Ktl-icon-tai-lieu

nguyên tắc chia động từ

Được đăng lên bởi luanotw
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 1 lần
17 NGUYÊN TẮC KHI CHIA ĐỘNG TỪ
1. Chủ ngữ và động từ phải hợp số. Đây là nguyên tắc cơ bản để học tiếng anh giao
tiếp cơ bản.
Ví dụ: The dog barks when he meets a stranger.
The dogs bark when they meet strangers.
2. Đừng bị nhầm với mệnh đề phụ xen giữa chủ ngữ và động từ.
Ví dụ: The dog, who is chewing on my jeans, is usually very good.
3.Cụm giới từ nẵm giữa chủ ngữ và động từ không liên quan:
Ví dụ: The colors of the rainbow are beautiful
4.Với các câu bắt đầu bằng “there” hoặc “here” chủ ngữ luôn sau động từ:
Ví dụ: There is a problem with the balance sheet.
Here are the papers you requested
5.Trong câu hỏi, không phải lúc nào chủ ngữ cũng đứng trước động từ:
Ví dụ: Does Lesly usually eat grass?
Where are the pieces of this puzzle.
6.Nếu 2 chủ ngữ nối nhau bằng “and”, động từ sẽ chia ở số nhiều:
Ví dụ: The cow and the pig are jumping over the moon;
hoặc: To walk and to chew gum require great skill.
7.Động từ chia ở số ít nếu chủ ngữ nối nhau bằng “and” nhưng ngụ ý nói về 1
chủng loại:
Ví dụ: Red beans and rice is my mom's favorite dish
8.Nếu chủ ngữ đi sau “each”, “every”, hay “ no” thì động từ chia ở số ít:
Ví dụ: No smoking or drinking is allowed. Every man and woman is required to
check in.
9.Nếu chủ ngữ đều số ít và đi với or, nor, neither/nor, either/or, và not only/but also
thì động từ chia ở số ít:
Ví dụ: Jessica or Christian is to blame for the accident.
10.Động từ chia phụ thuộc vào tân ngữ của cụm giới từ làm chủ ngữ khi đi với
some, half, none, more, all, …:
Ví dụ: All of the chicken is gone.

All of the chickens are gone
11.Với đơn vị đo lường động từ luôn được chia ở số ít:
Ví dụ: Four quarts of oil was required to get the car running
12.Nếu chủ ngữ đều số nhiều và đi với or, nor, neither/nor, either/or, và not
only/but also, thì động từ chia ở số nhiều:
Ví dụ: Dogs and cats are both available at the pound.
13.Nếu chủ ngữ có cả số ít và số nhiều và đi với or, nor, neither/nor, either/or, và
not only/but also, thì động từ chia phụ thuộc vào chủ từ đứng gần động từ nhất:
Ví dụ: Either the bears or the lion has escaped from the zoo. Neither the lion nor
the bears have escaped from the zoo.
14.Với đại từ không xác định, động từ luôn được chia ở số ít:
Ví dụ: Everybody wants to be loved.
15.Ngoại trừ: few, many, several, both, all, some thì động từ luôn được chia ở số
nhiều:
Ví dụ: Few were left alive after the flood.
16.Động danh từ làm chủ ngữ thì động từ được chia ở số ít (Trừ phi 2 động danh từ
nối nhau với “and”):
Ví dụ: Standing in the w...
17 NGUYÊN TẮC KHI CHIA ĐỘNG TỪ
1. Chủ ngữ và động từ phải hợp số. Đây là nguyên tắc cơ bản để học tiếng anh giao
tiếp cơ bản.
Ví dụ: The dog barks when he meets a stranger.
The dogs bark when they meet strangers.
2. Đừng bị nhầm với mệnh đề phụ xen giữa chủ ngữ và động từ.
Ví dụ: The dog, who is chewing on my jeans, is usually very good.
3.Cụm giới từ nẵm giữa chủ ngữ và động từ không liên quan:
Ví dụ: The colors of the rainbow are beautiful
4.Với các câu bắt đầu bằng “there” hoặc “here” chủ ngữ luôn sau động từ:
Ví dụ: There is a problem with the balance sheet.
Here are the papers you requested
5.Trong câu hỏi, không phải lúc nào chủ ngữ cũng đứng trước động từ:
Ví dụ: Does Lesly usually eat grass?
Where are the pieces of this puzzle.
6.Nếu 2 chủ ngữ nối nhau bằng “and”, động từ sẽ chia ở số nhiều:
Ví dụ: The cow and the pig are jumping over the moon;
hoặc: To walk and to chew gum require great skill.
7.Động từ chia ở số ít nếu chủ ngữ nối nhau bằng “and” nhưng ngụ ý nói về 1
chủng loại:
Ví dụ: Red beans and rice is my mom's favorite dish
8.Nếu chủ ngữ đi sau “each”, “every”, hay “ no” thì động từ chia ở số ít:
Ví dụ: No smoking or drinking is allowed. Every man and woman is required to
check in.
9.Nếu chủ ngữ đều số ít và đi với or, nor, neither/nor, either/or, và not only/but also
thì động từ chia ở số ít:
Ví dụ: Jessica or Christian is to blame for the accident.
10.Động từ chia phụ thuộc vào tân ngữ của cụm giới từ làm chủ ngữ khi đi với
some, half, none, more, all, …:
Ví dụ: All of the chicken is gone.
nguyên tắc chia động từ - Trang 2
nguyên tắc chia động từ - Người đăng: luanotw
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
nguyên tắc chia động từ 9 10 1