giờ

At the moment
[ ət/æt ðə 'məumənt ]
Are you doing anything (on Sunday)?

Bạn có làm gì không? (ngày Chủ nhật)

[ əju:'du"iŋ_'eni:θiŋ_ɔn'sʌdei ]
Are you free (at/on weekend)?

Bạn có rỗi không?

[ ə ju: 'fri ]
Hay đấy! Cực kỳ !

Great!
[ 'greit ]
Great idea!

Ý nghĩ (ý kiến) hay đấy!

[ 'greit_ai'diə ]
Have you got anything on (on Sunday)?

Bạn có bận gì không? (ngày Chủ nhật)?

[ (h)əv ju: 'gɔt_eni:θiŋ_ɔn(_ɔn 'sʌndei) ]
I have to do the shopping

Tôi phải đi mua hàng

[ ai 'hæv tə_'du: ðə'ʃɔpiŋ ]
I'm tied up (on Sunday afternoon)

Tôi bận (chiều Chủ nhật)

[ aim 'taid_ʌp ]
I've got something on** (on Tuesday night)

Tôi bận một ch...
EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1
TING ANH THÔNG DNG AUSTRALIA – Lot 1
Bài 3: making arrangements to meet a friend (hn gp bn)
Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoi)
Trong bài 3, các bn s nghe ba đon đối thoi ngn. Trước khi kết thúc bài, các bn s nghe
li ba đon đối thoi mt lúc. Khi nghe, các bn c gng không nhìn vào sách. Bài đối thoi
không khó my, vy các bn c nghe.
Hai em hc sinh Anne và Jane đang d tính xem cui tun s làm gì. Anne mun Jane đi tm
bin vi em, nhưng trước hết em phi hi xem Jane có ri không.
Dialogue 1:
ANNE: Jane, are you doing anything on the weekend?
JANE: Well, I have to do the shopping on Saturday morning…
ANNE: Oh, well, what're you doing on Saturday afternoon?
JANE: Sorry, I'm tied up on Saturday afternoon too.
ANNE: Well, have you got anything on on Sunday?
JANE: I've got something on on Sunday morning, I'm afraid, but I'm free in
the afternoon.
ANNE: Good. Well, why don't we go to the beach?
JANE: Great idea!
Anne và Jane quyết định địa đim và thi gian gp nhau.
Dialogue 2:
JANE: Er…Where will we meet?
ANNE: Um, at my place, OK?
JANE: Yes… what time?
ANNE: One o'clock?
MỘT CUỘC HEN VỚI BẠN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT CUỘC HEN VỚI BẠN - Người đăng: thuydung12-hn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MỘT CUỘC HEN VỚI BẠN 9 10 620