Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp Toefl Grammar

Được đăng lên bởi Phạm Tài
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 5 lần
2

Mục lục
1.

CHỦ NGỮ (SUBJECT) .................................................................................................... 2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC. .................................................................... 2
QUÁN TỪ A (AN) VÀ THE ................................................................................................... 3
CÁCH SỬ DỤNG OTHER VÀ ANOTHER. ............................................................................... 7
CÁCH SỬ DỤNG LITTER/ A LITTER, FEW/ A FEW ................................................................. 8
SỞ HỮU CÁCH ................................................................................................................... 8
SOME, ANY ....................................................................................................................... 9

ĐỘNG TỪ ( VERB)......................................................................................................... 10
2.1 HIỆN TẠI (PRESENT) ........................................................................................................ 10
2.1.1 Hiệntại đơn giản (simple present) ......................................................................... 10
2.1.2 Hiện tại tiếp diễn (present progressive) ................................................................ 11
2.1.3 Present perfect ( hiện tại hoàn thành) ................................................................... 11
2.1.4 Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( preset perfect progressive) .................................. 12
2.2 QUÁ KHỨ ( PAST) ........................................................................................................... 13
2.2.1 Quá khứ đơn giản (simple past) ............................................................................ 13
2.2.2 Quá khứ tiếp diễn (Past progresive)...................................................................... 14
2.2.3 Quá khứ hoàn thành (past perfect). ....................................................................... 15
2.2.4 Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect progressive). .................................... 15
2.3 TƯƠNG LAI ..................................................................................................................... 16
2.3.1 Tương lai đơn giản (simple future) ....................................................................... 16
2.3.2 Tương lai tiếp diễn ( future progressive) ...............................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp Toefl Grammar - Người đăng: Phạm Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Ngữ pháp Toefl Grammar 9 10 254