Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 12, ôn thi TN, Cao đẳng, Đại học.Doc

Được đăng lên bởi Pham Tung Lam
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 7011 lần   |   Lượt tải: 22 lần
LESSON 1: TENSES ( Các thì )
1. SIMPLE PRESENT: ( HIỆN TẠI ĐƠN )
Ex : Water boils at 100o c.
Affir : S+V1 /Vs, es
Neg: S+ do/ does + not+ V1 Ex : Tom doesn’t feel hungry.
Inter: Do/ does+ S + V1 …? Ex : How often do you go to school?
*(Be):am, is, are + not ; (have):has/ have + not = do / does + not + have
Diễn tả :
 Tình cảm, cảm giác, sở thích, quan điểm.
 Thói quen,hoạt động hằng ngày, phong tục, tập quán.
 Chân lí, sự thật hiển nhiên.
 Xuất xứ, quốc tịch
Với : EVERY (day, year…), ALWAYS, OFTEN, USUALLY, SOMETIME, SELDOM,
RARELY, NEVER, EVER, ONCE / TWICE / THREE TIMES + ( a day/ week/ month…), all the
time, now and then . .
* Vị trí của trạng từ trong câu:
 Trước động từ thường (Ex: His wife never cooks)
 Sau động từ tobe và các trợ động từ.(Ex: I am never late for school.)
Notes : Qui tắc thêm es đối với động từ có S số ít :
- Các động từ tận cùng là : o, sh, ch, x, s, và z .
- Các động từ tận cùng là y mà đứng trước y là một phụ âm ta đổi y  i + es
( She studies, Tom tries, nhưng He plays . . .).
2. PRESENT CONTINUOUS ( HIỆN TẠI TIẾP DIỄN )
Ex: We are studying English now.
S + am/ is/ are + Ving
S + am/ is/ are + not + Ving Ex: She isn’t writing when he comes.
Am/ Is/ Are + S + Ving
? Ex: What are you doing while I am doing?
Diễn tả :

 Hđộng đang xảy ra ở Htại vào lúc nói, viết.
 2 hđộng đang kéo dài // ở Htại (while: trong khi).
 1 hđộng đang kéo dài ở Htại thì có 1 hđộng ngắn đột ngột xảy ra(S+ V1/ Vs, es)
 Hành động đang xảy ra ,sau câu mệnh lệnh ( Look Listen, Be careful, Be quiet, …)
Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the next room.
 1 dự định trong tương lai, 1 sắp xếp có kế hoạch, thường dùng với: go, move, come, arrive,
leave, travel,
Ex: He is leaving early tomorrow morning.
Với : AT PRESENT , AT THE MOMENT , NOW, RIGHT NOW, JUST NOW
3. PRESENT PERFECT: ( HIỆN TẠI HOÀN THÀNH )

S + has/ have + V3ed
S + has/ have + not + V3ed
Has/ Have + S + V3ed?
Diễn tả:

Ex: I’ve just opened the door.
Ex: We have studied English for many years.
Ex: Jack hasn’t come recently.
Ex: How long have you studied English?

 Hđộng Qk không rõ tgian.
 Hđộng vừa mới xảy ra hoặc xảy ra gần đây.
 Hđộng bắt đầu trong Qk, vẫn còn tiếp tục ở Htại & có thể tiếp tục ở Tlai.
1

Với: BEFORE, ALREADY, RECENTLY= LATELY, EVER, NEVER, YET , JUST, TWICE,
SEVERAL TIMES, SINCE + mốc Tgian, FOR + khoảng Tgian, UP TO NOW=UP TILL NOW=SO
FAR…
* Dùng với các cụm từ: This is the first time, this is the second time, dùng trong cấu trúc:
That( This) is the best …. that + ...
LESSON 1: TENSES ( Các thì )
1. SIMPLE PRESENT: ( HIỆN TẠI ĐƠN )
Affir : S+V
1
/V
s, es
Ex : Water boils at 100
o
c.
Neg: S+ do/ does + not+ V
1
Ex : Tom doesn’t feel hungry.
Inter: Do/ does+ S + V
1
…?
Ex : How often do you go to school?
*(Be):am, is, are + not ; (have):has/ have + not = do / does + not + have
Diễn tả : Tình cảm, cảm giác, sở thích, quan điểm.
Thói quen,hoạt động hằng ngày, phong tục, tập quán.
Chân lí, sự thật hiển nhiên.
Xuất xứ, quốc tịch
Với : EVERY (day, year…), ALWAYS, OFTEN, USUALLY, SOMETIME, SELDOM,
RARELY, NEVER, EVER, ONCE / TWICE / THREE TIMES + ( a day/ week/ month…), all the
time, now and then . .
* Vị trí của trạng từ trong câu:
Trước động từ thường (Ex: His wife never cooks)
Sau động từ tobe và các trợ động từ.(Ex: I am never late for school.)
Notes : Qui tắc thêm es đối với động từ có S số ít :
- Các động từ tận cùng là : o, sh, ch, x, s, và z .
- Các động từ tận cùng là y mà đứng trước y là một phụ âm ta đổi y
i + es
( She studies, Tom tries, nhưng He plays . . .).
2. PRESENT CONTINUOUS ( HIỆN TẠI TIẾP DIỄN )
S + am/ is/ are + V
ing
Ex: We are studying English now.
S + am/ is/ are + not + V
ing
Ex: She isn’t writing when he comes.
Am/ Is/ Are + S + V
ing
?
Ex: What are you doing while I am doing?
Diễn tả : Hđộng đang xảy ra ở Htại vào lúc nói, viết.
2 hđộng đang kéo dài // ở Htại (while: trong khi).
1 hđộng đang kéo dài ở Htại thì có 1 hđộng ngắn đột ngột xảy ra(S+ V
1
/ V
s, es
)
Hành động đang xảy ra ,sau câu mệnh lệnh ( Look Listen, Be careful, Be quiet, …)
Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the next room.
1 dự định trong tương lai, 1 sắp xếp có kế hoạch, thường dùng với: go, move, come, arrive,
leave, travel,
Ex: He is leaving early tomorrow morning.
Với : AT PRESENT , AT THE MOMENT , NOW, RIGHT NOW, JUST NOW
3. PRESENT PERFECT: ( HIỆN TẠI HOÀN THÀNH )
Diễn tả: Hđộng Qk không rõ tgian.
Hđộng vừa mới xảy ra hoặc xảy ra gần đây.
Hđộng bắt đầu trong Qk, vẫn còn tiếp tục ở Htại & có thể tiếp tục ở Tlai.
S + has/ have + V
3
ed
Ex: I’ve just opened the door.
Ex: We have studied English for many years.
S + has/ have + not + V
3
ed
Ex: Jack hasn’t come recently.
Has/ Have + S + V
3
ed
?
Ex: How long have you studied English?
1
Ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 12, ôn thi TN, Cao đẳng, Đại học.Doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 12, ôn thi TN, Cao đẳng, Đại học.Doc - Người đăng: Pham Tung Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 12, ôn thi TN, Cao đẳng, Đại học.Doc 9 10 760