Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp kỳ thi Năng lực Nhật ngữ Mới JLPT N2.doc

Được đăng lên bởi nguyenngocbien2010
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Ngữ pháp kỳ thi Năng lực Nhật ngữ Mới JLPT N2, N3 - Phần 1 あ--お

Phần 1 あ--お
Phần 1 (あ~お) | Phần 2 (か~こ) | Phần 3 (さ~そ) | Phần 4 (た~と) |
Phần 5 (な~の) | Phần 6 (は~ほ) | Phần 7 (ま~も) | Phần 8 (や~よ, わ~
ん)

Grammar Patterns: あ--お
--あ-SAROMA JCLASS
~あげく(に)意味: In the end; finally; on top of all that; to make matters worse.
Sau khi đã ~, rốt cuộc ...
接続: [動-た形;名-の]+あげく
例文: さんさん迷ったあげく、大学院には行かないことにした。
Sau khi đã đi lạc tới lui, cuối cùng tôi quyết định không đi học cao học nữa.

~あまり
意味: Do ~ so much as to ~
Do ~[làm gì] quá nhiều mà ...
接続: [動-辞書形 / た形;な形-な;名-の]+あまり
例文: 子どもの将来を思うあまり、厳しすぎることを言ってしまった。
Do quá lo lắng cho tương lai con cái mà tôi lỡ nói những lời quá khắc nghiệt.

--い-~以上(は)

SAROMA JCLASS 

意味: Since Một khi đã ~ [thì phải ...] (chỉ nghĩa vụ)
接続: [動・い形・な形・名]の名詞修飾型+以上   <[な形-な;名の]becomes [な形-である;名-である] >
例文: 日本に住んでいる以上、日本の法律を守らなければならない。
Một khi đã sống ở Nhật Bản thì phải tuân thủ pháp luật Nhật Bản. 類語: 
「~からには」
注 意: often followed by obligations, prohibitions, demands, presumptions, and
strong conclusions such as [なければならない / てはいけない / てください
/ だろう]

~一方 / ~一方では 
意味: While; Meanwhile (shows a comparison between two things)
Trong khi [vế 1] thì [vế 2, chỉ đối lập]
接続: [動・い形・な形・名]の名詞修飾型+一方 <[な形・名] use [である]
>
例文: 私の仕事は夏は非常に忙しい一方、冬は暇になる。
1

1
Công việc của tôi mùa hè thì cực kỳ bận mà mùa đông thì lại nhàn.

~一方だ
意 味: (no specific meaning) shows something continuing towards a certain
tendency. ex. more and more; less and less; keep on~; never stop~
Chỉ toàn là ~ (chỉ việc gì tiếp tục không dừng)
接続: [動-辞書形]+一方だ
例文: 最近、パソコン通信の利用者は増える一方だ。
Gần đây, số người dùng truyền thông máy tính chỉ toàn tăng lên. 注意: Uses
verbs that show / express a change

--う-~うえ(に)

SAROMA JCLASS 

意味: In addition to~ Thêm vào ~ / Cùng với [việc] ~
接続: [動・い形・な形・名]の名詞修飾型+うえ
例文: 今年のインフルエンザは高熱が出るうえ、せきもひどい。
Dịch cúm năm nay cùng với việc bị sốt cao tôi còn bị ho nặng nữa.

~上で(は) / ~上での / ~上でも / ~上の
A 意味: After...ing ; Upon…ing Sau khi đã ~ [mới] ...
 接続: [動-た形;名-の]+上で
 例文: みんなの意見を聞いた上で決めました。
Tôi đquyết định sau khi đã nghe hết ý kiến của mọi người.
B 意味: used when talking about something from a certain time, place, or
condition (often following sentence gives advice or warning)
Khi [làm gì đó]
 接続: [動-辞書形;名-の]+上で
 例文: 日本の会社で働く上で、注意しなければならないことは何でしょう
か。
Khi làm việc ở công ty của Nhật thì cần chú ý việc gì ạ?

~上は
意味: Now that~; Since~
Một khi ~ [thì phải ...]
接続: [動-辞書形 / た形]+上は
例文: 約束を結ぶ上は、条件を慎重に検討すべきである。...
1
Ngữ pháp kỳ thi Năng lực Nhật ngữ Mới JLPT N2, N3 - Phần 1 --
Phần 1 --
Phần 1 () | Phần 2 ( か~こ ) | Phần 3 ( さ~そ ) | Phần 4 ( た~と ) |
Phần 5 ( な~の ) | Phần 6 ( は~ほ ) | Phần 7 ( ま~も ) | Phần 8 ( や~よ , わ~
)
Grammar Patterns: --
---- SAROMA JCLASS http://www.saromalang.com
~(
意味: In the end; finally; on top of all that; to make matters worse.
Sau khi đã ~, rốt cuộc ...
接続: [-た形;名-]+あげく
例文: さんさん迷ったあげく、大学院には行かないことにした。
Sau khi đã đi lạc tới lui, cuối cùng tôi quyết định không đi học cao học nữa.
~
意味: Do ~ so much as to ~ Do ~[làm gì] quá nhiều mà ...
接続: [-辞書形 / た形;な形-な;名-]+あまり
例文: 子どもの将来を思うあまり、厳しすぎることを言ってしまった。
Do quá lo lắng cho tương lai con cái mà tôi lỡ nói những lời quá khắc nghiệt.
---- SAROMA JCLASS http://www.saromalang.com
~()
意味: Since Một khi đã ~ [thì phải ...] (chỉ nghĩa vụ)
接続: [動・い形・な形・名]の名詞修飾型+以上   <[な形-な;名-
]becomes [な形-である;名-である]
例文: 日本に住んでいる以上、日本の法律を守らなければならない。
Một khi đã sống ở Nhật Bản thì phải tuân thủ pháp luật Nhật Bản. 類語: 
~からには」
意: often followed by obligations, prohibitions, demands, presumptions, and
strong conclusions such as [なければならない / てはいけない / てください
/ だろう]
~ / ~ 
意味: While; Meanwhile (shows a comparison between two things)
Trong khi [vế 1] thì [vế 2, chỉ đối lập]
接続: [動・い形・な形・名]の名詞修飾型+一方 <[な形・名] use [である]
例文: 私の仕事は夏は非常に忙しい一方、冬は暇になる。
1
Ngữ pháp kỳ thi Năng lực Nhật ngữ Mới JLPT N2.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp kỳ thi Năng lực Nhật ngữ Mới JLPT N2.doc - Người đăng: nguyenngocbien2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Ngữ pháp kỳ thi Năng lực Nhật ngữ Mới JLPT N2.doc 9 10 989