Ktl-icon-tai-lieu

nội-ngoại động từ

Được đăng lên bởi meokem
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRANSITIVE AND INTRANSITIVE
rise
lie
sit

INTRANSITIVE
rose
risen
lay
lain
sat
sat

raise
lay
set

raised
laid
set

TRANSITIVE
Raised
Laid
set

Vươn lên
Nằm
Ngồi

Nâng vật gì lên
Đặt nằm xuống
Đặt, để xuống

Rise:


Get up (đứng dậy)

 Move up under one’s own power (vươn lên bằng sức của mình)
 Increase (gia tăng)

Raise
 Lift or elevate an object (nâng một vật lên)
 Increase something (làm tăng cái gì đó)

Lie (+ down)
 Rest (nghỉ)
 Repose (nằm nghỉ)
 To be situated in a place (tọa lạc tại một vị trí)
 Note: lie – lied – lied (nói dối)

Lay : put somebody or something on a surface (đặt ai hoặc vật gì đó lên trên một bề
mặt)

Sit: (+down) : take a seat (ngồi)

Set: put somebody or something on a surface or in a place (đặt ai hoặc vật gì đó lên
trên một bề mặt hoặc ở nơi nào đó)

...
TRANSITIVE AND INTRANSITIVE
INTRANSITIVE
rise rose risen V n lênươ
lie lay lain N m
sit sat sat Ng i
TRANSITIVE
raise raised Raised Nâng v t gì lên
lay laid Laid Đ t n m xu ng
set set set Đ t, đ xu ng
Rise:
Get up (đ ng d y)
Move up under one’s own power (v n lên b ng s c c a mình)ươ
Increase (gia tăng)
Raise
Lift or elevate an object (nâng m t v t lên)
Increase something (làm tăng cái gì đó)
Lie (+ down)
Rest (ngh )
Repose (n m ngh )
To be situated in a place (t a l c t i m t v trí)
Note: lie – lied – lied (nói d i)
Lay : put somebody or something on a surface (đ t ai ho c v t gì đó lên trên m t b
m t)
Sit: (+down) : take a seat (ng i)
nội-ngoại động từ - Trang 2
nội-ngoại động từ - Người đăng: meokem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
nội-ngoại động từ 9 10 381