Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

Được đăng lên bởi Ngoc Nguyen
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG
TO BE
1

To be a bad fit:

Không vừa

2

To be a bear for punishment:

Chịu đựng được sự hành hạ

3

To be a believer in ghosts:

Kẻ tin ma quỷ

4

To be a believer in sth:

Người tin việc gì

5

To be a bit cracky:

6

['grɔgi]

To be a bit groggy about the legs, to feel groggy

Đi không vững, đi chập chững
{chênh
̣ choang
̣ (vì mới dây,
̣ vì thiêu
́ ngu...)}
̉

7

To be a burden to sb:

Là một gánh nặng cho người nào

8

To be a church-goer:

Người năng đi nhà thờ, năng đi xem lễ

9

To be a comfort to sb:

10

To be a connoisseur of antiques: [æn'ti:k]

Là nguồn an ủi của người nào
Sành về đồ cổ {[,kɔni'sə:]:người thanh
̀  
thao}
̣

[ (thông tuc)
̣ gan,
̀ dơ hơi]

(Người) Hơi điên, hơi mát, tàng tàng

To be a cup too low:
To be a dab (hand) at sth{[dæb](long)tay c
́
ư
̣
12 ̀/thao}

Chán nản, nản lòng

13

To be a dead ringer for sb:

(Lóng) Giống như đúc

14

To be a demon for work:

Làm việc hăng hái

15

To be a dog in the manger:

Sống ích kỷ (ích kỷ, không muốn ai dùng cái mà
mình không cần đến)

16

To be a drug on the market:

(Hàng hóa) Là một món hàng ế trên thị trường

11

Hiểu rõ, giỏi, thông thạo việc gì

To be a favourite of sb; to be sb's favourite:
Được người nào yêu mến
To be a fiasco [fi'æskou][(sn) ~s, ~es sự thât
́  
̣
18 bai]
Thất bại to
17

19

To be a fiend at football:

Kẻ tài ba về bóng đá

20

To be a fluent speaker:

Ăn nói hoạt bát, lưu loát

21

To be a foe to sth:

Nghịch với điều gì

22

To be a frequent caller at sb's house:

Năng tới lui nhà người nào

23

To be a gentleman of leisure;
to lead a gentleman's life:

Sống nhờ huê lợi hằng năm

24

To be a good judge of wine:

Biết rành về rượu, giỏi nếm rượu

25

To be a good puller

(Ngựa) kéo giỏi, khỏe

26

To be a good walker:

Đi (bộ) giỏi

27

To be a good whip:

Đánh xe ngựa giỏi

28

To be a good, bad writer:

Viết chữ tốt, xấu

29

To be a hiding place to nothing:

Chẳng có cơ may nào để thành công

30

To be a law unto oneself:

31

To be a lump of selfishness:

Làm theo đường lối của mình, bất chấp luật lệ
Đại ích kỷ {[lʌmp] (n) cuc, tang,
̣
̉
 
miêng}
́

32

To be a man in irons:

Con người tù tội (bị khóa tay, bị xiềng xích)

To be a mere machine: {[miə] (adj ) chi ̉ là }
{merely [ 'miə l i ] (adv) chi,̉ đơn
33 thuần}

(Người) Chỉ là một cái máy

34

To be a mess

ơ trong tình trạng bối rối

35

To be a mirror of the time

Là tấm gương của thời đại

36

To be a novice in, at sth

chưa thạo, chưa quen việc gì

37

...
NGÂN HÀNG CÁC C U TRÚC TI NG ANH THÔNG D NG
TO BE
1 To be a bad fit: Không v a
2 To be a bear for punishment: Ch u đ ng đ c s hành h 
3 To be a believer in ghosts: K tin ma qu
4 To be a believer in sth: Ng i tin vi c
5 To be a bit cracky: [ (thông tuc) gan, d h i] (Ng i) H i điên, h i mát, tàng tàng
6
To be a bit groggy about the legs, to feel groggy
['gr gi]
Đi không v ng, đi ch p ch ng
{chênh choang (vi m i dây, vi thiêu ngu...)} 
7 To be a burden to sb: Là m t gánh n ng cho ng i nào 
8 To be a church-goer: Ng i năng đi nhà th , năng đi xem l
9 To be a comfort to sb: Là ngu n an i c a ng i nào
10
To be a connoisseur of antiques: [æn'ti:k]
Sành v đ c { [,k ni's :]:ng i thanh 
thao}
11 To be a cup too low: Chán n n, n n lòng
12
To be a dab (hand) at sth{[dæb](long)tay c
/thao}
Hi u rõ, gi i, thông th o vi c
13 To be a dead ringer for sb: (Lóng) Gi ng nh đúc
14 To be a demon for work: Làm vi c hăng hái
15 To be a dog in the manger:
S ng ích k (ích k , không mu n ai dùng cái mà
mình không c n đ n) !
16 To be a drug on the market: (Hàng hóa) Là m t món hàng trên th tr ng ! 
17 To be a favourite of sb; to be sb's favourite: Đ c ng i nào yêu m n  !
18
To be a fiasco [fi'æskou][(sn) ~s, ~es s thât
bai]
Th t b i to"
19 To be a fiend at football: K tài ba v bóng đá
20 To be a fluent speaker: Ăn nói ho t bát, l u loát
21 To be a foe to sth: Ngh ch v i đi u #
22 To be a frequent caller at sb's house: Năng t i lui nhà ng i nào# 
23
To be a gentleman of leisure;
to lead a gentleman's life: S ng nh huê l i h ng năm $
24 To be a good judge of wine: Bi t rành v r u, gi i n m r u!   ! 
25 To be a good puller (Ng a) kéo gi i, kh e
26 To be a good walker: Đi (b ) gi i
27 To be a good whip: Đánh xe ng a gi i
28 To be a good, bad writer: Vi t ch t t, x u! "
29 To be a hiding place to nothing: Ch ng có c may nào đ thành công%
30 To be a law unto oneself: Làm theo đ ng l i c a mình, b t ch p lu t l " "
31 To be a lump of selfishness:
Đ i ích k { [l mp] (n) cuc, tang,&
miêng}
32 To be a man in irons: Con ng i tù t i (b khóa tay, b xi ng xích)
NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG - Người đăng: Ngoc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG 9 10 889