Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng anh căn bản

Được đăng lên bởi nguyenmanhhung
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 2129 lần   |   Lượt tải: 4 lần
English Grammar Review!

Copyright Hp Group ()

Ngữ pháp tiếng Anh
Mục lục
Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh ...................................................................................................................... 7
1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:..................................................................................... 7
1.1 Subject (chủ ngữ):........................................................................................................................ 7
1.2 Verb (động từ): ............................................................................................................................ 7
1.3 Complement (vị ngữ): .................................................................................................................. 8
1.4 Modifier (trạng từ): ...................................................................................................................... 8
2. Noun phrase (ngữ danh từ)................................................................................................................. 8
2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun): ...................................... 8
2.2 Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an" .......................................................................... 10
2.2.1 Dùng “an” với: .................................................................................................................... 10
2.2.2 Dùng “a” với: ...................................................................................................................... 10
2.3 Cách dùng quán từ xác định "The" ............................................................................................. 10
2.3.1 Sau đây là một số trường hợp thông dụng dùng The theo quy tắc trên:................................. 11
2.3.2 Bảng sử dụng "the" và không sử dụng "the" trong một số trường hợp điển hình................... 12
2.4 Cách sử dụng another và other. .................................................................................................. 13
2.5 Cách sử dụng little, a little, few, a few........................................................................................ 14
2.6 Sở hữu cách ............................................................................................................................... 14
3. Verb phrase (ngữ động từ) ......................................................................................
English Grammar Review! Copyright Hp Group (www.hp-vietnam.com)
Trang 1
Please visit our website for more English study materials, including level A, B, C, TOEFL and IELTS
Ng pháp tiếng Anh
Mc lc
Tóm tt ng pháp tiếng Anh......................................................................................................................7
1. Cu trúc chung ca mt câu trong tiếng Anh:.....................................................................................7
1.1 Subject (ch ng):........................................................................................................................7
1.2 Verb (động t):............................................................................................................................7
1.3 Complement (v ng):..................................................................................................................8
1.4 Modifier (trng t):......................................................................................................................8
2. Noun phrase (ng danh t).................................................................................................................8
2.1 Danh t đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun):......................................8
2.2 Cách ng quán t không xác định "a" và "an"..........................................................................10
2.2.1 ng an” vi:....................................................................................................................10
2.2.2 ng a vi:......................................................................................................................10
2.3 Cách ng quán t xác định "The".............................................................................................10
2.3.1 Sau đây là mt s trường hp thông dng dùng The theo quy tc trên:.................................11
2.3.2 Bng s dng "the" không s dng "the" trong mt s trường hp đin hình...................12
2.4 Cách s dng another và other...................................................................................................13
2.5 Cách s dng little, a little, few, a few........................................................................................14
2.6 S hu cách...............................................................................................................................14
3. Verb phrase (ng động t)...............................................................................................................15
3.1 Present tenses (các thi hin ti).................................................................................................16
3.1.1 Simple Present (thi hin ti thường)...................................................................................16
3.1.2 Present Progressive (thi hin ti tiếp din).........................................................................16
3.1.3 Present Perfect (thi hin ti hoàn thành).............................................................................17
3.1.3.1 Cách ng SINCE và FOR:..........................................................................................18
3.1.3.2 Cách ng ALREADY và YET:...................................................................................18
3.1.3.3 Thi hin ti hn thành thường dược dùng vi mt s cm t ch thi gian như sau:...18
3.1.4 Present Perfect Progressive (thi hin ti hn thành tiếp din)...........................................19
3.2 Past tenses (các thi quá kh).....................................................................................................19
3.2.1 Simple Past (thi quá kh thường):.....................................................................................19
3.2.2 Past Progresseive (thi quá kh tiếp din):..........................................................................20
3.2.3 Past Perfect (thi quá kh hoàn thành):...............................................................................21
3.2.4 Past Perfect Progressive (thi quá kh hoàn thành tiếp din):..............................................22
3.3 Future tenses (các thi tương lai)...............................................................................................22
3.3.1 Simple Future (thi tương lai thường):................................................................................23
3.3.2 Near Future (tương lai gn):................................................................................................23
3.3.3 Future Progressive (thi tương lai tiếp din):.......................................................................23
3.3.4 Future Perfect (thi tương lai hoàn thành):..........................................................................24
4. S hòa hp gia ch ng và động t................................................................................................24
4.1 Các trường hp ch ng đứng tách khi động t ........................................................................24
4.2 Các t luôn đi vi danh t hoc đại t s ít.................................................................................25
4.3 Cách s dng None và No..........................................................................................................26
4.4 Cách s dng cu trúc either... or (hoc...hoc) và neither... nor (không...mà cũng không).........26
Ngữ pháp tiếng anh căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp tiếng anh căn bản - Người đăng: nguyenmanhhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng anh căn bản 9 10 61