Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng Anh

Được đăng lên bởi ltkguong_ctd12a
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC NGỮ PHÁP CỦA CÂU
•would like/ want/wish + to do something(thích làm gì...)
•have + (something) to + Verb(có cái gì đó để làm)
•It + be + something/ someone + that/ who(chính...mà...)
•Had better + V(infinitive)(nên làm gì....)
•hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/
delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing,
•It’s + adj + to + V-infinitive(quá gì ..để làm gì)
•Take place = happen = occur(xảy ra)
•to be excited about(thích thú)
•to be bored with/ fed up with(chán cái gì/làm gì)
•There is + N-số ít, there are + N-số nhiều(có cái gì...)
•feel like + V-ing(cảm thấy thích làm gì...)
•expect someone to do something(mong đợi ai làm gì...)
•advise someone to do something(khuyên ai làm gì...)
•go + V-ing(chỉ các trỏ tiêu khiển..)(go camping...)
•leave someone alone (để ai yên...)
•By + V-ing(bằng cách làm...)
•want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/
afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + V-infinitive
•for a long time = for years = for ages(đã nhiều năm rồi)(dùng trong thì hiện tại hoàn thành)
•when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.
•When + S + V(qkd), S + had + Pii
•Before + S + V(qkd), S + had + Pii
•After + S + had +Pii, S + V(qkd)
•to be crowded with(rất đông cài gì đó...)

•to be full of(đầy cài gì đó...)
•To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj
-------------------------------------------------------------------------------------------Beat it: Đi chỗ khác chơi
Big Deal!: Làm Như Quan trọng Lắm, Làm gì dữ
vậy !
Big Shot: Nhân vật quan trọng
Big Wheel: Nhân vật quyền thế
Big mouth: Nhiều Chuyện
Black and the blue: Nhừ tử
By the way: À này
By any means, By any which way: Cứ tự tiện, Bằng
Mọi Giá
Be my guest: Tự nhiên
Break it up: Dừng tay
Come to think of it: Nghĩ kỹ thì
Can't help it: Không thể nào làm khác hơn
Come on: Thôi mà,Lẹ lên, gắng lên, cố lên

Come off it: Đừng sạo
Cut it out: Đừng giởn nửa, Ngưng Lại
Dead End: Đường Cùng
Dead Meat: Chết Chắc
Down and out: Thất Bại hoàn toàn
Down but not out: Tổn thương nhưng chưa bại
Down the hill: Già
For What: Để Làm Gì?
What For?: Để Làm Gì?
Don't bother: Đừng Bận Tâm
Do you mind: Làm Phiền
Don't be nosy: đừng nhiều chuyện
Just for fun: Giỡn chơi thôi
Just looking: Chỉ xem chơi thôi
Just testing: Thử chơi thôi mà

Can't hardly: Khó mà, khó có thể
Cool it: Đừng nóng
Last but not Least: Sau cùng nhưng không kém phần
quan trọng...

•would like/ want/wish + to do something(thích làm gì...)
•have + (something) to + Verb(có cái gì đó để làm)
•It + be + something/ someone + that/ who(chính...mà...)
 !"#$%&&&&
'(!)(*!)(+,-(,(*'(#(.,*.,(./*(/,*(
!-(-(*0$$*(*)().(#$(/-1$2
•It’s + adj + to + V-infinitive(quá gì ..để làm gì)
•Take place = happen = occur(xảy ra)
•to be excited ,0(thích thú)
•to be bored with/ fed up with(chán cái gì/làm gì)
•There is + N-số ít, there are + N-số nhiều(có cái gì...)
!!)1$/3#'4-'5/'!"#$%&&&
•expect someone to do something(mong đợi ai làm gì...)
•advise someone to do something(khuyên ai làm gì...)
$,1$/'6/7/8 0)'9&&$,/#.$&&&
•leave someone alone (để ai yên...)
:-1$;$/7/'!"#&&&
<(.!($(<*'(#.(/(#(=./(#(,(..('..('*(',.(
,((#$(-(!(.(.,#*(*#(0*>1
•for a long time = for years = for ages(đã nhiều năm rồi)(dùng trong thì hiện tại hoàn thành)
•when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.
•When + S + V(qkd), S + had + Pii
•Before + S + V(qkd), S + had + Pii
•After + S + had +Pii, S + V(qkd)
•to be crowded with(rất đông cài gì đó...)
Ngữ pháp tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp tiếng Anh - Người đăng: ltkguong_ctd12a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng Anh 9 10 290