Ktl-icon-tai-lieu

Những cụm từ tiếng Anh có giới từ thông dụng

Được đăng lên bởi Khoa Nguyen Hoang Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiếng Anh ngày nay đã trở thành một ngôn ngữ hết sức phổ biến. Vì thế, việc sử dụng tiếng
Anh cũng đòi hỏi sự chuẩn xác hơn. Bên cạnh việc nắm vững các cấu trúc ngữ pháp thì việc
hiểu và sử dụng chính xác các giới từ cũng hết sức quan trọng. Bởi cùng một giới từ, nhưng
khi kết hợp với các danh từ hay động từ khác nhau, sẽ cho nghĩa khác nhau. Do tính phức tạp
và khó có một luật lệ bao quát cho tất cả các trường hợp nên bài viết này chỉ giới thiệu những
cụm từ có giới từ thông dụng.
From time to time (occasionally): thỉnh thoảng.
We visit the museum from time to time - Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm viện bảo tàng.
Out of town (away): đi vắng, đi khỏi thành phố.
I can not see her this week because she's out of town - Tuần này tôi không thể gặp cô ấy vì cô
ấy đã đi khỏi thành phố.)
Out of date (old): cũ, lỗi thời, hết hạn.
Don't use that dictionary. I'ts out of date - Đừng dùng cuốn từ điển đó, nó lỗi thời rồi.
Out of work (jobless, unemployed): thất nghiệp.
I've been out of work for long - Tôi đã bị thất nghiệp lâu rồi.
Out of the question (impossible): không thể được.
Your request for an extension of credit is out of question - Yêu cầu kéo dài thời gian tín dụng
của anh thì không thể được.
Out of order (not functioning): hư, không hoạt động.
Our telephone is out of order - Điện thoại của chúng tôi bị hư.
By then: vào lúc đó.
He'll graduate in 2009. By then, he hope to have found a job - Anh ấy sẽ tốt nghiệp vào năm
2009. Vào lúc đó , anh ấy hi vọng đã tìm được một việc làm.
By way of (via): ngang qua, qua ngả.
We are driving to Atlanta by way of Boston Rouge - Chúng tôi sẽ lái xe đi Atlanta qua ngả
Boston Rouge.
By the way (incidentally): tiện thể, nhân tiện
By the way, I've got two tickets for Saturday's game. Would you like to go with me? - Tôi có
2 vé xem trận đấu ngày thứ bảy. Tiện thể, bạn có muốn đi với tôi không?
By far (considerably): rất, rất nhiều.

This book is by far the best on the subject - Cuốn sách này rất hay về đề tài đó.
By accident (by mistake): ngẫu nhiên, không cố ý.
Nobody will receive a check on Friday because the wrong cards were put into the computer
by accident - Không ai sẽ nhận được bưu phiếu vào ngày thứ sáu vì những phiếu sai vô tình
đã được đưa vào máy điện toán.
In time ( not late, early enough): không trễ, đủ sớm.
We arrived at the airport in time to eat before the plane left - Chúng tôi đến phi trường vừa đủ
thời gian để ăn trước khi phi cơ cất cánh.
In touch with (in contact with): tiếp xúc, liên lạc với.
It's very diff...
Tiếng Anh ngày nay đã trở thành một ngôn ngữ hết sức phổ biến. Vì thế, việc sử dụng tiếng
Anh cũng đòi hỏi sự chuẩn xác hơn. Bên cạnh việc nắm vững các cấu trúc ngữ pháp thì việc
hiểu và sử dụng chính xác các giới từ cũng hết sức quan trọng. Bởi cùng một giới từ, nhưng
khi kết hợp với các danh từ hay động từ khác nhau, sẽ cho nghĩa khác nhau. Do tính phức tạp
và khó có một luật lệ bao quát cho tất cả các trường hợp nên bài viết này chỉ giới thiệu những
cụm từ có giới từ thông dụng.
From time to time (occasionally): thỉnh thoảng.
We visit the museum from time to time - Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm viện bảo tàng.
Out of town (away): đi vắng, đi khỏi thành phố.
I can not see her this week because she's out of town - Tuần này tôi không thể gặp cô ấy vì cô
ấy đã đi khỏi thành phố.)
Out of date (old): cũ, lỗi thời, hết hạn.
Don't use that dictionary. I'ts out of date - Đừng dùng cuốn từ điển đó, nó lỗi thời rồi.
Out of work (jobless, unemployed): thất nghiệp.
I've been out of work for long - Tôi đã bị thất nghiệp lâu rồi.
Out of the question (impossible): không thể được.
Your request for an extension of credit is out of question - Yêu cầu kéo dài thời gian tín dụng
của anh thì không thể được.
Out of order (not functioning): hư, không hoạt động.
Our telephone is out of order - Điện thoại của chúng tôi bị hư.
By then: vào lúc đó.
He'll graduate in 2009. By then, he hope to have found a job - Anh ấy sẽ tốt nghiệp vào năm
2009. Vào lúc đó , anh ấy hi vọng đã tìm được một việc làm.
By way of (via): ngang qua, qua ngả.
We are driving to Atlanta by way of Boston Rouge - Chúng tôi sẽ lái xe đi Atlanta qua ngả
Boston Rouge.
By the way (incidentally): tiện thể, nhân tiện
By the way, I've got two tickets for Saturday's game. Would you like to go with me? - Tôi có
2 vé xem trận đấu ngày thứ bảy. Tiện thể, bạn có muốn đi với tôi không?
By far (considerably): rất, rất nhiều.
Những cụm từ tiếng Anh có giới từ thông dụng - Trang 2
Những cụm từ tiếng Anh có giới từ thông dụng - Người đăng: Khoa Nguyen Hoang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những cụm từ tiếng Anh có giới từ thông dụng 9 10 262