Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên âm phụ âm

Được đăng lên bởi Hien Huyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Những điều cần biết về phụ âm và nguyên âm trong tiếng 
anh(TỔNG HỢP)
4 Tháng 1 2014 lúc 20:55

1.Trong tiếng anh có 5 nguyên âm chính là a,e,i,o,u. Ngoài ra còn có y và w, chúng được gọi là bán nguyên âm, tức là 
chúng vừa có thể là nguyên âm, vừa có thể là phụ âm.
Ví dụ: gym(y là nguyên âm I),pretty(y là nguyên âm i), you(y là phụ âm j),by, toy, day,...
we, will, want(w là phụ âm); saw, knew, few, snow, cow(w là nguyên âm),...
2.Bí mật về phụ âm g:
Nếu theo sau "g" là các nguyên âm i, y, e thì g sẽ được phát âm là dʒ
Ví dụ: gYm, gIant, gEnerate,hugE, languagE,vegEtable...
Nếu theo sau "g" là các nguyên âm còn lại a, u, o thì g sẽ được phát âm là g
Ví dụ: go, gone, god,gun,gum, gut, guy, game, gallic,...
3.Bí mật về phụ âm c:
Nếu theo sau "c" là các nguyên âm i, y, e thì c sẽ được phát âm là s
Ví dụ: city, centure, cycle, cell, cyan,...
Nếu theo sau "c" là các nguyên âm còn lại a, u, o thì c sẽ được phát âm à k
Ví dụ: cat, cut, cold, call, culture, coke,...
4.Bí mật về phụ âm r:
Nếu trước r là 1 nguyên âm yếu như schwa ə thì chúng sẽ bị lược bỏ đi(Thực tế hay bị lược bỏ. Có thể đọc phát âm 
đầy đủ hoặc lược bỏ đều được).
Ví dụ: interest có phiên âm đầy đủ là ˈɪntərəst/ˈɪntərest. Ở đây trước r là nguyên âm yếu ə nên thực tế từ interest sẽ 
được phát âm là ˈɪntrəst/ˈɪntrest(2). Nhiều từ điển cũng chỉ viết phiên âm của từ theo trường hợp (2). 
Generate ˈdʒenəreɪt cũng sẽ được phát âm là ˈdʒenreɪt
Ngoài ra còn rất nhiều ví dụ khác bạn có thể dễ dàng phát hiện ra trong 1 số đoạn hội thoại,phim,... Chúng đều tuân 
theo quy tắc trên.
5. Phụ âm j hầu hết trong mọi trường hợp đều đứng đầu 1 từ và được phát âm là dʒ.
Ví dụ: jump, jack, jealous, just, jig, job,...
6. Trong tiếng anh có 5 nguyên âm dài tương ứng với mỗi nguyên âm, được kí hiệu lần lượt là ā ē ī ō ū. Nguyên âm 
dài là những nguyên âm được phát âm như sau:
a dài: ā : /eɪ/ : Cake, rain, day, eight,...
e dài: ē: /i:/ : tree, beach, me, baby, key, field,...
i dài: ī : /aɪ/ : five, tie, light, my, find, child,...
o dài: ō : /oʊ/ : nose, toe, toast, no, snow, bold, most,...
u dài: ū : /u: hoặc ju:/ : new, few, blue, suit, fuel,....
7. Nguyên âm ngắn: ă ĕ ĭ ŏ ŭ
a ngắn: ă : /æ/ : act, apt, bad, bag, fad,....

e ngắn: /e/: ben, den, fed, bed,.....
i ngắn: /I/: bin, bid, in,...
o ngắn: /ɒ/: hot, Tom, bop,...
u ngắn: /ʌ/ : cut, sun, bug,...
8. Một số quy tắc để nhận biết nguyên âm ngắn, dài: 
a) Khi một từ chỉ có 1 nguyên âm mà nguyên âm đó không nằm ở cuối từ thì nguyên âm đó luôn là nguyên âm ngắn(có 
khoảng ...
Nh ng đi u c n bi t v ph âm và nguyên âm trong ti ng ế ế
anh(T NG H P)
4 Tháng 1 2014 lúc 20:55
1.Trong ti ng anh có 5 nguyên âm chính là a,e,i,o,u. Ngoài ra còn có y và w, chúng đ c g i là bán nguyên âm, t c là ế ượ
chúng v a có th là nguyên âm, v a có th là ph âm.
Ví d : gym(y là nguyên âm I),pretty(y là nguyên âm i), you(y là ph âm j),by, toy, day,...
we, will, want(w là ph âm); saw, knew, few, snow, cow(w là nguyên âm),...
2.Bí m t v ph âm g:
N u theo sau "g" là các nguyên âm i, y, e thì g s đ c phát âm là dế ượ ʒ
Ví d : gYm, gIant, gEnerate,hugE, languagE,vegEtable...
N u theo sau "g" là các nguyên âm còn l i a, u, o thì g s đ c phát âm là gế ượ
Ví d : go, gone, god,gun,gum, gut, guy, game, gallic,...
3.Bí m t v ph âm c:
N u theo sau "c" là các nguyên âm i, y, e thì c s đ c phát âm là sế ượ
Ví d : city, centure, cycle, cell, cyan,...
N u theo sau "c" là các nguyên âm còn l i a, u, o thì c s đ c phát âm à kế ượ
Ví d : cat, cut, cold, call, culture, coke,...
4.Bí m t v ph âm r:
N u tr c r là 1 nguyên âm y u nh schwa thì chúng s b l c b đi(Th c t hay b l c b . Có th đ c phát âm ế ướ ế ư ə ượ ế ư
đ y đ ho c l c b đ u đ c). ư ượ
Ví d : interest có phiên âm đ y đ là nt r st/ nt rest. đây tr c r là nguyên âm y u nên th c t t interest s ˈɪ ə ə ˈɪ ə ướ ế ə ế
đ c phát âm là ntr st/ ntrest(2). Nhi u t đi n cũng ch vi t phiên âm c a t theo tr ng h p (2).ượ ˈɪ ə ˈɪ ế ườ
Generate d en re t cũng s đ c phát âm là d enre tˈ ʒ ə ɪ ượ ˈ ʒ ɪ
Ngoài ra còn r t nhi u ví d khác b n có th d dàng phát hi n ra trong 1 s đo n h i tho i,phim,... Chúng đ u tuân
theo quy t c trên.
5. Ph âm j h u h t trong m i tr ng h p đ u đ ng đ u 1 t và đ c phát âm là d . ế ườ ư ʒ
Ví d : jump, jack, jealous, just, jig, job,...
6. Trong ti ng anh có 5 nguyên âm dài t ng ng v i m i nguyên âm, đ c kí hi u l n l t là ā ē ī ō ū. Nguyên âm ế ươ ượ ượ
dài là nh ng nguyên âm đ c phát âm nh sau: ượ ư
a dài: ā : /e / : Cake, rain, day, eight,...ɪ
e dài: ē: /i:/ : tree, beach, me, baby, key, field,...
i dài: ī : /a / : five, tie, light, my, find, child,...ɪ
o dài: ō : /o / : nose, toe, toast, no, snow, bold, most,...ʊ
u dài: ū : /u: ho c ju:/ : new, few, blue, suit, fuel,....
7. Nguyên âm ng n: ă ĕ ĭ ŏ ŭ
a ng n: ă : /æ/ : act, apt, bad, bag, fad,....
Nguyên âm phụ âm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên âm phụ âm - Người đăng: Hien Huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nguyên âm phụ âm 9 10 268