Ktl-icon-tai-lieu

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

Được đăng lên bởi Trần Lông Lốc
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 2850 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Unit 1
I.
a

English alphabet:
b
c
d
e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

s

t

u

v

w

x

y

z

p

q

r

Exercise:
Can you spell these words?
1. industrialization 2. enthusiastically 3. modernization
effect
II. Cách đọc dấu phiên âm:
Cách đọc nguyên âm đơn
ký hiệu
cách đọc
/ i /
i ngắn
/ i:/
i kéo dài
giống âm o
/ͻ/
o kéo dài
/ ͻ: /
nửa a, nửa e
/ổ /
a kéo dài
/ a: /
e hoặc ie
/ e/
ă, hoặc a pha lẫn ơ
/˄ /
ơ
/ǝ /
ơ pha lẫn âm ưa
/ ɜ: /
u pha lẫn âm ư
/u /
u kéo dài
/ u: /
cách đọc nguyên âm kép
ký hiệu
/ au /
/ ei /
/ ai /
/ uǝ /
/ ou /
/ eǝ /
/ iǝ /
/ ͻi /

cách đọc tam trùng âm
ký hiệu
/ auǝ /
/ eiǝ /

cách đọc
ao
ê hay ây
ai
ua hoặc u + ơ
ô hoặc ơ + ô
e+ơ
ia hoặc i + ơ
oi

cách đọc
ao + ơ
ây + ơ
ai + ơ

4. psychologist

5. greenhouse

thí dụ
live, it, sit, this, is
leave, seat, meat, speak
not, pot, hot, on
gone, daughter, floor,
door
at, man, map, hat, mad
star, car, far
red, bed, men, threaten,
instead
must, but, hut, blood, cut
a, about, around
sir, bird, learn
look, good, put
moon, food, room
thí dụ
now, sound, down, how,
cow
may, grey, great, way,
break
my, lie, tie, dye, sky, fine
poor, tour, sure
no, go, slow, snow, only
air, hair, dare, share, bear,
pear
year, beer, dear, cheer,
deer, gear
boy, toy, choice, boil,
voice
thí dụ
flower, our, sour, power,
hour
stayer, player, layer
tire, fire, hire

/ aiǝ /
cách đọc phụ âm không có trong tiếng việt

1

ký hiệu

cách đọc
gần giống âm s
giống ch nhưng đọc nhẹ

/ ʃ/
/ tʃ /
/j/
/ dʒ/
/ŋ/
/ố/

/ ð /

hơn
giống âm d
kết hợp giữa d và
gần giống ng
đưa lưỡi ra giữa hai hàm
răng nhưng không gây âm rung
mà chỉ tống mạnh hơi.
đưa lưỡi ra giữa 2 hàm
răng, gây một âm rung nhẹ giữa
khẩu cái và lưỡi.

thí dụ
shower, shoe, she, shake,
english
chat, check, chair, teach,
chin
young, year, youth
joy, jump, jacket
bring, thing, long,
donkey, singer
thank, think, thirsty,
something
thursday, thin, thick,
three
the, these, there, that,
father,thus
mother, therefore, though

III. Cardinal number:
Số đếm dùng đếm danh từ từ 1 đến hết:
one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen
fourteen
fifteen sixteen seventeen
eighteen nineteen twenty twenty- one twenty two
thirty forty
fifty sixty seventy eighty ninety
one hundred
one thousand
one million
one billion
one trillion
Exercise:
105.......................................................
1256.............................................................................................
865.......................................................
10,528.....
1
Unit 1
I. English alphabet:
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
Exercise:
Can you spell these words?
1. industrialization 2. enthusiastically 3. modernization 4. psychologist 5. greenhouse
effect
II. Cách đọc dấu phiên âm:
Cách đọc nguyên âm đơn
ký hiệu
cách đọc
thí dụ
/ i /
/ i:/
/ ͻ /
/ ͻ: /
/ ổ /
/ a: /
/ e /
/ ˄ /
/ ǝ /
/ ɜ: /
/ u /
/ u: /
i ngắn
i kéo dài
giống âm o
o kéo dài
nửa a, nửa e
a kéo dài
e hoặc ie
ă, hoặc a pha lẫn ơ
ơ
ơ pha lẫn âm ưa
u pha lẫn âm ư
u kéo dài
live, it, sit, this, is
leave, seat, meat, speak
not, pot, hot, on
gone, daughter, floor,
door
at, man, map, hat, mad
star, car, far
red, bed, men, threaten,
instead
must, but, hut, blood, cut
a, about, around
sir, bird, learn
look, good, put
moon, food, room
cách đọc nguyên âm kép
ký hiệu
cách đọc
thí dụ
/ au /
/ ei /
/ ai /
/ uǝ /
/ ou /
/ eǝ /
/ iǝ /
/ ͻi /
ao
ê hay ây
ai
ua hoặc u + ơ
ô hoặc ơ + ô
e + ơ
ia hoặc i + ơ
oi
now, sound, down, how,
cow
may, grey, great, way,
break
my, lie, tie, dye, sky, fine
poor, tour, sure
no, go, slow, snow, only
air, hair, dare, share, bear,
pear
year, beer, dear, cheer,
deer, gear
boy, toy, choice, boil,
voice
cách đọc tam trùng âm
ký hiệu
cách đọc
thí dụ
/ auǝ /
/ eiǝ /
/ aiǝ /
ao + ơ
ây + ơ
ai + ơ
flower, our, sour, power,
hour
stayer, player, layer
tire, fire, hire
cách đọc phụ âm không có trong tiếng việt
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN - Người đăng: Trần Lông Lốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN 9 10 118