Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tắc xác định trọng âm

Được đăng lên bởi Âu Dương Kì Phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM
C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317
Email: info@oea-vietnam.com


THE OXFORD ENGLISH ACADEMY

BÀI 3: MỘT SỐ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TRỌNG ÂM
TRONG TỪ TIẾNG ANH
(SOME RULES OF WORD STRESS IN ENGLISH)
Khi phát âm, mỗi từ trong tiếng Anh được cấu thành bởi một hoặc nhiều âm tiết.
Example:
Từ 1 âm tiết
(one syllable)
Mum
/mʌm/

Từ 2 âm tiết
(2 syllables)
Mothe
/'mʌðə/

3 syllables
(từ 3 âm tiết)
Grandmother
/'græn,mʌðə/

Nếu một từ có từ 2 âm tiết trở lên, bạn sẽ phải nhấn trọng âm khi phát âm từ đó. Cần chú ý là:
- mỗi từ chỉ có một trọng âm chính
- Trọng âm được nhấn vào nguyên âm, không phải phụ âm của âm tiết.
Khi nhấn trọng âm cho một âm tiết trong từ, ta phát âm âm tiết đó dài hơn, rõ hơn và cao hơn.
Examples:
SATurday /'sætədei/
MORning /'mɔ:niɳ/
SUNday /'sʌndei/
1. Một số quy tắc nhấn trọng âm trong các từ có 2 âm tiết.
- Hầu hết các danh từ và tính từ hai âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ:
Nouns
Adjectives
BROther
HAPpy
MONey
PRETty
SHOWer
SUNny
- Hầu hết các động từ hai âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, trừ các động từ 2 âm tiết kết thúc bằng “er”
và “en”.
Ví dụ:
Động từ 2 âm tiết
Ngoại lệ
(2-syllable verbs)
Exceptions
ANswer/'ɑ:nsə/
rePEAT /ri'pi:t/
OFfer/'ɔfə/
alLOW /ə'laʊ/
LISten/'lisn/
enJOY /in'ʤɔi/
- Một số từ 2 âm tiết vừa là động từ, vừa là danh từ. Khi là danh từ, trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
Khi là động từ, trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ 2.
Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với nguyên tắc này.
Ví dụ:
Động từ

Danh từ

Exceptions

1

(Verbs)

(Nouns)

reCORD
conTRAST
exPORT
deSERT
obJECT
preSENT
proDUCE
reBEL
proTEST

REcord
CONtrast
EXport
DEsert
OBject
PREsent
PROduce
REbeL
PROtest

(Verbs
Nouns)
ANswer
PROmise
TRAvel
Visit
reply
PICture

and

Bài tập thực hành:
Chọn phương án ( A hoặc B,
lại trong mỗi câu.
1. A. increase B. reduce
2. A. Matter
B. compose
3. A. attend
B. apply
4. A. prevent
B. remote

C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn
C. decide D. offer
C. protect D. relate
C. appear D. anthem
C. recent
D. receive

Đáp án:
Câu 1: Đáp án đúng là D. Offer
Từ này vừa là danh từ, vừa là động từ kết thúc bằng “er” và có trọng âm luôn nhấn vào âm tiết thứ 1, trong khi
các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
Câu 2: Đáp án đúng là A. matter
Từ này vừa là danh từ, vừa là động từ kết thúc bằng “er” và có trọng âm luôn nhấn vào âm tiế...
BÀI 3: MỘT SỐ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TRỌNG ÂM
TRONG TỪ TIẾNG ANH
(SOME RULES OF WORD STRESS IN ENGLISH)
Khi phát âm, mỗi từ trong tiếng Anh được cấu thành bởi một hoặc nhiều âm tiết.
Example:
Từ 1 âm tiết
(one syllable)
Từ 2 âm tiết
(2 syllables)
3 syllables
(từ 3 âm tiết)
Mum
/mʌm/
Mothe
/'mʌðə/
Grandmother
/'græn,mʌðə/
Nếu một từ có từ 2 âm tiết trở lên, bạn sẽ phải nhấn trọng âm khi phát âm từ đó. Cần chú ý là:
- mỗi từ chỉ có một trọng âm chính
- Trọng âm được nhấn vào nguyên âm, không phải phụ âm của âm tiết.
Khi nhấn trọng âm cho một âm tiết trong từ, ta phát âm âm tiết đó dài hơn, rõ hơn và cao hơn.
Examples:
SATurday /'sætədei/
MORning /'mɔ:niɳ/
SUNday /'sʌndei/
1. Một số quy tắc nhấn trọng âm trong các từ có 2 âm tiết.
- Hầu hết các danh từ và tính từ hai âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ:
Nouns Adjectives
BROther
MONey
SHOWer
HAPpy
PRETty
SUNny
- Hầu hết các động từ hai âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, trừ các động từ 2 âm tiết kết thúc bằng “er”
và “en”.
Ví dụ:
Động từ 2 âm tiết
(2-syllable verbs)
Ngoại lệ
Exceptions
rePEAT /ri'pi:t/
alLOW /ə'laʊ/
enJOY /in'ʤɔi/
ANswer/'ɑ:nsə/
OFfer/'ɔfə/
LISten/'lisn/
- Một số từ 2 âm tiết vừa động từ, vừa danh từ. Khi danh từ, trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
Khi là động từ, trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ 2.
Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với nguyên tắc này.
Ví dụ:
Động từ Danh từ Exceptions
1
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM
C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317
Email: info@oea-vietnam.com
http://www.oea-vietnam.com
Nguyên tắc xác định trọng âm - Trang 2
Nguyên tắc xác định trọng âm - Người đăng: Âu Dương Kì Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nguyên tắc xác định trọng âm 9 10 672