Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7

Được đăng lên bởi Loan Mai
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIEÁNG ANH 7- BIEÂN SOAÏN NGAÂN HAØ

TRÖÔØNG thcs Nhôn Hoaø

NGÖÕ PHAÙP TIEÁNG ANH 7


UNIT 1 :

BACK TO SCHOOL
CHUÛ ÑIEÅM NGÖÕ PHAÙP :
1. Traïng töø chæ thôøi gian : STILL ( vaãn , vaãn coøn ): STILL coù hai vò trí ñöùng trong caâu :
a. Ñöùng giöõa chuû ngöõ vaø ñoäng töø thöôøng
Vd : Her prents still live in Hue
Do you still go to school by bus ?
b. Ñöùng sau ñoäng töø TOBE :
Vd : I am still a students
He is still sick
( STILL laø phoù töø chæ thôøi gian )
2. MANY vaø A LOT OF( tính töø chæ löôïng baát ñònh )
a. MANY : Ñöùng tröôùc danh töø ñeám ñöôïc soá nhieàu vaø thöôøng duøng trong caâu phuû ñònh .
b. A LOT OF : Ñöùng tröôùc caû danh töø soá nhieàu laãn danh töø khoâng ñeám ñöôïc vaø thöôøng duøng trong caâu khaúng
ñònh
Vd. Tam does not have many envelopes , but she has a lot of stamps
3. So saùnh vôùi tính töø baäc hôn : ( Comparative Adjectives )
a.Khi so saùnh vôùi tính töø ngaén vaàn ta duøng caáu truùc :
S1 + be + Adj + ER + than + S2
Vd . Hoa is taller than Lan
b.Khi so saùnh vôùi tính töø daøi vaàn ta duøng caáu truùc :
S1 + be + MORE + adj + THAN + S2
Vd. Lan is more intelligent than Hoa
4. So saùnh vôùi tính töø baäc nhaát : ( Suprelative Adjectives )
a. Khi so saùnh tính töø ngaén vaàn : S1 + be + the + Adj + est + S2
Vd. Mai is the tallest in her class
b.Khi so saùnh vôùi tính töø daøi vaàn : S1 + be + the MOST + adj + S2
Vd. Mai is the most intelligent in her class
 Ghi chuù :
* Tính töø coù hai aâm tieát nhöng taän cuøng baèng Y, ET, ER, OW, LE ñeàu ñöôïc xem laø tính töø ngaén
Vd : clever, easy , quiet , narrow , noble , ….
 Tính töø coù taän cuøng baèng Y thì ñoåi Y thaønh I roài theâm daïng so saùnh vaøo
Vd. Happy  Happier  Happiest
easy  easier  easiest .............
 Tính töø coù taän cuøng baèng E thì chæ theâm R ( hoaëc ST )
Vd. large  larger  largest ..............
* Neáu tính töø coù taän cuøng baèng 1 phuï aâm nhöng tröôùc phuï aâm laø moät nguyeân aâm thì ta gaáp ñoâi phuï aâm cuoái roài
theâm daïng so saùnh vaøo
Vd. thin  thinner  thinnest ...............
 Löu yù caùc tröôøng hôïp baát quy taéc :
Good  Better  The best
Bad  Worse  The worst
Little  Less  The least

1

TIEÁNG ANH 7- BIEÂN SOAÏN NGAÂN HAØ

TRÖÔØNG thcs Nhôn Hoaø

Much  More  The most
Far  Farther  The farthest
So saùnh baèng : Söû duïng cho caû tính töø ngaén vaàn vaø daøi vaàn ta laøm theo coâng thöùc
S1 + be + as + adj + as + S2
5. * How far is it from …. to …. ?
Who is Hoa talking to ?
It is about …..
Why is Hoa unhappy ?
 How do y...
TIEÁNG ANH 7- BIEÂN SOAÏN NGAÂN HAØ TRÖÔØNG thcs Nhôn Hoaø
NGÖÕ PHAÙP TIEÁNG ANH 7

UNIT 1 : BACK TO SCHOOL
CHUÛ ÑIEÅM NGÖÕ PHAÙP :
1. Traïng töø chæ thôøi gian : STILL ( vaãn , vaãn coøn ): STILL coù hai vò trí ñöùng trong caâu :
a. Ñöùng giöõa chuû ngöõ vaø ñoäng töø thöôøng
Vd : Her prents still live in Hue
Do you still go to school by bus ?
b. Ñöùng sau ñoäng töø TOBE :
Vd : I am still a students
He is still sick
( STILL laø phoù töø chæ thôøi gian )
2. MANY vaø A LOT OF( tính töø chæ löôïng baát ñònh )
a. MANY : Ñöùng tröôùc danh töø ñeám ñöôïc soá nhieàu vaø thöôøng duøng trong caâu phuû ñònh .
b. A LOT OF : Ñöùng tröôùc caû danh töø soá nhieàu laãn danh töø khoâng ñeám ñöôïc vaø thöôøng duøng trong caâu khaúng
ñònh
Vd. Tam does not have many envelopes , but she has a lot of stamps
3. So saùnh vôùi tính töø baäc hôn : ( Comparative Adjectives )
a.Khi so saùnh vôùi tính töø ngaén vaàn ta duøng caáu truùc :
S
1
+ be + Adj + ER + than + S
2
Vd . Hoa is taller than Lan
b.Khi so saùnh vôùi tính töø daøi vaàn ta duøng caáu truùc :
S
1
+ be + MORE + adj + THAN + S
2
Vd. Lan is more intelligent than Hoa
4. So saùnh vôùi tính töø baäc nhaát : ( Suprelative Adjectives )
a. Khi so saùnh tính töø ngaén vaàn : S
1
+ be + the + Adj + est + S
2
Vd. Mai is the tallest in her class
b.Khi so saùnh vôùi tính töø daøi vaàn : S
1
+ be + the MOST + adj + S
2
Vd. Mai is the most intelligent in her class
Ghi chuù :
* Tính töø coù hai aâm tieát nhöng taän cuøng baèng Y, ET, ER, OW, LE ñeàu ñöôïc xem laø tính töø ngaén
Vd : clever, easy , quiet , narrow , noble , ….
Tính töø coù taän cuøng baèng Y thì ñoåi Y thaønh I roài theâm daïng so saùnh vaøo
Vd. Happy Happier Happiest
easy easier easiest .............
Tính töø coù taän cuøng baèng E thì chæ theâm R ( hoaëc ST )
Vd. large larger largest ..............
* Neáu tính töø coù taän cuøng baèng 1 phuï aâm nhöng tröôùc phuï aâm laø moät nguyeân aâm thì ta gaáp ñoâi phuï aâm cuoái roài
theâm daïng so saùnh vaøo
Vd. thin thinner thinnest ...............
Löu yù caùc tröôøng hôïp baát quy taéc :
Good Better The best
Bad Worse The worst
Little Less The least
1
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 - Người đăng: Loan Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 9 10 568