Ktl-icon-tai-lieu

ngọc bách ielts

Được đăng lên bởi yenhan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGOC BACH’S IELTS
HANDBOOK
---------HƢỚNG DẪN TỰ HỌC IELTS TỪ 0 LÊN 8.0 CHO
DÂN KHỐI A

Written by Ngoc Bach
Page: 
Website: 

Page 1

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................... 3
PHẦN 1: TỰ HỌC IELTS TỪ CON SỐ 0 LÊN 4.5~5.5 ......................................................................... 4
I. TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH .......................................................................................... 4
II. PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC.................................................................................................................. 5
PHẦN 2: TỰ HỌC IELTS TỪ 5.0~5.5 LÊN 8.0 .................................................................................... 11
I. LISTENING ........................................................................................................................................ 11
1. PHƢƠNG PHÁP LUYỆN ĐỂ LÊN TRÌNH LISTENING NÓI CHUNG .................................... 11
2. NGUỒN NGHE CÓ TRANSCRIPT ĐỂ NGHE CHÉP CHÍNH TẢ ............................................ 14
3. PHƢƠNG PHÁP LUYỆN LISTENING CHO IELTS .................................................................. 15
II. READING.......................................................................................................................................... 17
1. PHƢƠNG PHÁP ĐỂ LÊN TRÌNH ĐỌC TIẾNG ANH NÓI CHUNG ........................................ 17
2. LUYỆN READING SKILLS CHO IELTS.................................................................................... 20
III. SPEAKING ...................................................................................................................................... 23
IV. WRITING ......................................................................................................................................... 25
1. TỔNG HỢP CÁC BÀI GIẢNG IELTS WRITING_NGỌC BÁCH ............................................. 25
2. IELTS-SIMON.COM ..................................................................................................................... 28
3. CHỮA IELTS WRITING .............................................................................................................. 28
PHẦN 3.DANH SÁCH CÁC GROUP, PAGE HỌC IELTS HAY....................................................... 29
LỜI KẾT ..............
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com Page 1
NGOC BACH’S IELTS
HANDBOOK
----------
NG DN T HC IELTS T 0 LÊN 8.0 CHO
DÂN KHI A
ngọc bách ielts - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngọc bách ielts - Người đăng: yenhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ngọc bách ielts 9 10 512