Ktl-icon-tai-lieu

Một số từ vựng thường gặp trong tiếng anh

Được đăng lên bởi minhnga123
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 3 lần
UNIT 4: VOCABULARY HANDOUT
File 001,002,006,007,011,012 (Warm-up)
Fragile
hotel

appointment

stadium

Ends at 10

general check up

ground floor

Next speaker
sugery
bill

mid- april

Outdated model
spare
Mr. Brown

June

Circulation Desk

painful
wrote

plaza

due

dental record

plastic
record shop

patients

File 003: check (tờ séc), get a blanket cleaned (nhờ/thuê người giặt chăn), all day
long (cả ngày trời), proposal (bản đề xuất), store the supplies (cất, chứa dụng
cụ/ vật dụng)
File 004: put in storage (đưa vào lưu kho), displayed for sale (đượ bày bán), Motel
(nhà nghỉ)
File 005: winter gloves (găng tay mùa đông), sportwear section (khu vực bán đồ
thể thao), office equipment (dụng cụ văn phòng), co-worker (đồng nghiệp),
accounting staff (nhân viên kế toán), supply room (phòng chứa thiết bị), make a
presentation (thực hiện bài thuyết trình), convention (hội nghị), informative (có
nhiều thông tin hữu ích), participants (người tham gia), down the street (ở dưới
phố), flowershop (cửa hàng hoa), intersection (ngã tư, nơi giao nhau)
File 008: deadline (hạn chót), edit (chỉnh sửa), portion of the film (đoạn phim),
reschedule (đặt lại lịch), roll out (cho ra mắt sp), product line (dòng sản phẩm),
job interview (cuộc phỏng vấn), business trip (chuyến công tác), have the
document faxed (nhờ fax 1 tài liệu)
File 009: I’d say (tôi cho rằng), ID card (thẻ căn cước)
File 010: cost production proposal (bản đề xuất cắt giảm chi phí sản xuất),
approve the change (chấp thuận sự thay đổi), benefits policy (chính sách đãi ngộ),
mortgage application (đơn xin vay nợ), reject (từ chối, bác bỏ), hire new employees
(thuê nhân viên mới), job fair (hội chợ việc làm), install (lắp đặt), upgrade (nâng
cấp), expect (kì vọng), field trip (chuyến đi thực địa)
File 013: set up the conference room ( sắp xếp phòng hội nghị), present the award
to (trao giải cho …), qualified for the position (thỏa mãn điều kiện của 1 vị trí), in

charge of (phụ trách), assume the president position (có thể nhận vị trí chủ
tịch),
File 014: action movie (phim hành động), it must have been (chắc hẳn phải là (chỉ
phỏng đoán) ), term (nhiệm kì), probably (có thể), best seller corner (nơi bán
sách bán chạy), seat (chỗ ngồi)
File 015: left a message (để lại lời nhắn), notify (nhắc nhở, thông báo), agenda
(lịch trình cuộc họp), bet (cá là), lead (dẫn dắt, lãnh đạo),recommend (giới thiệu,
gợi ý), copy paper (giấy in/photo), calculator (máy tính), calculate (tính toán),
figures (số liệu), prove (chứng tỏ), ...

 !"#$




 
!"

#$%&&
%&'&('()*+ '(,-.(/0*+
'12(*+#)#)*' 1345*+*+)+'*"##*'5+67
7,897*
'3.82.*+"'3.: 2 ;*+,)+
'2<*
-&8'0=3>*+*#)+.*&+)/8? ;3@
A*+)0&1"# /+'7780B*+&'3@C*+
D'E8-F;*+'B6F G*+
'?C 2FH*+&)/2/+)/'IG*+"8'J
4>KL*+'.(*+3)./+'*++'M.N
O*+&'P2*+'Q.+R*
4'SJ*+'<P*+"T'3S*+
*&'3"'3/SG*+))"+'U*+'B1V*+
W 8&'IX85*+5"*/**+#'F>;*+8
"'("2C*
673*8'>Y*+Z'[0.N*
&)*+#)3"&+)/#)#)*' 1345U1L15*+
8'59?3\*+ T'L;3QI*+
'3R8:*+W']O+ ; X*+&
'-E8-N*+9)5:'I:8C2*+'U3/*+'E
5*+;#&+'H8^*+T'F3?3G*
%"'UFBIG*+&
'1_*+`T"'XQ34Ca8GL*+
Một số từ vựng thường gặp trong tiếng anh - Trang 2
Một số từ vựng thường gặp trong tiếng anh - Người đăng: minhnga123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số từ vựng thường gặp trong tiếng anh 9 10 215