Ktl-icon-tai-lieu

Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Được đăng lên bởi Có Anh Đây Rồi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đây là 125 câu hỏi có tần suất gặp nhiều nhất khi phỏng
vấn xin việc bằng tiếng Anh, các câu trả lời đưa ra nhiều lựa
chọn và bình luận xem câu trả lời nào là tối ưu nhất. Đây là list
các câu hỏi:
1. Tell me a little about yourself.
2. What are your strengths?
3. What are your weaknesses?
4. What are your short term goals?
5. What are your long term goals?
6. What do you want to be doing five years from now?
7. If you could change one thing about your personality, what
would it be and why?
8. What does success mean to you?
9. What does failure mean to you?
10. Are you an organized person?
11. In what ways are you organized and disorganized?
12. Do you manage your time well?
13. How do you handle change?
14. How do you make important decisions?
15. Do you work well under pressure?
Basic Interview Questions II
1. Are you better at anticipating or reacting to problems
2. Are you a risk taker or do you like to stay away from risks?
3. Why should I hire you?
4. Tell me about Q's... / Tell me about a time you made a mistake.
5. Tell me about a time you made a good decision.
6. Tell me about a time you made a poor decision.
7. Tell me about a time you fired someone.
8. Tell me about a time you hired someone.
9. Tell me about a time you failed to complete an assignment on
time.
10. Tell me about a time you found a solution to save the company
money.

11. Tell me about a time you aimed too high.
12. Tell me about a time you aimed too low.
13. Tell me about a time you made a great sale.
14. Tell me about a time you went over budget.
School Related Interview Questions
1. What extracurricular activities were you involved in?
2. Why did you choose your major?
3. If you redo college again, what would you major in?
4. What course did you like the most?
5. What course did you like the least?
6. How will your performance in your worst class affect your
performance on this job?
7. How would your best friend describe you?
8. How would your professor describe you?
9. How would your mother describe you?
10. Why are you applying for a job that you didn’t major in?
11. During college, how did you spend your summer vacations?
12. What did you learn from your internship?
13. Did you do any internships?
14. If you could learn something such as a new skill, what would it
be?
Work Related Interview Questions I
1. If you could start your career over again, what would you do
differently?
2. During your performance reviews, what criticism do you hear
the most?
3. Tell me about your las...
Đây là 125 câu h i có t n su t g p nhi u nh t khi ph ng
v n xin vi c b ng ti ng Anh ế , các câu tr l i đ a ra nhi u l a ư
ch n và bình lu n xem câu tr l i nào là t i u nh t. Đây là list ư
các câu h i:
1. Tell me a little about yourself.
2. What are your strengths?
3. What are your weaknesses?
4. What are your short term goals?
5. What are your long term goals?
6. What do you want to be doing five years from now?
7. If you could change one thing about your personality, what
would it be and why?
8. What does success mean to you?
9. What does failure mean to you?
10. Are you an organized person?
11. In what ways are you organized and disorganized?
12. Do you manage your time well?
13. How do you handle change?
14. How do you make important decisions?
15. Do you work well under pressure?
Basic Interview Questions II
1. Are you better at anticipating or reacting to problems
2. Are you a risk taker or do you like to stay away from risks?
3. Why should I hire you?
4. Tell me about Q's... / Tell me about a time you made a mistake.
5. Tell me about a time you made a good decision.
6. Tell me about a time you made a poor decision.
7. Tell me about a time you fired someone.
8. Tell me about a time you hired someone.
9. Tell me about a time you failed to complete an assignment on
time.
10. Tell me about a time you found a solution to save the company
money.
Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn bằng tiếng Anh - Trang 2
Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn bằng tiếng Anh - Người đăng: Có Anh Đây Rồi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn bằng tiếng Anh 9 10 121