Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp Toeic

Được đăng lên bởi Vinh Vớ Vẩn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯƠNG PHÚ VINH - 01219998747
TRỢ ĐỘNG TỪ
Auxiliary verbs <Trợ động từ>
- Must: buộc phải (bắt buộc hơn have to)
- Must not: cấm
- Have to: phải
- Don’t have to: không phải
Giả định không có thật ở quá khứ.
-

SHOULD have V3:

Lẽ ra nên.

-

COULD have V3 :

Lẽ ra có thể.

-

MUST have V3:

Hẳn đã.

-

WOULD have V3:

Lẽ ra sẽ.

Ex: She should have come to the party yesterday.

-

Must (buộc phải)

Have to (phải)

You must do that

I’m hungry I have to eat sth

You must not do that

You don’t have to do that

Không được (Cấm)

Không cần phải

Suy luận có căn cứ, có cơ sở hiện tại. (Hẳn là).

Must be +

-

Adj

Ex: He much be rich

N

Ex: He much be a teach

Ving

Không thể.

Adj

Ex: He can’t be rich.

N

Ex: He can’t be a teach.

Can’t be +

-

Hẳn là đang làm gì?

Already, Recently: V2 (Mỹ)
Have Recently/ Already V3 : HTHT
Ex:

1. I have recently … Mary to the party.
a.Take

Lưu hành nội bộ 

b.Took

c.Taken

d.Have taken
1

TRƯƠNG PHÚ VINH - 01219998747
2. I recently … Mary to the party.
a.Take
-

CT Nhấn mạnh:

b.Took

c.Taken

d.Have taken

Should be eating.
Should be Ving: Thật sự nên.
Will be Ving: Thật sự sẽ.

So sánh với:

Should be V3: dạng bị động
Will be V3

1.That door should be …. before leaving.
a.Close b.Closed c.Closing d.To close.
2.You should be …. That door before leaving.
a.Close b.Closed c.Closing d.To close
RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: Trong câu có 2 động từ => Mệnh đề quan hệ.
 Động từ: + Ving ( Chủ động ) + N/cụm N/O.
+ V3 (Bị động )
1. The website ….. by this student contains a lot of valuable information.
a. design

b. designing c. designed d. to design

2. This notice should be sent to the managers ……. This conference.
a. attend

b. attending c. attended

d. to attend

THÌ
HIỆN TẠI ĐƠN
1. Cấu trúc I, We, You, They + V1
Lưu hành nội bộ 

QUÁ KHỨ ĐƠN
S + V2/ed

TƯƠNG LAI ĐƠN
S + will +V1
2

TRƯƠNG PHÚ VINH - 01219998747
He, She, It + Vs/es
Ves: o,s,x,ch,sh
(ốc sên xào hành)
2. Tính chất - 1 chân lý, 1 sự thật hiển - Đã xảy ra, biết rõ thời
nhiên.
gian.
- 1 thói quen, 1 hành
động xảy ra thường
xuyên ở hiện tại.

- Ý kiến, 1 lời hứa, 1
quyết định tức thì.

3. Dấu hiệu - often, usually, frequently: - last, ago, yesterday.
- today, this morning.
thường.
nhận biết

- someday, next…,
tomorrow, soon.
- think, hope, promise,
assure ( 1 ý kiến / 1 lời
hứa).
- immediately: 1 quyết định
tức thì.

- always, constantly: luôn
luôn.
- sometimes, occasionally:
thỉnh thoảng.
- seldom, rarely: ít khi, hiếm
khi.
- every day/week/month …:
mỗi ngày/t...
TRƯƠNG PHÚ VINH - 01219998747
TRỢ ĐỘNG TỪ
Auxiliary verbs <Trợ động từ>
- Must: buộc phải (bắt buộc hơn have to)
- Must not: cấm
- Have to: phải
- Don’t have to: không phải
Giả định không có thật ở quá khứ.
- SHOULD have V3: Lẽ ra nên.
- COULD have V3 : Lẽ ra có thể.
- MUST have V3: Hẳn đã.
- WOULD have V3: Lẽ ra sẽ.
Ex: She should have come to the party yesterday.
- Suy luận có căn cứ, có cơ sở hiện tại. (Hẳn là).
Ex: He much be rich
Ex: He much be a teach
Hẳn là đang làm gì?
- Không thể.
Ex: He can’t be rich.
Ex: He can’t be a teach.
-
Ex: 1. I have recently … Mary to the party.
a.Take b.Took c.Taken d.Have taken
Lưu hành nội bộ 1
Must (buộc phải) Have to (phải)
You must do that I’m hungry I have to eat sth
You must not do that
Không được (Cấm)
You don’t have to do that
Không cần phải
Adj
Must be + N
Ving
Adj
Can’t be +
N
Already, Recently: V2 (Mỹ)
Have Recently/ Already V3 : HTHT
Ngữ pháp Toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp Toeic - Người đăng: Vinh Vớ Vẩn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Ngữ pháp Toeic 9 10 887