Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng anh

Được đăng lên bởi opa-opaak
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 2581 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài liệu căn bản về ngữ pháp cho bạn hổng kiến thức
Sưu tm và thiết kế bi Phm Vit Vũ - 1 –
Trường ðại Hc Kinh Tế ðà Nng
Ôn tp ng pháp tiếng Anh
1. Cu trúc chung ca mt câu trong tiếng Anh:
Mt câu trong tiếng Anh thường bao gm các thành phn sau ñây:
Ví d:
SUBJECT VERB COMPLEMENT MODIFIER
John and I ate a pizza last night.
We studied "present perfect" last week.
He runs very fast.
I like walking.
1.1 Subject (ch ng):
Ch ng là ch th ca hành ñộng trong câu, thường ñứng trước ñộng t (verb). Ch ng
thường là mt danh t (noun) hoc mt ng danh t (noun phrase - mt nhóm t kết thúc
bng mt danh t, trong trường hp này ng danh t không ñược bt ñầu bng mt gii
t). Ch ng thưng ñứng ñầu câu và quyết ñịnh vic chia ñộng t.
Chú ý rng mi câu trong tiếng Anh ñều có ch ng (Trong câu mnh lnh, ch ng ñưc
ngm hiu là người nghe. Ví d: “Don't move!” = ðứng im!).
Milk is delicious. (mt danh t)
That new, red car is mine. (mt ng danh t)
ðôi khi câu không có ch ng tht s, trong trường hp ñó, It hoc There ñóng vai trò
ch ng gi.
It is a nice day today.
There are a fire in that building.
There were many students in the room.
It is the fact that the earth goes around the sun.
1.2 Verb (ñộng t):
Ngữ pháp tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp tiếng anh - Người đăng: opa-opaak
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng anh 9 10 24