Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ Pháp Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Ngoc Long
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 2751 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Vô danh88.08

Ngữ Pháp Tiếng Anh
Phonetic Symbols

1

Vô danh88.08

Contents
Phonetic Symbols.......................................................................................................................................................4
Alphabet..................................................................................................................................................................... 7
Personal pronouns as Subject.....................................................................................................................................8
Simple Present of “To Be”.......................................................................................................................................10
Plural Nouns.............................................................................................................................................................12
Articles..................................................................................................................................................................... 14
Demonstrative Pronouns – Adjectives: This / That / These / Those.........................................................................17
Possessive Adjectives...............................................................................................................................................19
Adjective of Quality.................................................................................................................................................20
There is / There are.................................................................................................................................................22
Possessive Case........................................................................................................................................................23
Countable & Uncountable Nouns.............................................................................................................................25
Quantitative Adjectives: Some / Any.......................................................................................................................26
Would like................................................................................................................................................................ 28
Imperative forms........................................................................................
Vô danh88.08
Ng Pháp Ti ng Anh ế
Phonetic Symbols
1
Ngữ Pháp Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ Pháp Tiếng Anh - Người đăng: Ngoc Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Ngữ Pháp Tiếng Anh 9 10 945