Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế cho cán bộ đối ngoại

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 3 (2014) 23-36 

Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành
quan hệ quốc tế cho cán bộ đối ngoại
Kiều Thị Thu Hương*
Khoa tiếng Anh, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Nhận bài ngày 07 tháng 1 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 08 tháng 9 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 12 tháng 9 năm 2014

Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích tìm hiểu hiện trạng kỹ năng nghe hiểu
tiếng Anh (TA) chuyên ngành Quan hệ Quốc tế (QHQT) của cán bộ đối ngoại (CBĐN), phát hiện
nguyên nhân gây khó khăn cho việc học nghe và đề xuất một số giải pháp khắc phục.
Mặc dù các CBĐN đều mong muốn nâng cao năng lực nghe hiểu TA chuyên ngành, nhưng kỹ
năng nghe TA chuyên ngành của họ hiện còn hạn chế. Các yếu tố gây cản trở việc học nghe TA
chuyên ngành của CBĐN có thể xếp vào hai nhóm chính. Các nguyên nhân chủ quan bao gồm
năm nhóm nhỏ là (i) Kiến thức ngôn ngữ, (ii) Chiến lược nghe, (iii) Kiến thức nền và kiến thức
văn hóa, (iv) Tâm lý và sức khỏe, và (v) Người học. Các nguyên nhân khách quan bao gồm (i)
Chất lượng bản tin, (ii) Cơ sở vật chất, (iii) Giảng viên và (iv) Tài liệu học.
Trên cơ sở phân tích số liệu thu được, chúng tôi đề xuất một số giải pháp như: (i) Người học
quyết tâm; (ii) Giảng viên hỗ trợ, (iii) Cải thiện cơ sở vật chất, và (iv) Phát triển tài liệu mới.

Từ khóa: Nghe hiểu, tiếng Anh chuyên ngành, quan hệ quốc tế, cán bộ đối ngoại.

1. Dẫn nhập*

Nghe là một quá trình cho phép người nghe
hiểu được một thông điệp, giúp họ tham gia vào
hội thoại và thành công trong giao tiếp. Nếu
không có kỹ năng nghe, người tham gia vào
hoạt động giao tiếp sẽ không tiếp nhận được
thông điệp, và do đó, họ cũng không thể phản
hồi nhanh chóng và hiệu quả được. Rất nhiều
nhà nghiên cứu thống nhất là trong học ngoại
ngữ, Nghe đóng một vai trò quan trọng trong
quá trình tiếp nhận một ngôn ngữ.

Trong bối cảnh Việt Nam tích cực, chủ
động hội nhập và hợp tác quốc tế, công tác đối
ngoại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để
đảm bảo cho thành công trong đối ngoại, chúng
ta cần một đội ngũ CBĐN thực sự có năng lực,
không chỉ đông đảo về số lượng mà còn nổi bật
về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng,
có chuyên môn sâu sắc, giỏi ngoại ngữ và tinh
tế trong giao tiếp.

Trong những thập niên gần đây, kỹ năng
nghe hiểu ngày càng thu hút nhiều sự chú ý của
các nhà nghiên cứu trong dạy, học ngoại ngữ
nói chung và học TA như một ngoại ngữ (EFL)

_______
*

ĐT.: 84-906115759
Email: thuhuongkie...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Nghiên cu Nước ngoài, Tp 30, S 3 (2014) 23-36
23
Nâng cao k năng nghe hiu tiếng Anh chuyên ngành
quan h quc tế cho cán b đối ngoi
Kiu Th Thu Hương*
Khoa tiếng Anh, Hc vin Ngoi giao, B Ngoi giao, 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Ni, Vit Nam
Nhn bài ngày 07 tháng 1 năm 2014
Chnh sa ngày 08 tháng 9 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 12 tháng 9 năm 2014
Tóm tt: Nghiên cu này được tiến hành vi mc đích tìm hiu hin trng k năng nghe hiu
tiếng Anh (TA) chuyên ngành Quan h Quc tế (QHQT) ca cán b đối ngoi (CBĐN), phát hin
nguyên nhân gây khó khăn cho vic hc nghe và đề xut mt s gii pháp khc phc.
Mc dù các CBĐN đều mong mun nâng cao năng l
c nghe hiu TA chuyên ngành, nhưng k
năng nghe TA chuyên ngành ca h hin còn hn chế. Các yếu t gây cn tr vic hc nghe TA
chuyên ngành ca CBĐN có th xếp vào hai nhóm chính. Các nguyên nhân ch quan bao gm
năm nhóm nh là (i) Kiến thc ngôn ng, (ii) Chiến lược nghe, (iii) Kiến thc nn và kiến thc
văn hóa, (iv) Tâm lý và sc khe, và (v) Người hc. Các nguyên nhân khách quan bao gm (i)
Ch
t lượng bn tin, (ii) Cơ s vt cht, (iii) Ging viên và (iv) Tài liu hc.
Trên cơ s phân tích s liu thu được, chúng tôi đề xut mt s gii pháp như: (i) Người hc
quyết tâm; (ii) Ging viên h tr, (iii) Ci thin cơ s vt cht, và (iv) Phát trin tài liu mi.
T khóa: Nghe hiu, tiếng Anh chuyên ngành, quan h quc tế, cán b đối ngoi.
1. Dn nhp
*
Trong bi cnh Vit Nam tích cc, ch
động hi nhp và hp tác quc tế, công tác đối
ngoi tr nên quan trng hơn bao gi hết. Để
đảm bo cho thành công trong đối ngoi, chúng
ta cn mt đội ngũ CBĐN thc s có năng lc,
không ch đông đảo v s lượng mà còn ni bt
v cht lượng, có bn lĩnh chính tr vng vàng,
có chuyên môn sâu s
c, gii ngoi ng và tinh
tế trong giao tiếp.
_______
*
ĐT.: 84-906115759
Email: thuhuongkieu@yahoo.com
Nghe là mt quá trình cho phép người nghe
hiu được mt thông đip, giúp h tham gia vào
hi thoi và thành công trong giao tiếp. Nếu
không có k năng nghe, người tham gia vào
hot động giao tiếp s không tiếp nhn được
thông đip, và do đó, h cũng không th phn
hi nhanh chóng và hiu qu được. Rt nhiu
nhà nghiên cu thng nht là trong hc ngoi
ng, Nghe đóng mt vai trò quan trng trong
quá trình ti
ếp nhn mt ngôn ng.
Trong nhng thp niên gn đây, k năng
nghe hiu ngày càng thu hút nhiu s chú ý ca
các nhà nghiên cu trong dy, hc ngoi ng
nói chung và hc TA như mt ngoi ng (EFL)
Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế cho cán bộ đối ngoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế cho cán bộ đối ngoại - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế cho cán bộ đối ngoại 9 10 797