Ktl-icon-tai-lieu

Một số quy tắc trọng âm

Được đăng lên bởi Loan Mai
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số quy tắc trọng âm
* Quy tắc riêng I:
- Những từ có hai vần tận cùng bằng -ANT hay -ENT thường ñược nhấn mạnh ở vần ñầu.
TD: constant, distant, instant, absent, accent (giọng ñọc, nói), current
- Nhưng những ñộng từ tận cùng bằng -ENT thì thường lại có chủ âm ở vần thứ hai.
TD: to accent (nhấn giọng), to consent (thỏa thuận), to frequent (năng lui tới), to present
Ngọai lệ:
Những từ có hai vần tận cùng bằng -ENT sau ñây ñược nhấn giọng ở vần thứ hai, dù ñó là danh từ,
ñộng từ hay tính từ: event, lament (lời than vãn), descent (sự xuống), descend (nguồn gốc), consent (sự ưng
thuận), to lament, to descent, to consent, to content (làm hài lòng).
* Quy tắc riêng II:
- Những từ có hai vần tận cùng bằng ER thì ñược nhấn mạnh ở vần ñầu.
TD: father, mother, flower, to enter, to suffer
Ngoại lệ:
Những ñộng từ sau ñây tận cùng bằng ER nhưng lại ñược nhấn mạnh ở vần sau: to confer (bàn bạc,
hội ý), to prefer, to refer (tham khảo, viện ñến)
* Quy tắc riêng III:
- Những từ có hai vần mà vần ñầu là mẫu tự a (hay tiếp ñầu ngữ a-) thì luôn ñược nhấn mạnh ở
vần thứ hai.
TD: abed (ở trên giường), abaft (ở phía sau), alive (còn sống), alone, about, above, aback,
ago, asleep, again, abroad, aside, achieve, abuse, abyss (vực sâu), afraid, alike...
* Quy tắc riêng IV:
- Những từ tận cùng bằng ETY, ITY, ION, ICAL, OUS, có chủ âm ở vần liền trước tận cùng này
TD: gaiety (tính vui vẻ), piety( lòng hiếu thảo), equality, fertility, dictation (bài chính tả),
election, public, civic (thuộc công dân), historic( thuộc lịch sử), historical( có tính lịch
sử),electrical, famous, nervous...
Ngoại lệ:
catholic ( tính ñồ công giáo), lunatic(người ñiên), arabic, rhetoric( thuật hùng biện), politics,
arithmetic
* Quy tắc riêng V:
- Trong những từ có trên ba vần(bốn hoặc năm vần), thì chủ âm thường ở vần thứ ba từ cuối ñếm
lên
TD: familiar, particular, interpreter, geography, goemetry...
* Quy tắc riêng VI:
- Những từ tận cùng bằng ATE, nếu là từ có hai vần, thì chủ âm ở vần thứ nhất. Nếu là từ có ba
vần và trên ba vần, thì chủ âm ở vần thứ ba ñếm từ cuối lên
TD: 1. Chữ 2 vần: climate, private, senate(thượng nghị viện), nitrate(muối nitrat)...
2. congratulate, originate, communicate, concentrate, regulate...
* Quy tắc riêng VII:
- Những từ tận cùng bằng URE, thường ñược nhấn mạnh ở vần trước tận cùng này
TD: creature, feature, fixture, lecture, nature, adventure, pressure...
Nhưng:literature, temperature, mature, unmature (không chín chắn)
* Quy tắc riêng VIII:
- Những chữ tận cùng bằng ADE...
Một số quy tắc trọng âm
* Quy tắc riêng I:
- Những từ có hai vần tận cùng bằng -ANT hay -ENT thường ñược nhấn mạnh ở vần ñầu.
TD: constant, distant, instant, absent, accent (giọng ñọc, nói), current
- Nhưng những ñộng từ tận cùng bằng -ENT thì thường lại có chủ âm ở vần thứ hai.
TD: to accent (nhấn giọng), to consent (thỏa thuận), to frequent (năng lui tới), to present
Ngọai lệ
:
Những từ có hai vần tận cùng bằng -ENT sau ñây ñược nhấn giọng ở vần thứ hai, dù ñó là danh từ,
ñộng từ hay tính từ: event, lament (lời than vãn), descent (sự xuống), descend (nguồn gốc), consent (sự ưng
thuận), to lament, to descent, to consent, to content (làm hài lòng).
* Quy tắc riêng II:
- Những từ có hai vần tận cùng bằng ER thì ñược nhấn mạnh ở vần ñầu.
TD: father, mother, flower, to enter, to suffer
Ngoại lệ
:
Những ñộng từ sau ñây tận cùng bằng ER nhưng lại ñược nhấn mạnh ở vần sau: to confer (bàn bạc,
hội ý), to prefer, to refer (tham khảo, viện ñến)
* Quy tắc riêng III:
- Những từ có hai vần mà vần ñầu là mẫu tự a (hay tiếp ñầu ngữ a-) thì luôn ñược nhấn mạnh ở
vần thứ hai.
TD: abed (ở trên giường), abaft (ở phía sau), alive (còn sống), alone, about, above, aback,
ago, asleep, again, abroad, aside, achieve, abuse, abyss (vực sâu), afraid, alike...
* Quy tắc riêng IV:
- Những từ tận cùng bằng ETY, ITY, ION, ICAL, OUS, có chủ âm ở vần liền trước tận cùng này
TD: gaiety (tính vui vẻ), piety( lòng hiếu thảo), equality, fertility, dictation (bài chính tả),
election, public, civic (thuộc công dân), historic( thuộc lịch sử), historical( có tính lịch
sử),electrical, famous, nervous...
Ngoại lệ
:
catholic ( tính ñồ công giáo), lunatic(người ñiên), arabic, rhetoric( thuật hùng biện), politics,
arithmetic
* Quy tắc riêng V:
- Trong những từ có trên ba vần(bốn hoặc năm vần), thì chủ âm thường ở vần thứ ba từ cuối ñếm
lên
TD: familiar, particular, interpreter, geography, goemetry...
* Quy tắc riêng VI:
- Những từ tận cùng bằng ATE, nếu là từ có hai vần, thì chủ âm ở vần thứ nhất. Nếu là từ có ba
vần và trên ba vần, thì chủ âm ở vần thứ ba ñếm từ cuối lên
TD: 1. Chữ 2 vần: climate, private, senate(thượng nghị viện), nitrate(muối nitrat)...
2. congratulate, originate, communicate, concentrate, regulate...
* Quy tắc riêng VII:
- Những từ tận cùng bằng URE, thường ñược nhấn mạnh ở vần trước tận cùng này
TD: creature, feature, fixture, lecture, nature, adventure, pressure...
Nhưng:literature, temperature, mature, unmature (không chín chắn)
* Quy tắc riêng VIII:
- Những chữ tận cùng bằng ADE-ESE-EE-EER-OO-OON ñược nhấn mạnh ngay chính tận cùng này:
TD: lemonade, colonnade(hàng cột), balustrade (lan can), Vietnamese, Japenese,
absentee, refugee, engineer, bamboo, taboo, typhoon(trận bão, cuồng phong), tycoon, saloon
(hội trường), balloon..
* Quy tắc riêng IX:
- Tất cả những trạng từ chỉ thể cách (adverb of manner) tận cùng bằng LY ñều có chủ âm theo
tính từ gốc (radical adjective) của nó.
TD: patiently, differently, difficultly, comparatively, continuously
Một số quy tắc trọng âm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số quy tắc trọng âm - Người đăng: Loan Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Một số quy tắc trọng âm 9 10 501