Ktl-icon-tai-lieu

ngữ pháp tiếng anh ôn thi 10

Được đăng lên bởi Vitcon Duyên
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Note: cách chuyển một số trạng từ từ câu trực tiếp sang câu
gián tiếp

Ngữ pháp Tiếng Anh.
I.

Câu trực tiếp và gián tiếp

Direct speech

1. Câu trực tiếp:

now

S + said (that) S + V ( lùi một thì về quá khứ) ….

then/ at once/
immediately.

ex.She said : “I am a student”.

ago

before

-> She said that She was a student

today

That day

yesterday

the day before/ the
previous day

tomorrow

the next day/ the
following day.

last night/ week/
month...

the privious day/ week...

2. Với câu Yes/No Question:
S +asked + O if/whether S+ V( lùi một thì về quá khứ)
ex. She said to me : “can you speak English fluently?”
->She asked me if I could speak English fluently.
3. Với câu mệnh lệnh:
S + asked/told +O +(not) + to +V(inf)...
ex. “Don’t make noise here”,Lan said to Hoa.
->

Indirect speech

Lan asked Hoa not to make noise there.
4. Với câu hỏi Wh – Questions :

S + asked + O + Wh + S + V( lùi một thì về quá khứ).
ex. “Where do you live?” She said to me.
-> She asked me Where I lived.
1

4. V ới th ì QKTD
II. c âu ch ủ đ ộng v à b ị đ ộng

S + was/were + Ving + O +....

1.V ới th ì hi ện t ại đ ơn:
S + V(hi ện t ại đ ơn) + O + ...

S + am/is/are +PP +.....

by + O

ex. I / buy/ a new house/ today.
->A new house/ is / bought/ today / by me.
2.v ới th ì qu á kh ứ đ ơn :
S + V(QKD) + O + ...
S + was/were +PP +.....

by +O

ex. Lan / bought/ a new dress / yesterday.
->A new dress / was/ bought / yesterday / by Lan.
3. V ới th ì HTTD :
S + am/is/are + Ving + O + ......
S + am/is/are + being + PP + ......+ by + O
ex. Lan / is writing / a letter / at 9 O’clock last night.
->A letter / is being written / at 9 O’clock last night / by Lan.
2

Passive : S + have + O2(v ật) + PP.+... by + O1(ng ư ời).

S + was/were being + PP +......by + O
ex. She / was doing / her homework / at 5 O’clock yesterday.

ex. I had/ him/ repair/ my bicycle/ yesterday.

-> Her homework / was being done / at 5 O’clock yesterday by
her.

-> I had/ my bicycle/ rapaired/yesterday/ by him
7.2 V ới đ ộng t ừ (to) get :
Active: S + get + O1(ng ư ời) + to + V(inf) + O2(v ật)+ ...

5. V ới HTHT

Passive : S + get + O2(v ật) + PP + .......by + O1(ng ư ời).

S + has/ have + PP + O +........

ex. I get/ her/ to make/ some coffee.

S + has/have + been + PP +...........by + O

->I get/ some coffee/ made/ by her.

ex. Nam / has bought / a new house / since 1990.

*Note:

->A new house / has been bought / since 1990 / by Nam.
S

O

TTSH

S

O

TTSH

I

me

my

It

it

its

You

you

your

We

us

our

S +...
Ngữ pháp Tiếng Anh.
I. Câu trực tiếp và gián tiếp
1. Câu trực tiếp :
S + said (that) S + V ( lùi một thì về quá khứ) ….
ex.She said : “I am a student”.
-> She said that She was a student
2. Với câu Yes/No Question:
S +asked + O if/whether S+ V( lùi một thì về quá khứ)
ex. She said to me : “can you speak English fluently?”
->She asked me if I could speak English fluently.
3. Với câu mệnh lệnh:
S + asked/told +O +(not) + to +V(inf)...
ex. “Don’t make noise here”,Lan said to Hoa.
-> Lan asked Hoa not to make noise there.
4. V ới câu hỏi Wh – Questions :
S + asked + O + Wh + S + V( lùi một thì về quá khứ).
ex. “Where do you live?” She said to me.
-> She asked me Where I lived.
Note: cách chuyển một số trạng từ từ câu trực tiếp sang câu
gián tiếp
Direct speech Indirect speech
now then/ at once/
immediately.
ago before
today That day
yesterday the day before/ the
previous day
tomorrow the next day/ the
following day.
last night/ week/
month...
the privious day/ week...
1
ngữ pháp tiếng anh ôn thi 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngữ pháp tiếng anh ôn thi 10 - Người đăng: Vitcon Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ngữ pháp tiếng anh ôn thi 10 9 10 33