Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng anh căn bản

Được đăng lên bởi anhdung_Gl_91
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 3218 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ngữ pháp tiếng Anh THPT

Nguyễn Đặng Hoàng Duy

Bài 1: THÌ CỦA ĐỘNG TỪ
I- Hiện tại đơn (Simple Present):
1) Cách thành lập:
- Câu khẳng định
S + V(s/es);
S + am/is/are
- Câu phủ định
S + do/does + not + V;
S + am/is/are + not
- Câu hỏi
Do/Does + S + V?;
Am/Is/Are + S?
2) Cách dùng chính:
Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả:
2.1 Một thói quen, một hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên. Trong
câu thường có các trạng từ: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely,
every day/week/month …
Ex: Mary often gets up early in the morning.
2.2 Một sự thật lúc nào cũng đúng, một chân lý.
Ex: The sun rises in the east and sets in the west.
2.3 Một hành động trong tương lai đã được đưa vào chương trình,kế hoạch.
Ex: The last train leaves at 4.45.
II- Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous):
1) Cách thành lập:
- Câu khẳng định
S + am/is/are + V-ing
- Câu phủ định
S + am/is/are + not + V-ing
- Câu hỏi
Am/Is/Are + S + V-ing?
2) Cách dùng chính:
Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả:
2.1 Một hành động đang diễn ra ở hiện tại (trong lúc nói); sau câu mệnh
lệnh, đề nghị. Trong câu thường có các trạng từ: now, right now, at the moment,
at present, …
Ex: What are you doing at the moment?
- I’m writing a letter.
Be quiet! My mother is sleeping.
2.2 Một hành động đã được lên kế hoạch thực hiện trong tương lai gần.
Ex: What are you doing tonight?
- I am going to the cinema with my father.
2.3 Một hành động nhất thời không kéo dài lâu, thường dùng với today,
this week, this month, these days, …
Ex: What is your daughter doing these days?
Study, study more, study forever!!!

Trang 1

Ngữ pháp tiếng Anh THPT

Nguyễn Đặng Hoàng Duy

- She is studying English at the foreign language center.
3) Những động từ không được dùng ở thì HTTD:
3.1 Động từ chỉ giác quan: hear, see, smell, taste
3.2 Động từ chỉ tình cảm, cảm xúc: love, hate, like, dislike, want, wish
3.3 Động từ chỉ trạng thái, sự liên hệ, sở hữu: look, seem, appear, have,
own, belong to, need, …
3.4 Động từ chỉ sinh hoạt trí tuệ: agree, understand, remember, know, …
III- Hiện tại hoàn thành (Present Perfect):
1) Cách thành lập:
- Câu khẳng định
S + have/has+ V3/ed
- Câu phủ định
S + have/has + not + V3/ed
- Câu hỏi
Have/Has + S + V3/ed?
2) Cách dùng chính:
Thì HTHT dùng để diễn tả:
2.1 Một hành động xảy ra trong quá khứ không x...
Ngöõ phaùp tieáng Anh THPT Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Study, study more, study forever!!! Trang 1
Baøi 1: THÌ CUÛA ÑOÄNG TÖØ
I- Hieän taïi ñôn (Simple Present):
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh S + V(s/es); S + am/is/are
- Caâu phuû ñònh S + do/does + not + V; S + am/is/are + not
- Caâu hoûi Do/Does + S + V?; Am/Is/Are + S?
2) Caùch duøng chính:
Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng xuyeân. Trong
caâu thöôøng coù caùc traïng töø: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely,
every day/week/month
Ex: Mary often gets up early in the morning.
2.2 Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng, moät chaân lyù.
Ex: The sun rises in the east and sets in the west.
2.3 Moät haønh ñoäng trong töông lai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình,keá hoaïch.
Ex: The last train leaves at 4.45.
II- Hieän taïi tieáp dieãn (Present Continuous):
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh S + am/is/are + V-ing
- Caâu phuû ñònh S + am/is/are + not + V-ing
- Caâu hoûi Am/Is/Are + S + V-ing?
2) Caùch duøng chính:
Thì hieän taïi tieáp dieãn duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät haønh ñoäng ñang dieãn ra ôû hieän taïi (trong luùc noùi); sau caâu meänh
leänh, ñnghò. Trong caâu thöôøng ccaùc traïng töø: now, right now, at the moment,
at present, …
Ex: What are you doing at the moment?
- I’m writing a letter.
Be quiet! My mother is sleeping.
2.2 Moät haønh ñoäng ñaõ ñöôïc leân keá hoaïch thöïc hieän trong töông lai gaàn.
Ex: What are you doing tonight?
- I am going to the cinema with my father.
2.3 Moät haønh ñoäng nhaát thôøi khoâng keùo daøi laâu, thöôøng duøng vôùi today,
this week, this month, these days, …
Ex: What is your daughter doing these days?
Ngữ pháp tiếng anh căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp tiếng anh căn bản - Người đăng: anhdung_Gl_91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng anh căn bản 9 10 658