Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2600 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ngöõ phaùp tieáng Anh THPT

Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

Baøi 1: THÌ CUÛA ÑOÄNG TÖØ
I- Hieän taïi ñôn (Simple Present):
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh
S + V(s/es);
S + am/is/are
- Caâu phuû ñònh
S + do/does + not + V;
S + am/is/are + not
- Caâu hoûi
Do/Does + S + V?;
Am/Is/Are + S?
2) Caùch duøng chính:
Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng xuyeân. Trong
caâu thöôøng coù caùc traïng töø: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely,
every day/week/month …
Ex: Mary often gets up early in the morning.
2.2 Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng, moät chaân lyù.
Ex: The sun rises in the east and sets in the west.
2.3 Moät haønh ñoäng trong töông lai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình,keá hoaïch.
Ex: The last train leaves at 4.45.
II- Hieän taïi tieáp dieãn (Present Continuous):
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh
S + am/is/are + V-ing
- Caâu phuû ñònh
S + am/is/are + not + V-ing
- Caâu hoûi
Am/Is/Are + S + V-ing?
2) Caùch duøng chính:
Thì hieän taïi tieáp dieãn duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät haønh ñoäng ñang dieãn ra ôû hieän taïi (trong luùc noùi); sau caâu meänh
leänh, ñeà nghò. Trong caâu thöôøng coù caùc traïng töø: now, right now, at the moment,
at present, …
Ex: What are you doing at the moment?
- I’m writing a letter.
Be quiet! My mother is sleeping.
2.2 Moät haønh ñoäng ñaõ ñöôïc leân keá hoaïch thöïc hieän trong töông lai gaàn.
Ex: What are you doing tonight?
- I am going to the cinema with my father.
2.3 Moät haønh ñoäng nhaát thôøi khoâng keùo daøi laâu, thöôøng duøng vôùi today,
this week, this month, these days, …
Ex: What is your daughter doing these days?
Study, study more, study forever!!!

Trang 1

Ngöõ phaùp tieáng Anh THPT

Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

- She is studying English at the foreign language center.
3) Nhöõng ñoäng töø khoâng ñöôïc duøng ôû thì HTTD:
3.1 Ñoäng töø chæ giaùc quan: hear, see, smell, taste
3.2 Ñoäng töø chæ tình caûm, caûm xuùc: love, hate, like, dislike, want, wish
3.3 Ñoäng töø chæ traïng thaùi, söï lieân heä, sôû höõu: look, seem, appear, have,
own, belong to, need, …
3.4 Ñoäng töø chæ sinh hoaït trí tueä: agree, understand, remember, know, …
III- Hieän taïi hoaøn thaønh (Present Perfect):
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh
S + have/has+ V3/ed
- Caâu phuû ñònh
S + have/has + not + V3/ed
- Caâu hoûi
Have/Has + S + V3/ed?
2) Caùch duøng chính:
Thì HTHT duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù khoâng ...