Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp và cấu trúc tiếng anh

Được đăng lên bởi windlovedia-98
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1.

(un)likely to V :

2.

A medium (số ít) : 1 phương tiện
truyền thông
A solution/A key/An answer/ A reply/A
Abolish sh/Do away with sth
Access to sth
Adapt oneself to sth
Adopt sth
Afterward = then = after sth
Agree with sb/sth + on/upon sth
Annually = yearly
Apart from N , S+V
=Besides
, S+V
= In addition to N, S+V
Apparently = Clearly = Obviously
Appliance = Device = Tool
Apply sth to sth
Argument/Quarel with sb about sth
At a loss to V
= Confused
= Embarrassed
At the end: Vào cuối…
By the end: tính đến cuối.
In the end, ….. : Cuối cùng,…..
 At/on sb’s second attempt
 In attemping/trying + to V
Attend sth
Sttend to sth
Attitude + to/toward + sb/sth
Ban on sth
To ban sb from
= To forbit sb from
= To prohibit sb from
Be (in)considerate
Be (in)suficient = Be not enough
Be (un)suitable for to …
= Be (in)appropriate for to …

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

Có khả năng
Eg: He is likely to pass the exam.
= It is likely that he will pass the exam.
2 media (số nhiều)
response + to sth
Loại bỏ
Đường dẫn vào cái gì
Thích ứng bản thân với cái gì
Thông qua cái gì
Đằng sau
Đồng ý với ai về điều gì
Hằng năm
Ngoài cái gì ra
Bên cạnh cái gì
Rõ ràng
Dụng cụ, thiết bị
Áp dụng
Tranh cãi
Bối rối

ở sự nỗ lực thứ mấy
Nỗ lực, cố gắng
Tham dự cái gì
Chú ý đến cái gì
Thái độ
Sự cấm
Cấm đoán.
(không) tận tụy, tận tâm
(Không) đủ
(Không) phù hợp để…

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

Be +surprised/amaze/
astonished/astounded + at/by
Be absorbed in sth
= Be engrossed in sth
Be covered with
Recover
Be dramatic/rapid/sharp
Be in adequate to sth
Be in theory – theoretically
>< To be in practice
Be initial =primary
Be involved in sth
Be monotonous
= be boring
Be nowhere to be+seen/found
Be on strike/Demand for/Increase in
Be reserve = Be limid
= To introverted
>< extroverted
Be sociable
= Socialize with sb
Be striking/outstanding/exceptional/
Extraodinary
Be up to = Depend on/upon
Be used/accustomed + to V-ing
Be vacant= Be empty
Because of
= Owing to
= On the grounds of
Bet
Boast +about/of + sth
=show of
Born into
Break out = Outbreak
Bring about = Result in
Burst/Break + into tears
Burst
+ into laughter

Ngạc nhiên về cái gì

Move sb to tears
=Burst into flames

Làm cho ai xúc động đến phát khóc

Miệt mài say mê về cái gì
Bao phủ bởi
Làm hồi sinh
Nhanh
Thích đáng với cái gì
Về lý thuyết
Về thực tiễn
Lúc đầu
Tham gia
Buồn chán
Không ở đâu được tìm thấy
Đình công...
  
Eg: He is likely to pass the exam.
= It is likely that he will pass the exam.
  !"
#$%
&$
' !((&)#(#(#*
+ ,(-&)&) ./,0
1 22 34567289
: &; <2=,>6?289
@  <%A&289
B C#)&#DD&C# 3E&
F #),(*( 3GH6?&6$I$9
J &D&# KE
 &#;#LMN*
DOMN*
DP&!LMN*
L7289#&
OQ2/289
 &#D&#DR,6 ST#7
' &2D-62D< -U2UMV,W
+  XU
1 #(Y&#),&, <#&2Z
: &
D;
D[,&##&
O#
@ 72\
O]IV2
PM\2^M\
B (,_2&`
P&`(#*
abcb2=d
Lcb2M2e
F `
N`
<&b289
fHIV289
J g*()&#*,( <8Ih
 O&
<,&,;#
D<;#,,;#
D<#,,;#
Nb2d
dI8
 O2#& %iUMi>
' Oj2DO k%Il
+ O&,;#\
DO&##&;#\
k%^mIn\
Ngữ pháp và cấu trúc tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp và cấu trúc tiếng anh - Người đăng: windlovedia-98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Ngữ pháp và cấu trúc tiếng anh 9 10 655