Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp

Được đăng lên bởi Nhật Anh
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2009 lần   |   Lượt tải: 3 lần
A. Trợ từ - 조사
1. Danh từ + 이/가
Là trợ từ chủ ngữ, đứng sau các danh từ làm chủ ngữ. Ngoài ra còn các trợ từ khác như “–께
서”, “(에)서”
이
가
Dùng khi danh từ làm chủ ngữ đứng ở đầu Dùng khi danh từ làm chủ ngữ đứng ở đầu
câu, có đuôi từ kết thúc là một phụ âm
câu, có đuôi từ kết thúc là một nguyên âm
Cấu trúc:
책:
책 + 이 = 책이
학생: 학생 + 이 = 학생이
시계: 시계 + 가 = 시계가
누나: 누나 + 가 = 누나가
Ví dụ:
- 비가 옵니다: trời mưa
- 한국어가 어렵습니다: Tiếng Hàn khó
- 동생이 예쁩니다: Em gái đẹp thế
- 시간이 없습니다: Không còn thời gian
Lưu ý:
* Khi kết hợp với các đại từ như 나 , 너 , 저 , 누가 làm chủ ngữ thì biến thành 내
가 , 네가 , 제가 , 누가 .
* Trong khẩu ngữ và văn viết có khi lược bỏ không dùng tới.
- 그 사람(이) 누구요?: Người đó là ai thế?
- 너(가) 어디 가니?: Mày đi đâu đấy?
2. Danh từ + 을/를
Là trợ từ đuợc đặt đằng sau danh từ khi danh từ đó đuợc dùng làm tân ngữ chỉ mục đích trả
lời cho câu hỏi “gì,cái gì”
을
를
Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là phụ âm Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là nguyên
âm
Cấu trúc:
책:
책 + 을 = 책을
사과: 사과 + 를 = 사과를
Ví dụ:
- 한국어를 공부합니다: Tôi học tiếng Hàn
- 매일 신문을 봅니다: Tôi xem báo hàng ngày

- 저는 운동을 좋아합니다: Tôi thích thể dục
- 어머님이 과일을 삽니다: Mẹ mua trái cây
Lưu ý:
* Trong khẩu ngữ hoặc trong một số trường hợp, danh từ kết thúc bằng phụ âm thì “ 을” được
đọc hoặc viết gắn liền với danh từ đó.
- 영활 보고 커필 마셨어요: Xem phim và uống cà phê
- 뭘 해요?: Làm cái gì đấy?
* Trong khẩu ngữ và văn viết thì “을” có khi bị lược bỏ không dùng tới.
- 영어(를) 잘 해요?: Anh có giỏi tiếng anh không?
- 밥(을) 먹었어요?: ăn cơm chưa?
3. Danh từ + 도
Đi cùng danh từ với nghĩa: cũng, cùng
Cấu trúc:
저:
저 + 도 = 저도 (Tôi cũng)
친구: 친구 + 도 = 친구도 (Bạn cũng)
Có nghĩa giống như 또, 또한, 역시, đặt sau danh từ, có nghĩa cũng, đồng thời, bao hàm.
Ví dụ:
- 저도 학생입니다: Tôi cũng là học sinh
- 노래도 잘 하고, 공부도 잘해요: Hát cũng hay mà học cũng giỏi
- 그는 돈도 없고 일자리도 없다: Tôi không có tiền cũng không có việc làm
- 커피도 마셔요?: Cậu cũng uống cà phê chứ?
* Có lúc dùng để nhấn mạnh, đặt sau danh từ, động từ vv… chỉ mức độ.
Ví dụ:
- 한국에도 벚꽃이 있습니다: Ở Hàn cũng có hoa anh đào
- 일요일에도 일을 해요: Ngày chủ nhật cũng làm
- 잘 생기지도 못 생기도 않다: Chẳng đẹp mà cũng chẳng xấu
- 아파서 밥도 못먹어요: Bị đau nên cơm cũng không ăn đuợc
4. Danh từ + 은/는
Đặt sau danh từ nhằm nhấn mạnh chủ thể của câu văn hoặc nhẳm chỉ sự so sánh đối chiếu .
은
는
Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là phụ âm Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là nguyên
âm
Cấu trúc:
물:
물 + 은 = 물은
자동차:
자동차 + 는 = 자동차는
Ví dụ:
- 책이 있습니다. 사전은 없습니다: Có sách, không có từ điển

- 버스가 느립니다. 지하철은 빠릅니다: Xe buýt chạy chậm, tàu điện chạy nhanh.
- 이것은 외제 입니다: Cái này ...
A. Trợ từ -
1. Danh từ +
/
trợ từ chủ ngữ, đứng sau các danh từ làm chủ ngữ. Ngoài ra cònc trợ từ khác như
”, “(
)
Dùng khi danh từ làm chủ ngữ đứng đầu
câu, có đuôi từ kết thúc là một phụ âm
Dùng khi danh từ làm chủ ngữ đứng đầu
câu, có đuôi từ kết thúc là một nguyên âm
Cấu trúc:
:
+
=
학생
:
학생
+
=
학생
시계
:
시계
+
=
시계
누나
:
누나
+
=
누나
Ví dụ:
-
옵니다
: trời mưa
-
한국어
어렵습니다
: Tiếng Hàn khó
-
동생
예쁩니다
: Em gái đẹp thế
-
시간
없습니다
: Không còn thời gian
L u ý:ư
*
Khi k t h p v i các i t nh ế đạ ư
,
,
,
làm ch ng thì bi n thành ế
,
,
,
.
* Trong khẩu ngữ và văn viết có khi lược bỏ không dùng tới.
-
사람
(
)
누구요
?: Người đó là ai thế?
-
(
)
어디
가니
?: Mày đi đâu đấy?
2. Danh từ +
/
trợ từ đuợc đặt đằng sau danh từ khi danh từ đó đuợc dùng làmn ngữ chỉ mục đích trả
lời cho câu hỏi “gì,cái gì”
Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là phụ âm Dùng khi danh từ đuôi kết thúc nguyên
âm
Cấu trúc:
:
+
=
사과
:
사과
+
=
사과
Ví dụ:
-
한국어
공부합니다
: Tôi học tiếng Hàn
-
매일
신문
봅니다
: Tôi xem báo hàng ngày
Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp - Người đăng: Nhật Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 9 10 448