Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng anh 8

Được đăng lên bởi Trung Kiên
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....đ ể  cho ai làm gì...)
• S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đ ến n ỗi mà...)
• It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đ ến n ỗi mà...)
• S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. ( Đủ... cho ai đó làm gì...)
• Have/ get + something + done (VpII)(nh ờ ai ho ặc thuê ai làm gì...)
• It + be + time + S + V (­ed, c ột 2) / It’s +time +for someone +to do something( đã đ ến lúc ai 
đóphả i làm gì...)
• It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất bao nhiêu th ờigian...)
• To prevent/stop + someone/something + From + V­ing(ngăn cả n ai/cái gì... không làm gì..)
• S + find+ it+ adj to do something(th ấy ... đ ể làm gì...)
• To prefer + Noun/ V­ing + to + N/ V­ing.(Thích cái gì/làm gì h ơn cái gì/ làm gì)
• Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì h ơn làm gì)
• To be/get Used to + V­ing(quen làm gì)
• Used to + V (infinitive)(Th ường làm gì trong qk và bây gi ờ không làm n ữa)
• to be amazed at = to be surprised at + N/V­ing( ng ạc nhiên v ề....)
• to be angry at + N/V­ing(t ức gi ận v ề)
• to be good at/ bad at + N/ V­ing(gi ỏi v ề.../ kém về...)
• by chance = by accident (adv)(tình cờ)
• to be/get tired of + N/V­ing(m ệt m ỏi v ề...)
• can’t stand/ help/ bear/ resist + V­ing(không nhị n đ ượ c làm gì...)
• to be keen on/ to be fond of + N/V­ing(thích làm gì đó...)
• to be interested in + N/V­ing(quan tâm đ ến...)
• to waste + time/ money + V­ing(t ốn ti ền ho ặc tg làm gì)
• To spend + amount of time/ money + V­ing(dành bao nhiêu th ời gian làm gì…)
• To spend + amount of time/ money + on + something(dành th ời gian vào vi ệc gì...)
• to give up + V­ing/ N(t ừ b ỏ làm gì/ cái gì...)
• would like/ want/wish + to do something(thích làm gì...)
• have + (something) to + Verb(có cái gì đó đ ể làm)
• It + be + something/ someone + that/ who(chính...mà...)
• Had better + V(infinitive)(nên làm gì....)
• hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ 
risk/ keep/ imagine/ fancy + V­ing,

• It’s + adj + to + V­infinitive(quá gì ..đ ể làm gì)
• Take place = happen = occur(x ảy ra)
• to be excited about(thích thú)
• to be bored with/ fed up with(chán cái gì/làm gì)
• There is + N­s ố ít, there are + N­s ố nhi ều(có cái gì...)
• feel like + V­ing(c ảm th ấy thích làm gì...)
• expect someone to do something(mong đợ i ai làm gì...)
• advise someone to do something(khu...
S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....đ cho ai làm gì...)
S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đ n n i mà...)ế
It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đ n n i mà...)ế
S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đ ... cho ai đó làm gì...)
Have/ get + something + done (VpII)(nh ai ho c thuê ai làm gì ...)
It + be + time + S + V (-ed, c t 2) / Its +time +for someone +to do something(đã đ n lúc ai ế
đóph i làm gì...)
It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... m t bao nhiêu th igian...)
To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn c n ai/cái gì... không làm gì..)
S + find+ it+ adj to do something(th y ... đ làm gì...)
To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì h n cái gì / làm gì)ơ
Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì h n làm gì)ơ
To be/get Used to + V-ing(quen làm gì)
Used to + V (infinitive)(Th ng làm gì trong qk và bây gi khô ng làm n a)ườ
to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ng c nhiên v ....)
to be angry at + N/V-ing(t c gi n v )
to be good at/ bad at + N/ V-ing(gi i v .../ kém v ...)
by chance = by accident (adv)(tình c )
to be/get tired of + N/V-ing(m t m i v ...)
can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing(không nh n đ c làm gì...) ượ
to be keen on/ to be fond of + N/V-ing(thích làm gì đ ó...)
to be interested in + N/V-ing(quan tâm đ n...)ế
to waste + time/ money + V-ing(t n ti n ho c tg làm gì)
To spend + amount of time/ money + V-ing(dành bao nhiêu th i gian làm gì)
To spend + amount of time/ money + on + something(dành th i gian vào vi c gì...)
to give up + V-ing/ N(t b làm gì/ cái gì...)
would like/ want/wish + to do something(thích làm gì...)
have + (something) to + Verb(có cái gì đó đ làm)
It + be + something/ someone + that/ who(chính...mà...)
Had better + V(infinitive)(nên làm gì....)
hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/
risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing,
Ngữ pháp tiếng anh 8 - Trang 2
Ngữ pháp tiếng anh 8 - Người đăng: Trung Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng anh 8 9 10 498