Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng anh

Được đăng lên bởi khiemoost
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I .Simple present (Thì hieän taïi ñôn)
a. Ñoäng töø coù taän cuøng laø “y” , tröôùc noù laø moät phuï aâm thì ñoåi “y -> i + es”
study-> studies
fly-> flies
b. Ñoäng töø coù taän cuøng laø “y” , tröôùc noù laø moät nguyeân aâm thì giöõ nguyeân “y + s”
play-> plays
stay-> stays
2.USES:
a.Chæ haønh ñoäng, thoùi quen, laëp ñi, laëp laïi nhieàu laàn.
*Caùc traïng töø (adverbs) thöôøng ñöôïc duøng ôû thì hieän taïi ñôn:
always = frequently
:luoân luoân,thöôøng xuyeân
Seldom = rarely
:hieám khi, ít khi
usually = generally
:thöôøng thöôøng
Every (day, week. month, Sunday, summer....)
often
:thöôøng
ex: My father gets up at 4 o’clock every morning.
sometimes = occasionally: thænh thoûang
We always go to school in the afternoon.
b.Chæ moät söï thaät hieån nhieân, moät qui luaät.
ex: - The earth moves (goes ) round the sun.
- It rains very much in the rainy season.
-The earth is round.
-Two and two are four.
-The sun rises in the east and sets in the west.
-Water freezes at o degree centigrade and boils at
100 degree centigrade.
-The moon goes/ moves round the sun.
- I’m a student.
- Mars (sao hoûa) is near the earth.
-We go to school six days a week.
-Mercury ( sao thuûy) is near the sun.
-All the rivers flow into the sea.
c. Ñöôïc duøng ñeå dieãn ñaït haønh ñoäng töông lai, haønh ñoâng xaûy ra theo thôøi gian bieåu , chöông trình laøm vieäc
ñaõ ñöôïc aán ñònh tröôùc.
Ex.- What time does the concert begin?
- The concert begins at 7.30 this evening.
II.SIMPLE PAST. (THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN)
a.Ñoäng töø taän cuøng baèng “e + d”
love -> loved
b.Ñoäng töø coù taän cuøng laø “1 phuï aâm + y -> i + ed”
try -> tried
c.Ñoäng töø coù taän cuøng laø “nguyeân aâm +y -> y + ed”
stay -> stayed
d.Haàu heát caùc ñoäng töø taän cuøng baèng moät nguyeân aâm ñôn + phuï aâm ñôn ñoåi thaønh nguyeân aâm ñôn + phuï aâm
ñoâi.
(travel -> travelled, stop -> stopped)
e.Y vaø W ôû cuoái töø khoâng phaûi laø phuï aâm, do ñoù nhöõng ñoäng töø coù taän cuøng laø Y vaø W thì khoâng gaáp ñoâi phuï
aâm.
(play -> played , draw -> drawed)
2.USES:
a.Chæ moät haønh ñoäng ñaõ xaûy ra trong quaù khöù,keát quaû khoâng coøn lieân quan tôùi hieän taïi.
*Adverbs :
yesterday (morning , afternoon , evening)
last (night, week, month, Sunday, summer...)
ago (two days ago, long ago ,along time ago, ..
the day before yesterday (hoâm kia)

EX:- I went to the circus last night.
-I didn’t go to the circus last night.
-Did you go to the circus last night?
Yes, I did./ No, I didn’t.
-They posted all the letters yesterday.

II...
I .Simple present (Thì hieän taïi ñôn)
a. Ñoäng töø coù taän cuøng laø “y” , tröôùc noù laø moät phuï aâm thì ñoåi “y -> i + es”
study-> studies fly-> flies
b. Ñoäng töø coù taän cuøng laø “y” , tröôùc noù laø moät nguyeân aâm thì giöõ nguyeân “y + s”
play-> plays stay-> stays
2.USES:
a.Chæ haønh ñoäng, thoùi quen, laëp ñi, laëp laïi nhieàu laàn.
*Caùc traïng töø (adverbs) thöôøng ñöôïc duøng ôû thì hieän taïi ñôn:
always = frequently :luoân luoân,thöôøng xuyeân
usually = generally :thöôøng thöôøng
often :thöôøng
sometimes = occasionally: thænh thoûang
Seldom = rarely :hieám khi, ít khi
Every (day, week. month, Sunday, summer....)
ex: My father gets up at 4 o’clock every morning.
We always go to school in the afternoon.
b.Chæ moät söï thaät hieån nhieân, moät qui luaät.
ex: - The earth moves (goes ) round the sun.
-The earth is round.
-The sun rise s in the east and sets in the west.
-The moon goes/ moves round the sun.
- Mars (sao hoûa) is near the earth.
-Mercury ( sao thuûy) is near the sun.
-All the rivers flow into the sea.
- It rains very much in the rainy season.
-Two and two are four.
-Water freeze s at o degree centigrade and boil s at
100 degree centigrade.
- I’m a student.
-We go to school six days a week.
c. Ñöôïc duøng ñeå dieãn ñaït haønh ñoäng töông lai, haønh ñoâng xaûy ra theo thôøi gian bieåu , chöông trình laøm vieäc
ñaõ ñöôïc aán ñònh tröôùc.
Ex.- What time does the concert begin?
- The concert begins at 7.30 this evening.
II.SIMPLE PAST. (THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN)
a.Ñoäng töø taän cuøng baèng “e + d” love -> loved
b.Ñoäng töø coù taän cuøng l“1 phuï aâm + y -> i + ed” try -> tried
c.Ñoäng töø coù taän cuøng laø “nguyeân aâm +y -> y + ed” stay -> stayed
d.Haàu heát caùc ñoäng töø taän cuøng baèng moät nguyeân aâm ñôn + phuï aâm ñôn ñoåi thaønh nguyeân aâm ñôn + phuï aâm
ñoâi. (travel -> travelled, stop -> stopped)
e.Y vaø W ôû cuoái töø khoâng phaûi laø phuï aâm, do ñoù nhöõng ñoäng töø coù taän cuøng laø Y vaø W thì khoâng gaáp ñoâi phuï
aâm. (play -> played , draw -> drawed)
2.USES:
a.Chæ moät haønh ñoäng ñaõ xaûy ra trong quaù khöù,keát quaû khoâng coøn lieân quan tôùi hieän taïi.
*Adverbs :
yesterday (morning , afternoon , evening)
last (night, week, month, Sunday, summer...)
ago (two days ago, long ago ,along time ago, ..
the day before yesterday (hoâm kia)
EX:- I went to the circus last night.
-I didn’t go to the circus last night.
-Did you go to the circus last night?
Yes, I did./ No, I didn’t.
-They posted all the letters yesterday.
III / SIMPLE FUTURE (THÌ T ƯƠNG LAI ĐƠN )
1
Ngữ pháp tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp tiếng anh - Người đăng: khiemoost
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng anh 9 10 612