Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng anh cơ bản

Được đăng lên bởi mdng50
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Present Continuous
(Hiện tại tiếp diễn)
Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh với nghĩa
là ‘đang...’
1. Cấu trúc

Câu khẳng
định
Câu phủ định

Câu nghi vấn

We are learning English now.
(Bây giờ chúng tôi đang học tiếng
Anh.)
S + am/is/are + not + V-ing We aren’t learning English now.
(Viết tắt: ‘m not, isn’t,
(Bây giờ chúng tôi không đang học
aren’t)
tiếng Anh.)
Am/Is/Are + S + V-ing?
Are you learning English now?
S + am/is/are + V-ing

=> Yes, S + am/is/are.
=> No, S + am/is/are +
not.

Yes, we are.
(Các bạn có đang học tiếng Anh
không? – Có.)

Lưu ý: Động từ To be am/is/are được chia tương ứng theo chủ ngữ của câu
tương tự như với thì hiện tại đơn.
2. Cách dùng
Thì hiện tại tiếp diễn:
2.1. diễn đạt hành động đang xảy ra tại thời điểm nói
Trong câu thường có các trạng từ: now, right now, at the moment, at
present... (hiện tại, bây giờ, ngay lúc này)
Ví dụ:
They are doing the housework at the moment. (Bây giờ họ đang làm

việc nhà.)
-

Please keep quiet! The baby is sleeping.

(Xin hãy giữ yên lặng! Đứa

bé đang ngủ.)
-

I’m not wearing a hat. It’s not too sunny today.

mũ. Trời hôm nay không quá nắng.)

(Tôi đang không đội

2.2.
diễn đạt hành động đang trong tiến trình, xảy ra xung quanh thời
điểm nói chứ không nhất thiết chính xác ngay lúc nói
Ví dụ:
(Ann and David are having dinner at a restaurant.) (Ann và David

đang ăn tối trong một nhà hàng.)
(Ann nói rằng:
"Mình đang học để trở thành một nhà thiết kế thời trang.")
David said "I'm studying to become an architect." (David nói: "Mình
đang học để trở thành một kiến trúc sư.")
Ann said "I'm studying to become a fashion stylist."

=>Trong ví dụ trên, Ann và David đang ăn tối tại nhà hàng, họ không đang học
vào thời điểm nói, tuy nhiên việc học của họ là một quá trình lâu dài xảy ra xung
quanh thời điểm họ nói chuyện (hôm qua, ngày mai và thậm chí là nhiều năm
trước và sau thời điểm họ nói chuyện), nên các câu vẫn được chia ở thì hiện tại
tiếp diễn.
2.3. diễn đạt kế hoạch trong tương lai gần
Ví dụ:
I’m having a party this Saturday. (Tôi sẽ

có một bữa tiệc vào thứ

bảy tuần này.)
-

She is travelling to London next week.

(Tuần tới cô ấy sẽ đi Luân

Đôn.)
2.4.
dùng với ‘always’ hoặc ‘constantly’ để diễn đạt điều gì đó gây khó
chịu cho người nói (dùng như hiện tại đơn nhưng mang nghĩa tiêu cực)
Ví dụ:
Thomas is always coming to class late. (Thomas cứ luôn đi học

muộn.)
-

I don't like them because they are constantly complaining.

(Tôi không

thích bọn họ vì bọn họ cứ luôn phà...
Present Continuous
(Hiện tại tiếp diễn)
Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh với nghĩa
‘đang...’
1. Cấu trúc
Câu khẳng
định
S + am/is/are + V-ing
We are learning English now.
(Bây giờ chúng tôi đang học tiếng
Anh.)
Câu phủ định
S + am/is/are + not + V-ing
(Viết tắt: ‘m not, isn’t,
aren’t)
We aren’t learning English now.
(Bây giờ chúng tôi không đang học
tiếng Anh.)
Câu nghi vấn
Am/Is/Are + S + V-ing?
=> Yes, S + am/is/are.
=> No, S + am/is/are +
not.
Are you learning English now?
Yes, we are.
(Các bạn có đang học tiếng Anh
không? – Có.)
Lưu ý: Động từ To be am/is/are được chia tương ứng theo chủ ngữ của câu
tương tự như với thì hiện tại đơn.
2. Cách dùng
Thì hiện tại tiếp diễn:
2.1. diễn đạt hành động đang xảy ra tại thời điểm nói
Trong câu thường các trạng từ: now, right now, at the moment, at
present... (hiện tại, bây giờ, ngay lúc này)
Ví dụ:
- They are doing the housework at the moment. (Bây giờ họ đang làm
việc nhà.)
- Please keep quiet! The baby is sleeping. (Xin hãy giữ yên lặng! Đứa
bé đang ngủ.)
- I’m not wearing a hat. It’s not too sunny today. (Tôi đang không đội
mũ. Trời hôm nay không quá nắng.)
Ngữ pháp tiếng anh cơ bản - Trang 2
Ngữ pháp tiếng anh cơ bản - Người đăng: mdng50
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng anh cơ bản 9 10 972