Ktl-icon-tai-lieu

Những câu nói tiếng anh thông dụng

Được đăng lên bởi Huyền Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những câu tiếng
(1)

Anh hay dùng trong khi nói

Cái nào cũng tốt ----> Either will do.
Tôi sẽ chở bạn về ----> I'll take you home

Có chuyện gì vậy? ----> What's up?

Bạn thấy việc đó có được không? ----> How does that sound to you?

Dạo này ra sao rồi? ----> How's it going?

Dạo này mọi việc vẫn tốt hả? ----> Are you doing okay?

Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?

Làm ơn chờ máy (điện thoại) ----> Hold on, please

Không có gì mới cả ----> Nothing much

Xin hãy ở nhà ---> Please be home

Bạn đang lo lắng gì vậy? ----> What's on your mind?

Gửi lời chào của anh tới bạn của em ---> Say hello to your friends for me.

Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking

Tiếc quá! ----> What a pity!

Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming

Quá tệ ---> Too bad!

Không phải là chuyện của bạn ----> It's none of your business

Nhiều rủi ro quá! ----> It's risky!

Vậy hã? ----> Is that so?

Cố gắng đi! ----> Go for it!

Làm thế nào vậy? ----> How come?

Vui lên đi! ----> Cheer up!

Chắc chắn rồi! ----> Absolutely!

Bình tĩnh nào! ----> Calm down!

Quá đúng! ----> Definitely!

Tuyệt quá ----> Awesome

Dĩ nhiên! ----> Of course!

Kỳ quái ----> Weird

Chắc chắn mà ----> You better believe it!

Đừng hiểu sai ý tôi ----> Don't get me wrong

Tôi đoán vậy ----> I guess so

Chuyện đã qua rồi ----> It's over
Có chuyện gì vậy? ----> What's up?

Làm sao mà biết được ----> There's no way to know.
Tôi không thể nói chắc ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuyện này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đừng đùa nữa) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hiểu rồi ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)
Tôi thành công rồi! ----> I did it!
Có rảnh không? ----> Got a minute?
Đến khi nào? ----> 'Til when?
Vào khoảng thời gian nào? ----> About when?
Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ----> I won't take but a minute
Hãy nói lớn lên ----> Speak up
Có thấy Melissa không? ----> Seen Melissa?
Thế là ta lại gặp nhau phải không? ----> So we've met again, eh?
Đến đây ----> Come here
Ghé chơi ----> Come over
Đừng đi vội ----> Don't go yet
Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ----> Please go firsh. After you
Cám ơn đã nhường đường ----> Thanks for letting me go first
Thật là nhẹ nhõm ----> What a relief
What the hell are you doing? ----> Anh đang làm cái quái gì thế kia?

Dạo này ra sao rồi? ----> How's it going?
Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì mới cả ----> Nothing much
Bạn đang lo lắng gì v...
Nh ng câu ti ng ế Anh hay dùng trong khi nói
(1)
Có chuy n gì v y? ----> What's up?
D o này ra sao r i? ----> How's it going?
D o này ang làm gì? ----> What have you been doing? đ
Không có gì m i c ----> Nothing much
B n ang lo l ng gì v y? ----> What's on your mind? đ
Tôi ch ngh linh tinh thôi ----> I was just thinking ĩ
Tôi ch ãng trí ôi chút thôi ----> I was just daydreaming đ đ
Không ph i là chuy n c a b n ----> It's none of your business
V y hã? ----> Is that so?
Làm th nào v y? ----> How come?ế
Ch c ch n r i! ----> Absolutely!
Quá úng! ----> Definitely!đ
D nhiên! ----> Of course!ĩ
Ch c ch n mà ----> You better believe it!
Tôi oán v y ----> I guess sođ
Làm sao mà bi t c ----> There's no way to know.ế đượ
Tôi không th nói ch c ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuy n này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi i ( ng ùa n a) ----> No way! ( Stop joking!)đ đừ đ
Tôi hi u r i ----> I got it
Quá úng! ----> Right on! (Great!)đ
Tôi thành công r i! ----> I did it!
Có r nh không? ----> Got a minute?
n khi nào? ----> 'Til when?Đế
Vào kho ng th i gian nào? ----> About when?
S không m t nhi u th i gian âu ----> I won't take but a minute đ
Hãy nói l n lên ----> Speak up
Có th y Melissa không? ----> Seen Melissa?
Th là ta l i g p nhau ph i không? ----> So we've met again, eh?ế
n ây ----> Come hereĐế đ
Ghé ch i ----> Come overơ
ng i v i ----> Don't go yetĐừ đ
Xin nh ng i tr c. Tôi xin i sau ----> Please go firsh. After youườ đ ướ đ
Cám n ã nh ng ng ----> Thanks for letting me go firstơ đ ườ đư
Th t là nh nhõm ----> What a relief
What the hell are you doing? ----> Anh ang làm cái quái gì th kia?đ ế
B n úng là c u tinh.Tôi bi t mình có th trông c y vào b n mà ----> You're đ ế
a life saver. I know I can count on you.
ng có gi v kh kh o! ----> Get your head out of your ass!Đừ
X o quá! ----> That's a lie!
Làm theo l i tôi ----> Do as I say
r i ó! ----> This is the limit!Đủ đ
Hãy gi i thích cho tôi t i sao ----> Explain to me why
Quên nó i! ( r i y!) ----> Forget it! (I've had enough!)đ Đủ ồ đấ
B n i ch i có vui không? ----> Are you having a good time? đ ơ
Ng i nhé. ----> Scoot over
B n ã có h ng ch a? (B n c m th y thích ch a?) ----> Are you in the đ ư ư
mood?
M y gi b n ph i v ? ----> What time is your curfew?
Chuy n ó còn tùy ----> It depends đ
N u chán, tôi s v (nhà) ----> If it gets bo ng, I'll go (home)ế
Tùy b n thôi ----> It's up to you
Cái gì c ng c ----> Anything's fineũ đư
Cái nào c ng t t ----> Either will do.ũ
Tôi s ch b n v ----> I'll take you home
B n th y vi c ó có c không? ----> How does that sound to you? đ đượ
D o này m i vi c v n t t h ? ----> Are you doing okay?
Làm n ch máy ( i n tho i) ----> Hold on, pleaseơ đ
Xin hãy nhà ---> Please be home
G i l i chào c a anh t i b n c a em ---> Say hello to your friends for me.
Ti c quá! ----> What a pity!ế
Quá t ---> Too bad!
Nhi u r i ro quá! ----> It's risky!
C g ng i! ----> Go for it! đ
Vui lên i! ----> Cheer up! đ
Bình t nh nào! ----> Calm down!ĩ
Tuy t quá ----> Awesome
K quái ----> Weird
ng hi u sai ý tôi ----> Don't get me wrongĐừ
Chuy n ã qua r i ----> It's over đ
Có chuy n gì v y? ----> What's up?
D o này ra sao r i? ----> How's it going?
D o này ang làm gì? ----> đ What have you been doing?
Không có gì m i c ----> Nothing much
B n ang lo l ng gì v y? ----> đ What's on your mind?
Tôi ch ngh linh tinh thôi ----> ĩ I was just thinking
Tôi ch ãng trí ôi chút thôi ----> đ đ I was just daydreaming
Không ph i là chuy n c a b n ----> It's none of your business
V y hã? ----> Is that so?
Làm th nào v y? ----> ế How come?
Ch c ch n r i! ----> Absolutely!
Quá úng! ----> đ Definitely!
D nhiên! ----> ĩ Of course!
Ch c ch n mà ----> You better believe it!
Tôi oán v y ----> đ I guess so
Làm sao mà bi t c ----> ế đư There's no way to know.
Tôi không th nói ch c ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuy n này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi i ( ng ùa n a) ----> đ đừ đ No way! ( Stop joking!)
Tôi hi u r i ----> I got it
Quá úng! ----> đ Right on! (Great!)
Tôi thành công r i! ----> I did it!
Có r nh không? ----> Got a minute?
n khi nào? ----> Đế 'Til when?
Vào kho ng th i gian nào? ----> About when?
S không m t nhi u th i gian âu ----> đ I won't take but a minute
Hãy nói l n lên ----> Speak up
Có th y Melissa không? ----> Seen Melissa?
Th là ta l i g p nhau ph i không? ----> ế So we've met again, eh?
n ây ----> Đế đ Come here
Ghé ch i ----> ơ Come over
ng i v i ----> Đừ đ Don't go yet
Xin nh ng i tr c. Tôi xin i sau ----> ườ đ ướ đ Please go first. After you
Cám n ã nh ng ng ----> ơ đ ườ đườ Thanks for letting me go first
Th t là nh nhõm ----> What a relief
What the hell are you doing? ----> Anh ang làm cái quái gì th kia?đ ế
B n úng là c u tinh.Tôi bi t mình có th trông c y vào b n mà ----> đ ế You're
Những câu nói tiếng anh thông dụng - Trang 2
Những câu nói tiếng anh thông dụng - Người đăng: Huyền Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những câu nói tiếng anh thông dụng 9 10 750