Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp

Được đăng lên bởi phanhonganh
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 4437 lần   |   Lượt tải: 6 lần
http://hoangtoeic.tk/
Try and acquire
2
NGỮ PHÁP THẦY MẠNH
FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT
nguyencuong229@gmail.com
+
+
1. Chñ ng÷ (subject). 7
β
β
1.1 Danh tõ ®Õm ®−îc vµ kh«ng ®Õm ®−îc.
β
β
1.2 Qu¸n tõ a (an) vµ the
β
β
1.3 C¸ch sö dông Other vµ another.
β
β
1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
β
β
1.5 Së h÷u c¸ch
β
β
1.6 Some, any
+
+
2. §éng tõ ( verb)
β
β
2.1 HiÖn t¹i (present)
2.1.1 HiÖnt¹i ®¬n gi¶n (simple present)
2.1.2 HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)
2.1.3 Present perfect ( hiÖn t¹i hoµn thµnh)
2.1.4 HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)
β
β
2.2 Qu¸ khø ( Past)
2.2.1 Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)
2.2.2 Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).
2.2.3 Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).
2.2.4 Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).
β
β
2.3 T−¬ng lai
2.3.1 T−¬ng lai ®¬n gi¶n (simple future)
2.3.2 T−¬ng lai tiÕp diÔn ( future progressive)
Ngữ pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp - Người đăng: phanhonganh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Ngữ pháp 9 10 455