Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng Anh thi đại học

Được đăng lên bởi maile09cna02
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TẢI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC, MÔN TIẾNG ANH, 2013
CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC
Lĩnh vực

Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra

Số câu

Ngữ âm

- Trọng âm từ (chính/phụ)
- Trường độ âm và phương phức phát âm.

5

Ngữ pháp, Từ
vựng

- Danh từ/ động từ (thời và hợp thời) /đại từ/ tính từ / trạng từ/ từ nối/ v.v…

7

- Cấu trúc câu

5

- Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ (word choice/usage)

6

- Tổ hợp từ / cụm từ cố định / động từ hai thành phần (phrasal verb)

4

- Từ đồng nghĩa / dị nghĩa

3

Chức năng
giao tiếp

- Từ / ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản... (khuyến khích yếu tố văn
hóa)

5

Kỹ năng đọc

- Điền từ vào chỗ trống: (sử dụng từ / ngữ; nghĩa ngữ pháp; nghĩa ngữ vựng);
một bài text độ dài khoảng 200 từ.

10

- Đọc lấy thông tin cụ thể/đại ý (đoán nghĩa từ mới; nghĩa ngữ cảnh; ví von;
hoán dụ; ẩn dụ; tương phản; đồng nghĩa/dị nghĩa…) một bài text, độ dài
khoảng 400 từ, chủ đề: phổ thông.

10

- Đọc phân tích/đọc phê phán/tổng hợp/suy diễn; một bài text khoảng 400 từ
chủ đề: phổ thông.

10

1. Phát hiện lỗi cần sửa cho câu đúng (đặc biệt lỗi liên quan đến kỹ năng viết).

5

Kỹ năng viết

2. Viết gián tiếp. Cụ thể các vấn đề có kiểm tra viết bao gồm:
- Loại câu.
- Câu cận nghĩa.
- Chấm câu.
- Tính cân đối.
- Hợp mệnh đề chính - phụ
-Tính nhất quán (mood, voice, speaker, position…)
- Tương phản.
- Hòa hợp chủ - vị
- Sự mập mờ về nghĩa (do vị trí bổ ngữ…)
Tổng

10

80

1

TÓM LƯỢC NHỮNG ĐIỂM NGỮ PHÁP CẦN LƯU Ý
1/ ĐẠI TỪ
* Đại từ nghi vấn: who, whose, whom, …
- What + be …like? Dùng hỏi tính cách, tính chất
Ex: What was the exam like? – It was very difficult.
What is David like? – He is very sociable.
- What does he / she / it …look like?
Dùng hỏi về vẻ bên ngoài
Ex: What does she look like? – She is tall.
- What about + V-ing = How about + V-ing …?
Đưa ra gợi ý hoặc đề nghị
- Which (nào, cái nào, người nào)
Ex: Which is your favourite subject?
Ex: Which of these photos would you like?
- Which of + determiner +
WN (plural)
Which of us is going to do the washing-up?
- Which of + pronoun
Note: + Which chỉ sự lựa chọn trong một số lượng có giới hạn
There’s fruit juice, coffee and tea. Which will you have?
+ What dùng khi có sự lựa chọn rộng rãi
What would you like to drink?
* Đại từ phân bổ:
- All (tất cả): có thể là chủ ngữ, tân ngữ hoặc bổ ngữ
All were eager to leave.
I’ll do all I can.
Wallet, ticket and a bunch of keys, that’s all in his pocket.
- All of + determiner + N (plural/uncountable) + V(plural/singular)
- All of us / you / them + V (plural)
All (of) my...
TẢI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC, MÔN TIẾNG ANH, 2013
CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC
Lĩnh vực Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra Số câu
Ngữ âm - Trọng âm từ (chính/phụ)
- Trường độ âm và phương phức phát âm.
5
Ngữ pháp, Từ
vựng
- Danh từ/ động từ (thời và hợp thời) /đại từ/ tính từ / trạng từ/ từ nối/ v.v… 7
- Cấu trúc câu 5
- Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ (word choice/usage) 6
- Tổ hợp từ / cụm từ cố định / động từ hai thành phần (phrasal verb) 4
- Từ đồng nghĩa / dị nghĩa 3
Chức năng
giao tiếp
- Từ / ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản... (khuyến khích yếu tố văn
hóa)
5
Kỹ năng đọc - Điền từ vào chỗ trống: (sử dụng từ / ngữ; nghĩa ngữ pháp; nghĩa ngữ vựng);
một bài text độ dài khoảng 200 từ.
10
- Đọc lấy thông tin cụ thể/đại ý (đoán nghĩa từ mới; nghĩa ngữ cảnh; ví von;
hoán dụ; ẩn dụ; tương phản; đồng nghĩa/dị nghĩa…) một bài text, độ dài
khoảng 400 từ, chủ đề: phổ thông.
10
- Đọc phân tích/đọc phê phán/tổng hợp/suy diễn; một bài text khoảng 400 từ
chủ đề: phổ thông.
10
Kỹ năng viết 1. Phát hiện lỗi cần sửa cho câu đúng (đặc biệt lỗi liên quan đến kỹ năng viết). 5
2. Viết gián tiếp. Cụ thể các vấn đề có kiểm tra viết bao gồm:
- Loại câu.
- Câu cận nghĩa.
- Chấm câu.
- Tính cân đối.
- Hợp mệnh đề chính - phụ
-Tính nhất quán (mood, voice, speaker, position…)
- Tương phản.
- Hòa hợp chủ - vị
- Sự mập mờ về nghĩa (do vị trí bổ ngữ…)
10
Tổng 80
1
Ngữ pháp tiếng Anh thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp tiếng Anh thi đại học - Người đăng: maile09cna02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng Anh thi đại học 9 10 521