Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp lớp 6

Được đăng lên bởi athome
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 6
ALPHABET A, B, C … ( MẪU TỰ A, B, C )

A

B

C

D

E

F

G

/ei/

/bi/

/si:/

/di/

/i:/

/ef/

/dʒi/

H

I

J

K

L

M

N

/kei/

/el/

/em/

/en/

R

S

T

U

/es/

/ti:/

/juː/

/eitʃ/

/ai/

/dʒei/

O

P

K

/əʊ/

/pi/

V

W

X

Y

Z

/vi:/

/dʌbljuː

/esk /

/wai/

/zet/

/kjuː /

/a:/

Trong tiếng Anh có 28 mẫu tự gồm 21 phụ âm và 5 nguyên âm “ U, E, O, A, I ”
There are 28 alphabets including 21 consonants and 5 vowels in English language.

THE SIMPLE PRESENT TENSE OF “ TO BE ’’
( Thì hiện tại đơn của “TO BE’’)
A. FORMATION ( Cách thành lập )
Thường dùng cho danh từ , tính từ hoặc nói về một nghề nghiệp.

I/ Affirmative form. Thể khẳng định.

S + am, is are + a / an + Noun ( danh từ )
Adjective ( tính từ )
I
You
He, she, it
You, we, they

+
+
+
+

am
are
is
are

I’m
( Ngôi thứ nhất )
You’re
( Ngôi thứ hai )
He’s, She’s, It’s ( Ngôi thứ ba số ít)
You’re, We’re, They’re ( Ngôi thứ ba số nhiều )

1

Ex : Tôi là một học sinh.
I am a pupil.

Đây là một quyển sách.
This is a book.

Cô ta là một giáo viên.
She is a teacher.

Nó là một con mèo.
It is a cat.

Bây giờ tôi rất mệt.
Now, I am very tired.

Cô ta rất đẹp.
She is very beautiful.

II/ Negative form. Thể phủ định.

S + am/ is/are + not + Noun ( danh từ )
( Chủ từ )
Adjective ( tính từ )
Is not = Isn’t
Are not = Aren’t
Ex : Tôi không phải là bác sĩ.
I am not a doctor.
Anh ta không phải là một công nhân.
He isn’t a worker.

Nó không phải là một cây viết chì.
It isn’t a pencil.

Anh ta không đẹp trai.
He isn’t handsome.

Cô ta không rãnh.
She isn’t free.

III/ Interrogative form. Thể nghi vấn ( câu hỏi )

Is/ Am / Are + S + Noun ( danh từ ) ?
Adjective ( tính từ ) ?
A: Có phải bạn là một y tá không ?
Are you a nurse ?
B : Vâng, phải.
Yes, I am
A:
B:

Anh ta có phải là một kỉ sư không ?
Is he an engineer ?
Không , anh ta không phải.
No, he isn’t

A: Có phải cô ta là một công nhân giỏi không ?
Is she a good worker ?
B: Vâng, cô ta phải.
Yes, she is
A: Họ đói bụng không ?
2

Are they hungry ?
B: Không, họ không đói.
No, they aren’t

HỎI VỀ NGHỀ NGHIỆP
WHAT + IS/AM/ARE + S ?
A:
B:

Bạn làm nghề gì ?
Tôi là một tài xế

What are you ?
I am a driver

A:
B:

Anh ta làm nghề gì ?
Anh ta là một nông dân.

What is he ?
He is a farmer

A:
B:

Chị ấy là một y tá ?
Chị ấy là một y tá.

What is she ?
She is a nurse.

A:
B:

Đây là cái gì ?
Nó là một cái bàn

What is this ?
It is a table

A:
B:

Nó là con gì ?
Nó là một con chó

What is it ?
It is a dog

A:
B:

Chúng nó là những con gì ?
Chú...
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 6
ALPHABET A, B, C … ( MẪU TỰ A, B, C )
A B C D E F G
/ei/ /bi/ /si:/ /di/ /i:/ /ef/ /dʒi/
H I J K L M N
/eitʃ/ /ai/ /dʒei/ /kei/ /el/ /em/ /en/
O P K R S T U
/əʊ/ /pi/ /kjuː / /a:/ /es/ /ti:/ /juː/
V W X Y Z
/vi:/ /dʌbljuː /esk / /wai/ /zet/
Trong tiếng Anh có 28 mẫu tự gồm 21 phụ âm và 5 nguyên âm “ U, E, O, A, I ”
There are 28 alphabets including 21 consonants and 5 vowels in English language.
THE SIMPLE PRESENT TENSE OF “ TO BE ’’
( Thì hiện tại đơn của “TO BE’’)
A. FORMATION ( Cách thành lập )
Thường dùng cho danh từ , tính từ hoặc nói về một nghề nghiệp.
I/ Affirmative form. Thể khẳng định.
S + am, is are + a / an + Noun ( danh từ )
Adjective ( tính từ )
I + am I’m ( Ngôi thứ nhất )
You + are You’re ( Ngôi thứ hai )
He, she, it + is He’s, She’s, It’s ( Ngôi thứ ba số ít)
You, we, they + are You’re, We’re, They’re ( Ngôi thứ ba số nhiều )
1
Ngữ pháp lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp lớp 6 - Người đăng: athome
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Ngữ pháp lớp 6 9 10 600