Ktl-icon-tai-lieu

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN

Được đăng lên bởi lehaianh8491
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 3341 lần   |   Lượt tải: 24 lần
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990
ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội * ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN
Basic English Grammar

What you’ll find in this book
	

	

		 1	

		

2	

Nouns	
Common Nouns	
Proper Nouns	
Singular Nouns	
Plural Nouns	
Collective Nouns	
Masculine and Feminine Nouns	
The Possessive Form of Nouns	

Pronouns	
Personal Pronouns	
Reflexive Pronouns	
Possessive Pronouns	
Demonstrative Pronouns	
Interrogative Pronouns	
Indefinite Pronouns	

7–23
7
8
11
11
17
20
22
24–31
24
26
27
27
28
28

TuanToeic.com
		

		3	

4	

Adjectives	
Kinds of Adjectives	
The Order of Adjectives	
Adjective Endings	
Describing What Something Is Made of	
The Comparison of Adjectives	
Adjective Phrases	

Determiners	
The Articles	
Using Nouns without Articles	
Demonstrative Determiners	
Quantifying Determiners	
Interrogative Determiners	
Possessive Determiners	
Numbers	
Using Determiners Together	

32–43
32
33
35
37
39
42
44–51
44
45
46
47
49
49
50
50

		5	

		6	

Verbs and Tenses	
Subject and Verb Agreement	
Transitive and Intransitive Verbs	
The Simple Present Tense	
am, is and are	
there is and there are	
The Present Progressive Tense	
The Simple Past Tense	
was and were	
Irregular Verbs	
The Past Progressive Tense	
have, has and had	
The Present Perfect Tense	
Irregular Past Participles	
The Future Tense	
do, does and did	
The Infinitive	
The Imperative Form of Verbs	
Gerunds	

Auxiliary Verbs	

52–87
52
55
58
59
60
63
65
66
67
70
71
73
73
77
80
83
84
85
88–94
88
89
89
90
90
90
91

TuanToeic.com
		7	

		8	

can and could	
will and would	
shall and should	
ought to	
must	
may and might	
Verb Phrases	

Adverbs and Adverb Phrases	
Adverbs of Manner	
Adverbs of Time	
Adverbs of Place	
Adverbs of Frequency	
Adverbs of Duration	
Adverbs of Emphasis	

Prepositions and Prepositional Phrases	
Preposition or Adverb?	
Prepositions of Place	
Prepositions of Time	
Prepositions of Direction	
Prepositions with Special Uses	
Prepositions with Adjectives, Verbs or Nouns	

95–100
95
96
96
97
97
98
101–108
101
102
102
103
103
105


		9	

Conjunctions	
and, but and or	
Conjunctions Linking Phrases	
Conjunctions with Lists	
Conjunctions That Join Sentences	
Other Words for and	
Other Words for but	
Other Words for or	
Conjunctions of Time	
Conjunctions of Place	
Conjunctions of Reason	
Conjunctions of Purpose	

10	 Sentences	

Four Kinds of Sentence	
Sentences with Objects	
Verbs with Two Objects	
Verbs with No Object	
S...
TRUNG TÂM TUANTOEIC 990
ĐC: Số 8 ngách 178/40 Thái Hà, Hà Nội * ĐT: 04 6686 1084 | Hotline: 0966 89 0132 * Website: tuantoeic.com
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN
Basic English Grammar
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN - Người đăng: lehaianh8491
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN 9 10 815