Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng

Được đăng lên bởi maian
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UNIT 1. MAO TU
MAO TU BAT DINH
1/ A ®øng tríc mét phô ©m hoÆc mét nguyªn ©m(u, e, o, a, i) cã ©m lµ phô ©m.
VÝ dô:
- a game (mét trß ch¬i); a boat (mét chiÕc tµu thñy)
- a university (mét trêng ®¹i häc); a year (mét n¨m)
- a European (mét ngêi ¢u); a one-legged man (mét ngêi thät ch©n)
2/ An ®øng tríc mét nguyªn ©m (u, e, o, a, i) hoÆc mét h c©m.
VÝ dô:
- an egg (mét qu¶ trøng); an ant (mét con kiÕn)
- an honour (mét niÒm vinh dù); an hour (mét giê ®ång hå)
3/ An còng ®øng tríc c¸c mÉu tù ®Æc biÖt ®äc nh mét nguyªn ©m.
VÝ dô:
- an SOS (mét tÝn hiÖu cÊp cøu); an MSc (mét th¹c sÜ khoa häc), an X-ray (mét tia X)
4/ A/An cã h×nh thøc gièng nhau ë tÊt c¶ c¸c gièng.
VÝ dô:
- a tiger (mét con cäp); a tigress (mét con cäp c¸i)
- an uncle (mét «ng chó); an aunt (mét bµ d×)
* Tríc mét danh tõ sè Ýt ®Õm ®îc.
VÝ dô:
- We need a microcomputer (Chóng t«i cÇn mét m¸y vi tÝnh)
- He eats an ice-cream (Anh ta ¨n mét c©y kem)
* Tríc mét danh tõ lµm bæ tóc tõ (kÓ c¶ danh tõ chØ nghÒ nghiÖp)
VÝ dô:
- It was a tempest (§ã lµ mét trËn b·o d÷ déi)
- She'll be a musician (C« ta sÏ lµ mét nh¹c sÜ)
- Peter is an actor (Peter lµ mét diÔn viªn)
* Trong c¸c thµnh ng÷ chØ sè lîng nhÊt ®Þnh
VÝ dô:
- a lot (nhiÒu); a couple (mét cÆp/®«i); a third (mét phÇn ba)
- a dozen (mét t¸); a hundred (mét tr¨m); a quarter (mét phÇn t)
Lu ý
a còng ®îc dïng tríc half (nöa, rìi), khi half theo sau mét nguyªn vÑn. Ch¼ngn,
2 1/2 kilos = two and half kilos hoÆc two kilos and a half (hai kÝ rìi), nhng 1/2 Kg = half
a kilo (nöa kÝ) [kh«ng a tríc half ]. §«i khi ngêi ta vÉn dïng a + half + danh ,
ch¼ng h¹n nh a half-dozen (nöa t¸), a half-length (bøc ¶nh chôp nöa ngêi); a half-hour
(nöa giê).
* Trong c¸c thµnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®é, tØ lÖ ...
VÝ dô:
- 90 kilometres an hour (chÝn m¬i kÝ l« mÐt/giê)
- 4 times a day (bèn lÇn mçi ngµy)
- 2 dollars a litre (hai ®« la mét lÝt)
- a/an = per (mçi)
* Trong c¸c thµnh ng÷ chØ sù c¶m th¸n
VÝ dô:
- What a pity! (thËt ®¸ng tiÕc!)
- Such a picturesque hill! (mét ngän ®åi thËt th¬ méng!)
- What a beautiful painting! (mét bøc tranh tuyÖt vêi!)
nhng:
- Such picturesque hills! (nh÷ng ngän ®åi thËt th¬ méng!)
- What beautiful paintings! (nh÷ng bøc tranh tuyÖt vêi !)
* a cã thÓ ®øng tríc Mr/Mrs/Miss + hä
VÝ dô:
- a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith
- a Mr Smith nghÜa "mét ngêi ®µn «ng mang tªn Smith" ngêi nãi kh«ng biÕt «ng
nµy, trong khi Mr Smith (kh«ng cã a) nghÜa lµ "«ng Smith" mµ ngêi nãi cã biÕt.
KHONG DUNG MAO TU BAT DINH
Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng - Người đăng: maian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng 9 10 885