Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp N5

Được đăng lên bởi dungnd171
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
みなの日本語_文法
だい

か

第 1 課
NGỮ PHÁP
Mẫu câu 1: _____は_____です。
* Cách dùng: Dùng để nói tên, nghề nghiệp, quốc tịch ( tương tự như động từ TO BE của tiếng Anh. )
* Đây là mẫu câu khẳng định
Vd:  わたし は マイク ミラー です。
    ( tôi là Michael Miler)
Mẫu câu 2: _____は_____じゃ/ではありません。
* Mẫu câu vẫn dùng trợ từ は nhưng với ý nghĩa phủ định. Ở mẫu câu này ta có thể dùng じゃ hoặc では đi trước ありません đều
được.
* Cách dùng tương tự như cấu trúc khẳng định.
Vd:
サントス さん は 学生 じゃ (では) ありません。
( anh Santose không phải là sinh viên.)
Mẫu câu 3:_____は _____ですか。
* Đây là dạng câu hỏi với trợ từ は và trợ từ nghi vấn か ở cuối câu
* Cách dùng: Câu hỏi dạng này được dịch là _____ có phải không?” ( giống với To BE của tiếng Anh)
Vd:
かいしゃいん

ミラーさん は 会 社 員 です か。
( anh Miler có phải là nhân viên công ty không?)
かいしゃいん

サントスさん も 会 社 員 です。
( anh Santose cũng là nhân viên công ty)
Mẫu câu 4: _____も_____です(か)。
* Đây là mẫu câu dùng trợ từ も với ý nghĩa là “cũng là” ( “too” trong tiếng Anh đó mà!!!!)
* Đây là trợ trừ có thể dùng để hỏi và trả lời. Khi dùng để hỏi thì người trả lời bắt buộc phải dùng はい để xác nhận hoặc いいえ để phủ
định câu hỏi. Nếu xác nhận ý kiến thì dùng trợ từ も, chọn phủ định thì phải dùng trợ từ は.
Cách dùng: thay thế vị trí của trợ từ は và mang nghĩa “cũng là”
Vd:
A: わたし は ベトナム じん です。 あなた も ( ベトナム じん です か )
(Tôi là người Việt Nam, bạn cũng là người Việt Nam phải không ?)
B: はい、 わたし も ベトナム じん です。 わたし は 大学生 です、 あなたも?
(Vâng, tôi cũng là người Việt Nam. Tôi là sinh viên đại học, còn anh cũng vậy phải không)
A: いいえ、 わたし は だいがくせい じゃ ありません。(わたしは) かいしゃいん です
(Không, tôi không phải là sinh viên đại học, tôi là nhân viên công ty.)
CHÚ Ý: Đối với các cấu có quá nhiều chủ ngữ “わたしは” hoặc các câu hỏi trùng lắp ta có thể lược bỏ bớt cho câu văn ngắn gọn.
5.ミラ ー さん は IMC の しゃいん です。
(Anh Michael là nhân viên công ty IMC)
6. テレサ ちゃん は なんさい (おいくつ) です か。
(Bé Teresa bao nhiêu tuổi?)
テレサ ちゃん は きゅう さい です。
(Bé Teresa 9 tuổi)
7.あの ひと (かた) は だれ (どなた) です か。
(Người này (vị này) là ai (ngài nào) vậy ?
あの ひと (かた) は きむら さん です。

1

1

みなの日本語_文法
(Người này (vị này) là anh (ông) Kimura.)
Mẫu câu 5: _____  は ___ ~の~
- Đây là cấu trúc dùng trợ từ の để chỉ sự sở hữu.
- Có khi mang nghĩa là “của” nhưng có khi không mang nghĩa để câu văn hay hơn.
Vd:  IMC の 社員.         日本語 の ほん
 (Nhân viên của công ty IMC)      (Sách tiếng Nhật)
Mẫu câu 6: _____は なんさい(おいくつ) ですか。
    _____ は ~ さい です。
- Đây là mẫu câu hỏi với từ để hỏi ( nghi vấn từ) なんさい(おいくつ) dùng để hỏi tuổi
- なんさい Dùng để...
_
 
NGỮ PHÁP
Mẫu câu 1: __________
* Cách dùng: Dùng để nói tên, nghề nghiệp, quốc tịch ( tương tự như động từ TO BE của tiếng Anh. )
* Đây là mẫu câu khẳng định
Vd:  わたし  マイク ミラー です。
    ( tôi là Michael Miler)
Mẫu câu 2: __________/
* Mẫu câu vẫn dùng trợ từ nhưng với ý nghĩa phủ định. Ở mẫu câu này ta có thể dùng じゃ hoặc では đi trước ありません đều
được.
* Cách dùng tương tự như cấu trúc khẳng định.
Vd:
サントス さん は 学生 じゃ (では) ありません。
( anh Santose không phải là sinh viên.)
Mẫu câu 3:_____ _____
* Đây là dạng câu hỏi với trợ từ は và trợ từ nghi vấn か ở cuối câu
* Cách dùng: Câu hỏi dạng này được dịch là _____ có phải không?” ( giống với To BE của tiếng Anh)
Vd:
ミラーさん は
かいしゃいん
 です か。
( anh Miler có phải là nhân viên công ty không?)
サントスさん も 
かいしゃいん
 です。
( anh Santose cũng là nhân viên công ty)
Mẫu câu 4: __________
* Đây là mẫu câu dùng trợ từ với ý nghĩa là “cũng là” ( “too” trong tiếng Anh đó mà!!!!)
* Đây là trợ trừ có thể dùng để hỏi và trả lời. Khi dùng để hỏi thì người trả lời bắt buộc phải dùng はい để xác nhận hoặc いいえ để phủ
định câu hỏi. Nếu xác nhận ý kiến thì dùng trợ từ も, chọn phủ định thì phải dùng trợ từ は.
Cách dùng: thay thế vị trí của trợ từ は và mang nghĩa “cũng là”
Vd:
A: わたし ベトナム じん です。 あなた ( ベトナム じん です )
(Tôi là người Việt Nam, bạn cũng là người Việt Nam phải không ?)
B: はい、 わたし ベトナム じん です。 わたし 大学生 です、 あなたも?
(Vâng, tôi cũng là người Việt Nam. Tôi là sinh viên đại học, còn anh cũng vậy phải không)
A: いいえ、 わたし だいがくせい じゃ ありません。(わたしは) かいしゃいん です
(Không, tôi không phải là sinh viên đại học, tôi là nhân viên công ty.)
CHÚ Ý: Đối với các cấu có quá nhiều chủ ngữ “わたしは” hoặc các câu hỏi trùng lắp ta có thể lược bỏ bớt cho câu văn ngắn gọn.
5.ミラ さん は IMC の しゃいん です。
(Anh Michael là nhân viên công ty IMC)
6. テレサ ちゃん は なんさい (おいくつ) です か。
(Bé Teresa bao nhiêu tuổi?)
テレサ ちゃん は きゅう さい です。
(Bé Teresa 9 tuổi)
7.あの ひと (かた) だれ (どなた) です か。
(Người này (vị này) là ai (ngài nào) vậy ?
あの ひと (かた) は きむら さん です。
1
1
Ngữ pháp N5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp N5 - Người đăng: dungnd171
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Ngữ pháp N5 9 10 709