Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ Pháp tiếng Anh lớp 12 sơ lược

Được đăng lên bởi milucun93
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 984 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BAØI MÔÛ ÑAÀU

ÑOÄNG TÖØ
VERB

Ñoäng töø ñöôïc duøng ñeå laøm haønh ñoäng cho chuû töø. Ñeå phaân bieät caùc loaïi ñoäng
töø
tö (kinds of verbs), chuùng ta haõy quan saùt sô ñoà döôùi ñaây:

Special verb :

Auxiliary verb : (do, have, be)
Modal verb : (must, can, may, might, could, should …)

Verb :

Regular verb : (open, close, clean, remember…)
Ordinary verb :
Irregular verb : (run, write, speak, drive…)
Ñoäng töø tieáng Anh coù hai loaïi: ñoäng töø ñaëc bieät (special verb) vaø ñoäng töø
thöôøng (ordinary verb).
(1) Ñoäng töø ñaëc bieät goàm coù:
* Ñoäng töø trôï (auxiliary verb) : be (duøng ñeå chia caùc thì tieáp dieãn, theå thuï ñoäng),
have (duøng ñeå chia caùc thì hoaøn thaønh), do (duøng ñeå chia caùc theå phuû ñònh vaø nghi
vaán).
- He is working hard this month. (thì hieän taïi tieáp dieãn)
- The house was built five years ago. (theå thuï ñoäng)
- He has learned English for two years. (thì hieän taïi hoaøn thaønh)
- Do you like tea ? (theå nghi vaán)
- She does not like coffee. (theå phuû ñònh)
* Ñoäng töø khieám khuyeát (modal verb) : caàn phaûi coù ñoäng theo sau.
- We must study hard.
- He can play the piano.
Ñaëc ñieåm chung cuûa caùc ñoäng töø ñaëc bieät laø khi ñoåi sang theå phuû ñònh ta chæ caàn
theâm NOT vaøo sau caùc ñoäng töø ñoù vaø khi ñoåi sang theå nghi vaán ta ñöa caùc ñoäng töø ñoù
ra ñaàu caâu.
- He is not working hard this month.
- Is he working hard this month ?
- He has not found his book.
- Have you seen her yet ?
- She cannot swim.
- Should we go there ?
(2) Ñoäng töø thöôøng goàm coù :

1

* Ñoäng töø coù qui taéc (regular verb) : laø ñoäng töø khi thaønh laäp thì quaù khöù ñôn
(simple past) hay quaù khöù phaân töø (past paticiple) ta chæ caàn theâm –ED vaøo sau ñoäng
töø ñoù.
- I opened the door this morning. (simple past )
- I have opened the door. (past participle)
* Ñoäng töø baát qui taéc (irregular verb) : laø ñoäng töø coù hình thöùc quaù khöù (xem coät
2 cuûa baûng ñoäng töø baát qui taéc) vaø quaù khöù phaân töø (xem coät 3) rieâng.
to go
went
gone
to write
wrote
written
to run
ran
run
to hit
hit
hit
- He went to the cinema last night. (simple past )
- He has gone out. (past participle)
Ñoäng töø thöôøng coù chung ñaëc ñieåm laø khi ñoåi sang theå phuû ñònh vaø nghi vaán ta phaûi
duøng ñoäng töø trôï “to do”. Ta theâm NOT vaøo sau caùc ñoäng töø trôï ôû theå phuû ñònh vaø ñöa
ñoäng töø trôï ra ñaàu caâu neáu ôû theå nghi vaán.
- He did not go to the pub last night.
- Did he go to the cinema last night ?
- I do n...
1
BAØI MÔÛ ÑAÀU
BAØI MÔÛ ÑAÀUBAØI MÔÛ ÑAÀU
BAØI MÔÛ ÑAÀU
ÑOÄNG TÖØ
VERB
VERBVERB
VERB
Ñoäng töø ñöôïc duøng ñeå laøm haønh ñoäng cho chuû töø. Ñphaân bieät caùc loaïi ñoäng
loaïi ñoäng loaïi ñoäng
loaïi ñoäng
töø (kinds of verbs), chuùng ta haõy quan saùt sô ñoà döôùi ñaây:
Auxiliary verb
Auxiliary verb Auxiliary verb
Auxiliary verb : (do, have, be)
Special verb
Special verb Special verb
Special verb :
Modal verb
Modal verbModal verb
Modal verb : (must, can, may, might, could, should …)
Verb
Verb Verb
Verb :
Regular verb
Regular verb Regular verb
Regular verb : (open, close, clean, remember…)
Ordinary verb :
Ordinary verb :Ordinary verb :
Ordinary verb :
Irregular verb
Irregular verb Irregular verb
Irregular verb : (run, write, speak, drive…)
Ñoäng töø tieáng Anh coù hai loaïi: ñoäng töø ñaëc bieät
ñoäng töø ñaëc bieät ñoäng töø ñaëc bieät
ñoäng töø ñaëc bieät (special verb) vaø ñoäng töø
ñoäng töø ñoäng töø
ñoäng töø
thöôøng
thöôøngthöôøng
thöôøng (ordinary verb).
(1) Ñoäng töø ñaëc bieät
(1) Ñoäng töø ñaëc bieät(1) Ñoäng töø ñaëc bieät
(1) Ñoäng töø ñaëc bieät goàm coù:
* Ñoäng töø trôï
* Ñoäng töø trôï * Ñoäng töø trôï
* Ñoäng töø trôï (auxiliary verb) : be
bebe
be (duøng ñeå chia caùc thì tieáp dieãn, theå thuï ñoäng),
have
have have
have (duøng ñeå chia caùc thì hoaøn thaønh), do
dodo
do (duøng ñeå chia caùc theå phuû ñònh vaø nghi
vaán).
- He is working hard this month. (thì hieän taïi tieáp dieãn)
- The house was built five years ago. (theå thuï ñoäng)
- He has learned English for two years. (thì hieän taïi hoaøn thaønh)
- Do you like tea ? (theå nghi vaán)
- She does not like coffee. (theå phuû ñònh)
* Ñoäng töø khieám khuyeát
* Ñoäng töø khieám khuyeát* Ñoäng töø khieám khuyeát
* Ñoäng töø khieám khuyeát (modal verb) : caàn phaûi coù ñoäng theo sau.
- We must study hard.
- He can play the piano.
Ñaëc ñieåm chung cuûa caùc ñoäng töø ñaëc bieät
Ñaëc ñieåm chung cuûa caùc ñoäng töø ñaëc bieätÑaëc ñieåm chung cuûa caùc ñoäng töø ñaëc bieät
Ñaëc ñieåm chung cuûa caùc ñoäng töø ñaëc bieät laø khi ñoåi sang theå phuû ñònh ta ccaàn
theâm NOT
NOTNOT
NOT vaøo sau caùc ñoäng töø ñoù vaø khi ñoåi sang theå nghi vaán ta ñöa caùc ñoäng töø ñoù
ra ñaàu caâu.
- He is not working hard this month.
- Is he working hard this month ?
- He has not found his book.
- Have you seen her yet ?
- She cannot swim.
- Should we go there ?
(2) Ñoäng
(2) Ñoäng (2) Ñoäng
(2) Ñoäng ø thöôøng
töø thöôøng töø thöôøng
töø thöôøng goàm coù :
Ngữ Pháp tiếng Anh lớp 12 sơ lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ Pháp tiếng Anh lớp 12 sơ lược - Người đăng: milucun93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Ngữ Pháp tiếng Anh lớp 12 sơ lược 9 10 576