Ktl-icon-tai-lieu

Một số mẫu câu Tiếng Anh cơ bản

Được đăng lên bởi nguyenngoc230315
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 984 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Một số cấu trúc câu Tiếng Anh 
đơn giản

1. to look at(v)= to have a look at (n):
(nhìn vào)
2. to think about = to give thought to :
nghĩ về
3. to be determimed to= to have a
determination to : dự định
4. to know (about) = to have knowledge
of: biết
5. to tend to = to have a tendency to :
có khuynh hướng:
6. to intend to +inf = to have intention
of + V_ing : dự định
7. to desire to = have a desire to : Ao
ước
8. to wish = to have a wish / to express
a wish : ao ước
9. to visit Sb = to pay a visit to Sb / to
pay Sb a visit : thăm viếng
10. to discuss Sth = to have a dicussion
about : thảo luận

11. to decide to = to make a decision to
: quyết định
12. to talk to = to have a talk with : nói
chuyện
13. to explain Sth = to give an
explanation for : giải thích
14. to call Sb = to give Sb a call : gọi
điện cho...
15. to be interested in = to have interst
in : thích
16. to drink = to have a drink : uống
17. to photograph = to have a
photograph of : chụp hình
18. to cry = to give a cry : khóc kêu
19. to laugh at = to give a laugh at :
cười nhạo
20. to welcome Sb = to give Sb a
welcome : chào đón
21. to kiss Sb = to give Sb a kiss : hôn
22. to ring Sb = to give Sb a ring : gọi
điện
23. to warn = to give warning : báo
động, cảnh báo

24. to try to (+inf) = to make an effort
to/ to make an attempt to : cố gắng
25. to meet Sb = to have a meeting
with Sb : gặp ai
Công thức và ví dụ minh họa
1.It takes sb khoảng thời gian to do
sth= sb spend khoảng thời gian doing
sth
VD: it took her 3 hours to get to the city
centre.= she spent 3 hours getting to
the city
centre.
2. Understand = tobe aware of
VD: do you understand the grammar
structure?= are you aware of the
grammar
structure?
3. Like = tobe interested in = enjoy =
keen on
VD: she likes politics = she is interested
in politics
4.Because + clause = because of + N

VD: he can’t move because his leg was
broken= he can’t move because of his
broken leg
Một số dạng bài cơ bản
5. Although + clause = despite + N = in
spite of + N
VD: although she is old, she can
compute very fast= Despite / In spite of
her old age, she
can compute very fast
6.Succeed in doing sth = manage to do
sth
VD: we succeeded in digging the
Panama cannel= we managed to dig
the Panama
cannel
Các mẫu câu thường gặp
7. Cấu trúc : …..too + adj (for sb) to do
sth : quá để làm gì
VD: my father is too old to driveso + adj
+ that Clause = it is such a/ an N that:
quá đến
nỗi mà

VD: she is so beautiful that everybody
loves her.= it is such a beautiful girl
...
M t s c u trúc câu Ti ng Anh ế
đ n gi nơ





 
!""
#$
%&'
&(')*
+,#
#,-. 
/001
)*&
2"0"034500
"0)*&
6075'073
5'708$
90&007&00
:;
Một số mẫu câu Tiếng Anh cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số mẫu câu Tiếng Anh cơ bản - Người đăng: nguyenngoc230315
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Một số mẫu câu Tiếng Anh cơ bản 9 10 502