Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Quynh Nguyen Hong
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh

Sưu tầm: Mr. Denn

MAO TU BAT DINH
1/ A ®øng tr−íc mét phô ©m hoÆc mét nguyªn ©m(o,y,e,u,a) cã ©m lµ phô ©m.
VÝ dô:
- a game (mét trß ch¬i); a boat (mét chiÕc tµu thñy)
- a university (mét tr−êng ®¹i häc); a year (mét n¨m)
- a European (mét ng−êi ¢u); a one-legged man (mét ng−êi thät ch©n)
2/ An ®øng tr−íc mét nguyªn ©m hoÆc mét h c©m.
VÝ dô:
- an egg (mét qu¶ trøng); an ant (mét con kiÕn)
- an honour (mét niÒm vinh dù); an hour (mét giê ®ång hå)
3/ An còng ®øng tr−íc c¸c mÉu tù ®Æc biÖt ®äc nh− mét nguyªn ©m.
VÝ dô:
- an SOS (mét tÝn hiÖu cÊp cøu); an MSc (mét th¹c sÜ khoa häc), an X-ray (mét tia X)
4/ A/An cã h×nh thøc gièng nhau ë tÊt c¶ c¸c gièng.
VÝ dô:
- a tiger (mét con cäp); a tigress (mét con cäp c¸i)
- an uncle (mét «ng chó); an aunt (mét bµ d×)
1/ Tr−íc mét danh tõ sè Ýt ®Õm ®−îc.
VÝ dô:
- We need a microcomputer (Chóng t«i cÇn mét m¸y vi tÝnh)
- He eats an ice-cream (Anh ta ¨n mét c©y kem)
2/ Tr−íc mét danh tõ lµm bæ tóc tõ (kÓ c¶ danh tõ chØ nghÒ nghiÖp)
VÝ dô:
- It was a tempest (§ã lµ mét trËn b·o d÷ déi)
- She'll be a musician (C« ta sÏ lµ mét nh¹c sÜ)
- Peter is an actor (Peter lµ mét diÔn viªn)
3/Trong c¸c thµnh ng÷ chØ sè l−îng nhÊt ®Þnh
VÝ dô:
- a lot (nhiÒu); a couple (mét cÆp/®«i); a third (mét phÇn ba)
- a dozen (mét t¸); a hundred (mét tr¨m); a quarter (mét phÇn t−)
L−u ý
a còng ®−îc dïng tr−íc half (nöa, r−ìi), khi half theo sau mét sè nguyªn vÑn. Ch¼ng h¹n, 2
1/2 kilos = two and half kilos hoÆc two kilos and a half (hai kÝ r−ìi), nh−ng 1/2 Kg = half a kilo
(nöa kÝ) [kh«ng cã a tr−íc half ]. §«i khi ng−êi ta vÉn dïng a + half + danh tõ, ch¼ng h¹n nh−
a half-dozen (nöa t¸), a half-length (bøc ¶nh chôp nöa ng−êi); a half-hour (nöa giê).
4/ Trong c¸c thµnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®é, tØ lÖ ...
VÝ dô:
- 90 kilometres an hour (chÝn m−¬i kÝ l« mÐt/giê)
- 4 times a day (bèn lÇn mçi ngµy)
Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh

Sưu tầm: Mr. Denn

- 2 dollars a litre (hai ®« la mét lÝt)
- a/an = per (mçi)
5/ Trong c¸c thµnh ng÷ chØ sù c¶m th¸n
VÝ dô:
- What a pity! (thËt ®¸ng tiÕc!)
- Such a picturesque hill! (mét ngän ®åi thËt th¬ méng!)
- What a beautiful painting! (mét bøc tranh tuyÖt vêi!)
nh−ng:
- Such picturesque hills! (nh÷ng ngän ®åi thËt th¬ méng!)
- What beautiful paintings! (nh÷ng bøc tranh tuyÖt vêi !)
6/ a cã thÓ ®øng tr−íc Mr/Mrs/Miss + hä
VÝ dô:
- a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith
- a Mr Smith nghÜa lµ "mét ng−êi ®µn «ng mang tª...
Ng Pháp Thông Dng trong Tiếng Anh Sưu tm: Mr. Denn
Mi chi tiết xin liên h: http://facebook.com/dennisnguyendinh
MAO TU BAT DINH
1/ A ®øng tríc mét phô ©m hoÆc mét nguyªn ©m(o,y,e,u,a) cã ©m lµ phô ©m.
VÝ dô:
- a game (mét trß ch¬i); a boat (mét chiÕc tµu thñy)
- a university (mét trêng ®¹i häc); a year (mét n¨m)
- a European (mét ngêi ¢u); a one-legged man (mét ngêi thät ch©n)
2/ An ®øng tríc mét nguyªn ©m hoÆc mét h c©m.
VÝ dô:
- an egg (mét qu¶ trøng); an ant (mét con kiÕn)
- an honour (mét niÒm vinh dù); an hour (mét giê ®ång hå)
3/ An còng ®øng tríc c¸c mÉu tù ®Æc biÖt ®äc nh mét nguyªn ©m.
VÝ dô:
- an SOS (mét tÝn hiÖu cÊp cøu); an MSc (mét th¹c sÜ khoa häc), an X-ray (mét tia X)
4/ A/An cã h×nh thøc gièng nhau ë tÊt c¶ c¸c gièng.
VÝ dô:
- a tiger (mét con cäp); a tigress (mét con cäp c¸i)
- an uncle (mét «ng chó); an aunt (mét bµ d×)
1/ Tríc mét danh tõ sè Ýt ®Õm ®îc.
VÝ dô:
- We need a microcomputer (Chóng t«i cÇn mét m¸y vi tÝnh)
- He eats an ice-cream (Anh ta ¨n mét c©y kem)
2/ Tríc mét danh tõ lµm bæ tóc tõ (kÓ c¶ danh tõ chØ nghÒ nghiÖp)
VÝ dô:
- It was a tempest (§ã lµ mét trËn b·o d÷ déi)
- She'll be a musician (C« ta sÏ lµ mét nh¹c sÜ)
- Peter is an actor (Peter lµ mét diÔn viªn)
3/Trong c¸c thµnh ng÷ chØ sè lîng nhÊt ®Þnh
VÝ dô:
- a lot (nhiÒu); a couple (mét cÆp/®«i); a third (mét phÇn ba)
- a dozen (mét t¸); a hundred (mét tr¨m); a quarter (mét phÇn t)
Lu ý
a còng ®îc dïng tríc half (nöa, rìi), khi half theo sau mét sè nguyªn vÑn. Ch¼ng h¹n, 2
1/2 kilos = two and half kilos hoÆc two kilos and a half (hai kÝ rìi), nhng 1/2 Kg = half a kilo
(nöa kÝ) [kh«ng cã a tríc half ]. §«i khi ngêi ta vÉn dïng a + half + danh tõ, ch¼ng h¹n nh
a half-dozen (nöa t¸), a half-length (bøc ¶nh chôp nöa ngêi); a half-hour (nöa giê).
4/ Trong c¸c thµnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®é, tØ lÖ ...
VÝ dô:
- 90 kilometres an hour (chÝn m¬i kÝ l« mÐt/giê)
- 4 times a day (bèn lÇn mçi ngµy)
Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh - Người đăng: Quynh Nguyen Hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh 9 10 675