Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU

Được đăng lên bởi thaongo251095
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU
Các Trường Hợp Viết Lại Câu
- Dùng 1 cấu trúc nào đó trong Tiếng Anh
- Dùng dạng khác của từ
- Chuyển từ chủ động sang bị động
- Chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp
- Các trường hợp về đảo ngữ…
Chú ý khi viết lại câu
- Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho.
- Chú ý về ngữ pháp: câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.
- Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầu.
Phương pháp học dạng bài này
Phương pháp: sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt, sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần cho
thuộc lòng.
Một số dạng bài cơ bản
1. It takes sb khoảng thời gian to do sth = sb spend khoảng thời gian doing sth
VD: It took her 3 hours to get to the city centre.
= She spent 3 hours getting to the city centre.
2. Understand = tobe aware of
VD: Do you understand the grammar structure?
= Are you aware of the grammar structure?
3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on
VD: She likes politics
= She is interested in politics
4. Because + clause = because of + N
VD: He can’t move because his leg was broken
= He can’t move because of his broken leg

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N
VD: Although she is old, she can compute very fast
= Despite / In spite of her old age, she can compute very fast
6. Succeed in doing sth = manage to do sth
VD: We succeeded in digging the Panama cannel
= We managed to dig the Panama cannel
7. Cấu trúc: …. too + adj (for sb) to do sth: quá để làm gì
VD: She is so beautiful that everybody loves her.
= It is such a beautiful girl that everybody loves her.
Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì
VD: This car is enough safe for him to drive
= The policeman ran quickly enough to catch the robber
8. Cấu trúc: prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì
VD: I’prefer you (not) to smoke here
= I’d rather you (not) smoked here
9. Prefer doing sth to doing sth: thích làm gì hơn làm gì
Would rather do sth than do sth
VD: She prefers staying at home to going out
= She’d rather stay at home than go out
10. Can = tobe able to = tobe possible
11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi... thì…
No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast
VD: As soon as I left the house, he appeared
= Harly had I left the house when he appeared
= No sooner had I left the house than he appeared
12. Not………..any more : không còn nữa
No longer + dạng đảo ngữ S no more V
VD: I don’t live in the courtryside anymore
= No longer do I live in the ...
MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU
Các Trường Hợp Viết Lại Câu
- Dùng 1 cấu trúc nào đó trong Tiếng Anh
- Dùng dạng khác của từ
- Chuyển từ chủ động sang bị động
- Chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp
- Các trường hợp về đảo ngữ…
Chú ý khi viết lại câu
- Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho.
- Chú ý về ngữ pháp: câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.
- Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầu.
Phương pháp học dạng bài này
Phương pháp: sưu tập làm càng nhiều mẫu câu càng tốt, sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần cho
thuộc lòng.
Một số dạng bài bản
1. It takes sb khoảng thời gian to do sth = sb spend khoảng thời gian doing sth
VD: It took her 3 hours to get to the city centre.
= She spent 3 hours getting to the city centre.
2. Understand = tobe aware of
VD: Do you understand the grammar structure?
= Are you aware of the grammar structure?
3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on
VD: She likes politics
= She is interested in politics
4. Because + clause = because of + N
VD: He can’t move because his leg was broken
= He can’t move because of his broken leg
MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU - Người đăng: thaongo251095
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU 9 10 170