Ktl-icon-tai-lieu

Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong Toeic

Được đăng lên bởi Hoa Hoa
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic

1 V3
Giả định không có thật ở quá khứ.
-

SHOULD have V3:

Lẽ ra nên.

-

COULD have V3 :

Lẽ ra có thể.

-

MUST have V3:

Hẳn đã.

-

WOULD have V3:

Lẽ ra sẽ.

Ex: She should have come to the party yesterday.

-

Must (buộc phải)

Have to (phải)

You must do that

I’m hungry I have to eat sth

You must not do that

You don’t have to do that

Không được (Cấm)

Không cần phải

Suy luận có căn cứ ở cơ sở hiện tại. (Hẳn là).
Adj

Ex: He much be rich

N

Ex: He much be a teach

Ving

Hẳn là đang làm gì?

Must be +

-

Không thể.
Adj

Ex: He can’t be rich.

N

Ex: He can’t be a teach.

Can’t be +

-

Already, Recently: V2 (Mỹ)
Have Recently V3 : HTHT
Ex:

1. I have recently … Mary to the party.
a.Take b.Took c.Taken

d.Have taken

2. I recently … Mary to the party.
a.Take b.Took
-

CT Nhấn mạnh:

c.Taken

d.Have taken

Should be eating.
Should be Ving: Thật sự nên.
Will be Ving: Thật sự sẽ.

1

Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic

Ss với:
bị động.

Should be V3
Will be V3

1.That door should be …. before leaving.
a.Close b.Closed c.Closing d.To close.
2.You should be …. That door before leaving.
a.Close b.Closed c.Closing d.To close

2 Thì
V/Vs/es

1. HTD.
-

Diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên.

-

Diễn tả một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra ở hiện tại.

-

Lưu ý: Thêm “es” vào các động từ tận cùng: o, s, x, ch, sh (Ốc sên xào hành)
Often, usually, frequently : Thường

Always, constantly: Luôn luôn

Sometimes, occasionally: Thỉnh thoảng

Seldom, rarely

: Hiếm khi

Every day/ week/ month/ year … : Mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm…
2. HTTD.

Be + Ving

-

Cách dùng: Đang diễn ra ngay lúc nói.

-

Dấu hiệu: Now, right now, at the moment, at present.

-

Lưu ý: Kô dùng HTTD với Vnhận thức tri giác: To be, see, hear, understand, know, like, want,
glance, Feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget…Với các động từ này ta
dùng HTD.
Have/Has + V3 - “OVER” = For = Since (qua)

3. HTHT.

Ex: Our lives have been computerized OVER the past 10 years.
-

Vừa mới xảy ra.
Ex:

I have just seen my sitter in the park.
She finished her homework recently.

-

Lặp đi lặp lại nhiều lần.
2

Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic

Ex:
-

Daisy has read that novel several times. (Three, for)

Bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai.
Ex:

Mary has lived in this house for ten year.
They have studied English since 1990.

-

Không biết rõ, hoặc không muốn đề cập thời gian chính xác.

Dấu hiệu:

...
Tài liu tng hp ôn thi Toeic
1
1 V3
Gi định không có tht quá kh.
- SHOULD have V3: L ra nên.
- COULD have V3 : L ra có th.
- MUST have V3: Hẳn đã.
- WOULD have V3: L ra s.
Ex: She should have come to the party yesterday.
- Suy luận có căn cứ cơ sở hin ti. (Hn là).
Ex: He much be rich
Ex: He much be a teach
Hẳn là đang làm gì?
- Không th.
Ex: He can’t be rich.
Ex: He can’t be a teach.
-
Ex: 1. I have recentlyMary to the party.
a.Take b.Took c.Taken d.Have taken
2. I recently … Mary to the party.
a.Take b.Took c.Taken d.Have taken
- CT Nhn mnh: Should be eating.
Must (buc phi)
Have to (phi)
You must do that
I’m hungry I have to eat sth
You must not do that
Không được (Cm)
You don’t have to do that
Không cn phi
Adj
Must be + N
Ving
Adj
Can’t be +
N
Already, Recently: V2 (Mỹ)
Have Recently V3 : HTHT
Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong Toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong Toeic - Người đăng: Hoa Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong Toeic 9 10 942