Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng Anh

Được đăng lên bởi Lê Quý
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Prensent Perfect Simple or Continuous?
1.

The simple expresses a completed action (Thì
hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động đã
hoàn thành)

Example: They have cancelled the meeting.
( Họ đã hủy buổi họp)
The continuous expresses an activity over a period
and things that happened during the activity. ( Thì
hiện tại tiếp diễn diễn tả một hoạt động trong một
thời gian và điều đó xảy ra trong quá trình hoạt
động)
Example: You look tired. Have you been sleeping
properly?
( Anh trông có vẻ mệt mỏi. Anh ngủ không đủ giấc
à?)
Because the simple expresses a completed action,
we it if the sentence gives a number or quantity.
Here, the continuous isn’t possiple.( Bởi vì hiện tại

hoàn thành diễn tả một hành động đã hoàn thành,
chúng ta sử dụng nó nếu trong câu chứa một số
hoặc số lượng. Ở đây, hoàn thành tiếp diễn không
thể làm điều đó)
Example: The sales team has doubled its turnover.
(Phòng kinh doanh đã tăng doanh số bán hàng lên
gấp đôi)
2. Some verbs don’t have the idea of a long time, for
example, find, start, buy, die, lose, break, stop.
These verbs are more usually found in the simple.
(Một vài động từ không có nghĩa trong một thời
gian dài, ví dụ, tìm thấy, bắt đầu, mua, chết, mất,
vỡ, dừng lại. Các động từ đó luôn luôn tìm thấy
trong thì hiện tại hoàn thành.)
Example: I’ve broken my watch so I don’t know what
time it is?
(Tôi đã làm vỡ đồng hồ nên tôi không biết bây giờ là
mấy giờ?

Some verbs have idea of a long time, for example,
wait, work, play, try, learn, rain. These verbs are
often found in the continuous.( Một vài động từ có
nghĩa trong một thời gian dài, ví dụ, chờ đợi, công
việc, chơi, thử, học, mưa. Những động từ đó
thường tìm thấy trong thì tương lai)
Example: I’ve been waiting for him for 30 minutes
and he still hasn’t arrived.
( Tôi đã chờ anh ta 30 phút rồi nhưng anh ta vẫn
chưa đến.)

...
Prensent Perfect Simple or Connuous?
1. The simple expresses a completed acon (Thì
hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động đã
hoàn thành)
Example: They have cancelled the meeng.
( Họ đã hủy buổi họp)
The connuous expresses an acvity over a period
and things that happened during the acvity. ( Thì
hiện tại ếp diễn diễn tả một hoạt động trong một
thời gian và điều đó xy ra trong quá trình hoạt
động)
Example: You look red. Have you been sleeping
properly?
( Anh trông có vẻ mệt mỏi. Anh ngủ không đủ giấc
à?)
Because the simple expresses a completed acon,
we it if the sentence gives a number or quanty.
Here, the connuous isn’t possiple.( Bởi vì hiện tại
Ngữ pháp tiếng Anh - Trang 2
Ngữ pháp tiếng Anh - Người đăng: Lê Quý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng Anh 9 10 540