Ktl-icon-tai-lieu

ngữ pháp tiếng Nhat

Được đăng lên bởi Kiều Mai Nguyễn
Số trang: 204 trang   |   Lượt xem: 10460 lần   |   Lượt tải: 12 lần
1|Page

FPT University
Japanese Language Training Division

JAPANESE ELEMENTARY I

GRAMMAR
EXPLANATION
(Lesson 1 – Lesson 10)
FU – 2008

FPT University
Japanese Language Training Division Giải thích văn phạm

2

第
第第

第
第第

第
第

1.
* Ý nghĩa: N1 là N2
* Cách dùng :
- Danh từ đứng trước ? là chủ đề hoặc chủ ngữ trong câu.
- ?? được sử dụng cuối câu khẳng định, biểu lộ sự lịch sự đối với người nghe.
- Đứng trước ?? là một danh từ hoặc tính từ.
Chú ý: ? khi là trợ từ được đọc là wa, không phải ha
Ví dụ:
2.
* Ý nghĩa: N1 không phải là N2
* Cách dùng:
- ??????? là dạng phủ định của ??.
- Trong hội thoại người ta có thể dùng ??????? thay cho ???????
Ví dụ:

2|Page

????? ???????( ??) ?????? A n h R a o k h ô n g p h ả i l à k ỹ s ư .
Chú ý : ?? đọc là dewa
3.
1) Câu hỏi nghi vấn (câu hỏi Có Không)
* Cách dùng:
- Để tạo một câu hỏi chỉ cần thêm ? vào cuối câu.
- Câu trả lời cho loại câu hỏi này luôn phải có ?? (vâng, đúng) hoặc ??? (không,
không phải ). Nếu giản lược đi bị xem là thất lễ.
1) 1) ???? ?????? T ô i là Tanaka.
2) ???? ??
????

??? Tôi là sinh viên.
N1 ? N2 ??
S+?
N1 ? N2 ????????
FPT University
Japanese Language Training Division Giải thích văn phạm

3
Ví dụ:
1) ????? ?????
??

???? Bạn Mai là người Việt Nam phải không?
…????????
??

??? … Đúng, (bạn ấy) là người Việt Nam.
1) 2) ????? ??
????

???? Bạn Mira là học sinh phải không?
...??????
????

???????? … K h ô ng, (bạn ấy) không phải là học sinh.
2) Câu hỏi có từ để hỏi
* Cách dùng:
- Vị trí đặt từ để hỏi chính là chỗ có từ mà bạn muốn hỏi.
- Cuối câu hỏi đặt thêm trợ từ ?.
Ví dụ:
• ???
??

? ?????? Người kia là ai?
…( ????)  ??
???

????? … ( Người kia) Là anh Yamada.
Chú ý: Khi nói thì lên giọng ở trợ từ ?
4.
* Ý nghĩa: N cũng
* Cách dùng: Trợ từ ? được sử dụng thay cho ? khi những thông tin về chủ đề của

3|Page

câu giống với những thông tin của chủ đề trước đó.
Ví dụ:
1) ???? ?????
??

??? T ôi là người Việt Nam.
????? ?????
??

??? A n h Tân cũng là người Việt Nam.
5.
* Ý nghĩa: N2 của N1, N2 thuộc về N1
* Cách dùng:
- Trợ từ ? dùng để nối 2 danh từ.
- N1 làm rõ nghĩa cho N2.
- Trong bài này, N1 là một tổ chức, một nhóm mà N2 thuộc vào đó.
Ví dụ:
???? FPT ??
????

?????? Tôi là sinh viên của trường Đại học FPT.
N?

N1 ? N2

FPT University
Japanese Language Training Division Giải thích văn phạm

4
6.
* Cách dùng:
- Trong tiếng Nhật sử dụng chữ ?? đứng ngay sau tên của người nghe hoặc người
thứ 3 để bày tỏ sự kính trọng đối với người đó.
- Chữ ?? không bao giờ sử dụng sau t...
1 | P a g e
FPT University
Japanese Language Training Division
JAPANESE ELEMENTARY I
GRAMMAR
EXPLANATION
(Lesson 1 – Lesson 10)
FU – 2008
FPT University
Japanese Language Training Division Giải thích văn phạm
2
第第
第第
1.
* Ý nghĩa: N1 là N2
* Cách dùng :
- Danh từ đứng trước ? là chủ đề hoặc chủ ngữ trong câu.
- ?? được sử dụng cuối câu khẳng định, biểu lộ sự lịch sự đối với người nghe.
- Đứng trước ?? là một danh từ hoặc tính từ.
Chú ý: ? khi là trợ từ được đọc là wa, không phải ha
Ví d:
2.
* Ý nghĩa: N1 không phải là N2
* Cách dùng:
- ??????? là dạng phủ định của ??.
- Trong hội thoại người ta có thể dùng ??????? thay cho ???????
Ví d:
ngữ pháp tiếng Nhat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngữ pháp tiếng Nhat - Người đăng: Kiều Mai Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
204 Vietnamese
ngữ pháp tiếng Nhat 9 10 574