Ktl-icon-tai-lieu

Những cụm từ có giới từ thông dụng trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi KemKem
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những cụm từ có giới từ thông dụng trong tiếng Anh
Hẳn khi học tiếng Anh, chướng ngại với nhiều bạn chính là không biết nghĩa của từ, cụm từ
khiến bạn cảm thấy khó khăn trong hiểu, nghe, nói và viết tiếng Anh. VnDoc xin giới thiệu
đến các bạn những cụm từ có giới từ thông dụng trong Tiếng Anh giúp các bạn học tiếng
Anh được nhanh và chắc chắn hơn, học dần dần, ngắn gọn qua từng ngày vơi tài liệu ngắn
gọn. Mời các bạn tham khảo.
• From time to time (occasionally): thỉnh thoảng.
We visit the museum from time to time – Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm viện bảo tàng.
• Out of town (away): đi vắng, đi khỏi thành phố.
I can not see her this week because she’s out of town – Tuần này tôi không thể gặp cô ấy vì cô ấy đã đi
khỏi thành phố.)
• Out of date (old): cũ, lỗi thời, hết hạn.
Don’t use that dictionary. I’ts out of date – Đừng dùng cuốn từ điển đó, nó lỗi thời rồi.
• Out of work (jobless, unemployed): thất nghiệp.
I’ve been out of work for long – Tôi đã bị thất nghiệp lâu rồi.
• Out of the question (impossible): không thể được.
Your request for an extension of credit is out of question – Yêu cầu kéo dài thời gian tín dụng của anh thì
không thể được.
• Out of order (not functioning): hư, không hoạt động.
Our telephone is out of order – Điện thoại của chúng tôi bị hư.
• By then: vào lúc đó.
He’ll graduate in 2009. By then, he hope to have found a job – Anh ấy sẽ tốt nghiệp vào năm 2009. Vào
lúc đó , anh ấy hi vọng đã tìm được một việc làm.
• By way of (via): ngang qua, qua ngả.
We are driving to Atlanta by way of Boston Rouge – Chúng tôi sẽ lái xe đi Atlanta qua ngả Boston
Rouge.
• By the way (incidentally): tiện thể, nhân tiện
By the way, I’ve got two tickets for Saturday’s game. Would you like to go with me? – Tôi có 2 vé xem
trận đấu ngày thứ bảy. Tiện thể, bạn có muốn đi với tôi không?

• By far (considerably): rất, rất nhiều.
This book is by far the best on the subject – Cuốn sách này rất hay về đề tài đó.
• By accident (by mistake): ngẫu nhiên, không cố ý.
Nobody will receive a check on Friday because the wrong cards were put into the computer by accident –
Không ai sẽ nhận được bưu phiếu vào ngày thứ sáu vì những phiếu sai vô tình đã được đưa vào máy điện
toán.
• In time ( not late, early enough): không trễ, đủ sớm.
We arrived at the airport in time to eat before the plane left – Chúng tôi đến phi trường vừa đủ thời gian
để ăn trước khi phi cơ cất cánh.
• In touch with (in contact with): tiếp xúc, liên lạc với.
It’s very difficult to get in touch with he...
Những cụm từ có giới từ thông dụng trong tiếng Anh
Hẳn khi học tiếng Anh, chướng ngại với nhiều bạn chính không biết nghĩa của từ, cụm từ
khiến bạn cảm thấy khó khăn trong hiểu, nghe, nói viết tiếng Anh. VnDoc xin giới thiệu
đến các bạn những cụm từ giới từ thông dụng trong Tiếng Anh giúp các bạn học tiếng
Anh được nhanh chắc chắn hơn, học dần dần, ngắn gọn qua từng ngày vơi tài liệu ngắn
gọn. Mời các bạn tham khảo.
• From time to time (occasionally): thỉnh thoảng.
We visit the museum from time to time – Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm viện bảo tàng.
• Out of town (away): đi vắng, đi khỏi thành phố.
I can not see her this week because she’s out of town Tuần này tôi không thể gặp ấy ấy đã đi
khỏi thành phố.)
• Out of date (old): cũ, lỗi thời, hết hạn.
Don’t use that dictionary. I’ts out of date – Đừng dùng cuốn từ điển đó, nó lỗi thời rồi.
• Out of work (jobless, unemployed): thất nghiệp.
I’ve been out of work for long – Tôi đã bị thất nghiệp lâu rồi.
• Out of the question (impossible): không thể được.
Your request for an extension of credit is out of question – Yêu cầu kéo dài thời gian tín dụng của anh thì
không thể được.
• Out of order (not functioning): hư, không hoạt động.
Our telephone is out of order – Điện thoại của chúng tôi bị hư.
• By then: vào lúc đó.
He’ll graduate in 2009. By then, he hope to have found a job Anh ấy sẽ tốt nghiệp vào năm 2009. Vào
lúc đó , anh ấy hi vọng đã tìm được một việc làm.
• By way of (via): ngang qua, qua ngả.
We are driving to Atlanta by way of Boston Rouge Chúng tôi sẽ lái xe đi Atlanta qua ngả Boston
Rouge.
• By the way (incidentally): tiện thể, nhân tiện
By the way, I’ve got two tickets for Saturday’s game. Would you like to go with me? Tôi 2 xem
trận đấu ngày thứ bảy. Tiện thể, bạn có muốn đi với tôi không?
Những cụm từ có giới từ thông dụng trong tiếng Anh - Trang 2
Những cụm từ có giới từ thông dụng trong tiếng Anh - Người đăng: KemKem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những cụm từ có giới từ thông dụng trong tiếng Anh 9 10 383