Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng anh lớp 7

Được đăng lên bởi athome
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 7
1. PRESENT SIMPLE TENSE (Thì hiện tại đơn)
Thì hiện tại đơn được dùng để diễn đạt chân lý, sự thật hiển nhiên, tình huống
cố định lâu dài ở hiện tại, thói quen hay hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.
 Affirmative form
S + V (bare inf.)/V(e)s
* Thêm es vào các động từ tận cùng là o, s, sh, ch, x, z
 Negative form
S + do/does + not + V (bare inf.)

 Interrogative form

Do/Does + S + V (bare inf.)…?

Thì hiện tại đơn thường được dùng với các trạng từ hoặc các cụm trạng từ chỉ tần
suất như: always, usually, often, sometimes, never, every day, once a week…
2. PRESENT PROGRESSIVE TENSE (Thì hiện tại tiếp diễn)
Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn đạt hành động đang diễn ra ngay lúc
nói, hành động đang diễn ra ở hiện tại (nhưng không nhất thiết phải ngay lúc nói) và
hành động có tính tạm thời.
 Affirmative form
S + am/ is/ are + V-ing…
 Negative form

S + am/ is/ are + not + V-ing…

 Interrogative form

Am/ Is/ Are + S + V-ing…?

 Wh-question

What/ Where/… + am/ is/ are + S + Ving…?

Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng với các từ hoặc các cụm từ chỉ thời gian
như: now, right now, at present, at the/ this moment…
 Lưu ý: Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ giác quan, cảm xúc,
nhận thức và sự sở hữu: see, hear, smell, feel, like, love, hate, dislike, want, know,
think, seem, understand, have, vv. Dùng thì hiện tại đơn với các động từ này.
3. FUTURE SIMPLE TENSE (Thì tương lai đơn)
Thì tương lai đơn được dùng để diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai
hoặc diễn đạt lời hứa, lời đề nghị, lời yêu cầu, lời mời và một quyết định tức thì.
 Affirmative form
S + will + V (bare inf.)…
 Negative form

S + will not/ won’t + V (bare inf.)…

 Interrogative form

Will + S + V (bare inf.)…?

 Wh-question

What/ Where/… + will + S + V (bare inf.)…?

Thì tương lai đơn thường được dùng với các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai
như: tomorrow, someday, tonight, next + Ntime, soon, v.v.

 Lưu ý: Người Anh thường dùng will hoặc shall cho các đại từ ngôi thứ nhất (I,
we), nhưng trong tiếng Anh hiện đại Will được dùng phổ biến hơn shall.
4. PAST SIMPLE TENSE (Thì quá khứ đơn)
Thì quá khứ đơn được dùng để diễn đạt hành động xảy ra tại một thời điểm cụ
thể trong quá khứ nhưng nay đã chấm dứt, thói quen hoặc hành động xảy ra thường
xuyên trong quá khứ.
 Affirmative form
S + V-ed/ V (past tense)
2

* Động từ có quy tắc, thêm -ed
* Động từ bất quy tắc, động từ ở cột 2 (past tense) trong bảng động từ bất qu...
TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 7
1. PRESENT SIMPLE TENSE (Thì hiện tại đơn)
Thì hiện tại đơn được dùng để diễn đạt chân lý, sự thật hiển nhiên, tình huống
cố định lâu dài ở hiện tại, thói quen hay hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.
Affirmative form
* Thêm es vào các động từ tận cùng là o, s, sh, ch, x, z
Negative form
Interrogative form
Thì hiện tại đơn thường được dùng với các trạng từ hoặc các cụm trạng từ chỉ tần
suất như: always, usually, often, sometimes, never, every day, once a week…
2. PRESENT PROGRESSIVE TENSE (Thì hiện tại tiếp diễn)
Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn đạt hành động đang diễn ra ngay lúc
nói, hành động đang diễn ra ở hiện tại (nhưng không nhất thiết phải ngay lúc nói) và
hành động có tính tạm thời.
Affirmative form
Negative form
Interrogative form
Wh-question
Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng với các từ hoặc các cụm từ chỉ thời gian
như: now, right now, at present, at the/ this moment…
Lưu ý: Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ giác quan, cảm xúc,
nhận thức và sự sở hữu: see, hear, smell, feel, like, love, hate, dislike, want, know,
think, seem, understand, have, vv. Dùng thì hiện tại đơn với các động từ này.
3. FUTURE SIMPLE TENSE (Thì tương lai đơn)
Thì tương lai đơn được dùng để diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai
hoặc diễn đạt lời hứa, lời đề nghị, lời yêu cầu, lời mời và một quyết định tức thì.
Affirmative form
Negative form
Interrogative form
Wh-question
Thì tương lai đơn thường được dùng với các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai
như: tomorrow, someday, tonight, next + N
time
, soon, v.v.
S + V (bare inf.)/V(e)s
S + do/does + not + V (bare inf.)
Do/Does + S + V (bare inf.)…?
S + am/ is/ are + V-ing…
S + am/ is/ are + not + V-ing…
Am/ Is/ Are + S + V-ing…?
What/ Where/… + am/ is/ are + S + Ving…?
S + will + V (bare inf.)
S + will not/ won’t + V (bare inf.)
Will + S + V (bare inf.)…?
What/ Where/… + will + S + V (bare inf.)…?
Ngữ pháp tiếng anh lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp tiếng anh lớp 7 - Người đăng: athome
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng anh lớp 7 9 10 896